Publikationer


Ret din nyhedsprofil, hvis du fremover vil modtage Nationalbankens publikationer. Fem forskellige serietyper vil udgøre viften af de løbende publikationer: Nyt, Analyse, Rapport, Anbefaling og Working Paper. De erstatter bl.a. Kvartalsoversigten og Finansiel stabilitet, som ikke vil komme i deres kendte form. I stedet vil der løbende blive offentliggjort analyser, rapporter m.m. Nationalbankens prognoser for dansk økonomi vil blive offentliggjort i marts og september. Som nyhedsabonnent betyder det, at du skal rette din nyhedsprofil og vælge de nye serietyper under Nationalbankens Nyhedsservice.
Publiceret Download Titel
15-02-2017

Working Paper: Incorporating Funding Costs in Top-down Stress Tests

Papiret diskuterer hvordan man ud fra markedsdata kan måle bankers risiko, sammenhængen mellem risikomål og bankers fundingomkostninger og hvordan øgede fundingomkostninger kan indarbejdes i en stresstest.

31-01-2017

Statens låntagning og gæld 2016

Den danske statsgæld udgjorde 23 pct. af BNP ved udgangen af 2016. Dermed forblev statsgælden lav, og Danmark bevarede den højest mulige kreditvurdering med stabilt outlook. Statens finansieringsbehov blev dækket til rekordlave renter i 2016. I gennemsnit solgte staten nominelle obligationer til en effektiv rente på 0,1 pct. og en gennemsnitlig løbetid på syv år. Efterspørgslen ved auktionerne over danske statsobligationer var god. I tråd med strategien blev der udstedt statsobligationer for 63 mia. kr. via auktioner og tapsalg. Staten var aktiv i det sekundære marked for at understøtte likviditeten på det danske statspapirmarked, der blev forbedret sammenlignet med 2015.

19-01-2017

Skærpede krav og betaling skal styrke det danske statspapirmarked

Staten introducerer fra 1. april 2017 betaling til banker, der løbende stiller priser på og fungerer som distributionskanal for danske statsobligationer, de såkaldte primary dealere. Betalingen vil samlet være på maksimalt 25 mio. kr. årligt. De banker, der yder den største indsats, modtager den største betaling. Samtidigt skærpes kravene til at være primary dealer.

18-01-2017

Lav pris for at krisesikre realkredit

Nationalbanken offentliggør i dag et svar på høring om Europa-Kommissionens forslag til revision af krav til kreditinstitutter. I høringssvaret anbefaler Nationalbanken, at realkreditinstitutter underlægges de samme regler for afvikling, som gælder for banker.

18-01-2017

Too-big-to-fail kan løses billigt

Nationalbankens beregninger viser, at prisen for at løse too-big-to-fail problematikken for de danske realkreditinstitutter er lav. Indførelsen af et krav til nedskrivningsegnede passiver, NEP, svarende til 8 pct. af realkreditinstitutternes passiver, kan retfærdiggøre en forhøjelse af bidragssatserne med mellem 0,02 og 0,11 procentpoint. Et NEP-krav gør det muligt at nedskrive 8 pct. af passiverne i realkreditinstitutterne. Afviklingsformuen kan derfor anvendes i tilfælde af meget store tab.

12-01-2017

Dansk fastkurspolitik: 30 år med uændret centralkurs

Den danske centralkurs kan 12. januar 2017 fejre 30-årsjubilæum, og set i bakspejlet har fastkurspolitikken vist sig at være endog meget modstandsdygtig trods økonomiske og finansielle kriser undervejs.

22-12-2016

ECBs økonomiske oversigt, december 2016

Dansk oversættelse af ECBs økonomiske oversigt, december 2016. (ECB Economic Bulletin).

15-12-2016

Statsgældspolitikken - Strategimeddelelse 2017

Sigtepunktet for salget af statsobligationer og skatkammerbeviser i 2017 er henholdsvis 65 og 30 mia. kr., hvilket er uændret i forhold til 2016. Staten vil hovedsageligt udstede 2- og 10-årige nominelle papirer i 2017. Fokus i statsgældspolitikken er fortsat på at understøtte likviditeten ved at være aktiv i det sekundære marked.

07-12-2016

Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2016

Indhold: Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; Regionale aspekter på boligmarkedet; Effekter af nationalbankens interventioner i valutamarkedet; Pensionssektoren som aktør på valutamarkedet.

Se indholdsfortegnelse
07-12-2016

Nyt fra Nationalbanken 4. kvartal 2016 - nr. 4

Indhold: Boligejere gældsætter sig hårdere i større byer; Risiko for prisfald på ejerlejligheder i København; Dansk velstandsudvikling blandt de højeste.

07-12-2016

Finansiel stabilitet 2. halvår 2016

Nettorenteindtægterne er under pres af det lave renteniveau. Indtjeningen holdes fortsat oppe af store tilbageførsler af tidligere års nedskrivninger på udlån. Den nuværende kombination af økonomisk vækst og hurtigt stigende boligpriser i større byer giver grobund for øget konkurrence om kunderne.

28-10-2016

Working Paper: Overoptimisme og boligprisbobler

I papiret undersøges betydningen af overoptimisme for boligprisudviklingen i Danmark. Der findes tegn på, at den historiske boligprisudvikling delvist har været drevet af optimisme uden baggrund i fundamentale økonomiske faktorer, især i perioder med kraftige boligprisstigninger.

03-10-2016

Working Paper: An Estimated DSGE model for Denmark with Housing, Banking, and Financial Frictions

Den finansielle krise satte fokus på nødvendigheden af at modellere finansielle friktioner og en finansiel sektor i DSGE modeller. De forudgående stigninger i boligpriserne satte fokus på nødvendigheden af at kunne analysere boligmarkedet og mulige samspil mellem denne og den øvrige realøkonomi. Følgende arbejdspapir dokumenterer en estimeret DSGE model for dansk økonomi med finansielle friktioner, finansiel sektor og byggesektor.

22-09-2016

ECBs økonomiske oversigt, september 2016

Dansk oversættelse af ECBs økonomiske oversigt, september 2016. (ECB Economic Bulletin).

14-09-2016

Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2016

Indhold: Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; Boligprisbobler og fordelene ved en stabiliserende boligbeskatning; Geografisk jobmobilitet og lønfleksibilitet; Hvad driver den svage verdenshandel?; Aktuelle tendenser i færøsk økonomi.

14-09-2016

Nyt fra Nationalbanken 3. kvartal 2016 - nr. 3

Indhold: Ingen boligprisboble på landsplan men København er tæt på; Arbejdskraftreserve blandt ledige opbrugt.

25-08-2016

Rapport om nye aktører på betalingsmarkedet

Betalingsrådet har udarbejdet en rapport om nye aktører på betalingsmarkedet i Danmark og i udlandet. De omfatter et bredt spektrum af virksomheder, lige fra små nystartede fintech-virksomheder til store, globale teknologivirksomheder, som har valgt at udvide deres forretningsområde til betalinger. Rapporten konkluderer bl.a., at disse aktører endnu ikke har fået fodfæste på det danske betalingsmarked, men at særligt nogle af de udenlandske virksomheder har potentiale til at spille en rolle også her i landet. I Danmark har nye aktører primært haft fokus på tjenester, der leveres i tilknytning til betalinger, fx digitale kassesystemer, løsninger, der erstatter kvitteringer på papir, og elektroniske fakturaer, der indlæses automatisk i betalers økonomisystem.

25-08-2016

Kort fortalt: Udenlandske virksomheder fylder kun lidt på betalingsmarkedet i Danmark – endnu

Kort fortalt om Betalingsrådets nye rapport om nye aktører på betalingsmarkedet.

13-07-2016

PhD Thesis: Payments and Central Bank Policy

PhD Thesis: Payments and Central Bank Policy (findes kun på engelsk). ​The thesis consists of three chapters. The first chapter examines the market for retail payments, specifically the role of interchange fees in payment card networks. The second chapter looks at how banks' liquidity shape outcomes in the money market. Finally, the third chapter explores how central banks use collateral policy to support lending.

01-07-2016

Vurdering af Kronos

Nationalbanken har gennemført en vurdering af det danske system til afvikling af interbankbetalinger mv., Kronos, mod internationale principper. Hovedkonklusionen er, at Kronos er sikkert og effektivt. Kronos efterlever langt hovedparten af de internationale principper, og der er identificeret fire områder, som kan forbedres

01-07-2016

Beskrivelse af Kronos efter internationale principper

Nationalbanken driver systemet Kronos; det danske system til afvikling af inter-bankbetalinger mv. mellem kreditinstitutter m.fl. I driften og udviklingen af Kronos efterstræber Nationalbanken, at Kronos er sikkert og effektivt. Denne rapport er en detaljeret beskrivelse af, hvordan Kronos efterlever internationale principper for finansielle markedsinfrastrukturer.

16-06-2016

ECBs økonomiske oversigt, juni 2016

Dansk oversættelse af ECBs økonomiske oversigt, juni 2016. (ECB Economic Bulletin).

15-06-2016

Nyt fra Nationalbanken 2. kvartal 2016 - nr. 2

Indhold: Her er væksten i dansk økonomi; Banker sætter for høje mål for deres afkast; Gode lånemuligheder for kreditværdige virksomheder; Risiko for store kurstab på obligationer ved pludselig stigning i de lange renter.

15-06-2016

Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2016

Indhold: Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; Dansk produktivitet under opsvinget; Gennemslag fra nationalbankens renter til pengeinstitutternes renter; Scenarier for en normalisering af renteniveauet; Kreditgivning i et lavrentemiljø; Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi.

Se indholdsfortegnelse
15-06-2016

Finansiel stabilitet 1. halvaar 2016

De systemiske kreditinstitutter fik i 2015 det højeste overskud siden finanskrisen. Fremgangen i indtjeningen var løftet af et stort fald i nedskrivninger på udlån og garantier i forhold til året før. Flere institutter har et mål om, at deres bogførte egenkapital skal forrentes med op mod 12,5 pct. årligt efter skat. Kreditinstitutterne bør nøje overveje, om deres afkastmål fuldt ud harmonerer med en fornuftig risikotagning.

15-06-2016

Working paper: Kreditstandarder og kapitalallokering i et lavrentemiljø

I dette arbejdspapir præsenteres en analyse af de senere års udvikling i kreditgivningen til danske virksomheder baseret på regnskabsdata og data fra spørgeskemaundersøgelser på virksomhedsniveau. Analysen indikerer, at det lave renteniveau og den øgede konkurrence blandt kreditinstitutterne ikke har ført til betydelige lempelser i de mindre kreditværdige virksomheders lånevilkår. Institutternes kreditvurdering giver stadig i stor udstrækning anledning til, at lånekapitalen går til de mest solide og produktive virksomheder. Endvidere indikerer analysen, at danske virksomheders låneefterspørgsel er forholdsvis afdæmpet, og at de har relativt god adgang til finansiering i sammenligning med virksomheder i andre lande.

19-04-2016

Kort fortalt: Overvågning af den finansielle infrastruktur 2016

'Kort fortalt' er en hurtigt læst sammenfatning af de centrale budskaber i publikationen 'Overvågning af den finansielle infrastruktur 2016'.

19-04-2016

Overvågning af den finansielle infrastruktur 2016

I publikationen præsenteres konklusionerne fra Nationalbankens overvågning af de centrale danske betalings- og afviklingssystemer samt de vigtigste betalingsløsninger. Nationalbanken vurderer, at systemerne i den danske finansielle infrastruktur er sikre, stabile og effektive. Nationalbanken anbefaler, at Kronos, VP-afviklingen og detailbetalingssystemerne igangsætter de tiltag, som er nødvendige for at deres cyberberedskab lever op til kommende internationale retningslinjer, og at de etablerer et mere formaliseret samarbejde for at reducere risici på tværs af systemerne.

07-04-2016

ECBs årsberetning, 2015

Dansk oversættelse af ECBs årsberetning 2015.

24-03-2016

ECBs økonomiske oversigt, marts 2016

Dansk oversættelse af ECBs økonomiske oversigt, marts 2016. (ECB Economic Bulletin). På det pengepolitiske møde 10. marts 2016 foretog Styrelsesrådet en grundig gennemgang af pengepolitikken på baggrund af de regelmæssige økonomiske og monetære analyser, hvor der også blev taget højde for ECB's stabs nye makroøkonomiske fremskrivninger, der rækker ind i 2018.

16-03-2016

Nyt fra Nationalbanken 1. kvartal 2016 - nr. 1

'Nyt fra Nationalbanken' er en samling af de vigtigste budskaber fra Kvartalsoversigten, 1. kvartal 2016 og Beretning og regnskab, 2015: Dansk velstandsudvikling holder trit; USA reelt vores næststørste eksportmarked; Nationalbanken tjente to mia. kr. på kronepresset

16-03-2016

Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2016

Aktuelle økonomiske og monetære tendenser, 1. kvartal 2016; Valutakursgennemslag på danske import- og forbrugerpriser; Direkte investeringer; Globale værdikæder; Tendenser for clearing af aktiehandler ved central modpart.

Se indholdsfortegnelse
16-03-2016

Beretning og regnskab 2015

Nationalbankens regnskab for 2015 viser et overskud på 3,6 mia. kr. En væsentlig del af overskuddet kommer fra presset mod kronen i begyndelsen af 2015, som Nationalbanken tjente godt 2 mia. kr. på. Nationalbanken overfører 868 mio. kr.

25-02-2016

Vurdering af VP Securities, 2016

Nationalbanken og Finanstilsynet har i samarbejde gennemført en vurdering af VP Securities A/S mod internationale principper.

Serietyper

 

Mere information

Kontakt kommunikation@nationalbanken.dk

Det er tilladt at kopiere fra Nationalbankens publikationer, hv​is Danmarks Nationalbank tydeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indhol​​​det i publikationerne eller artiklerne.

Din nyhedsprofil

Vælg, hvilke publikationer du vil modtage ved at rette eller tilmelde dig vores nyhedsservice.

Du taster din mailadresse, hvorefter du vælger Nyt, Analyse, Anbefaling, Rapport og/eller Working Paper, som du vil modtage nyheder på.

​Din nyhedsprofil er aktiv, når du har bekræftet den mail, du modtager.