Den danske finansielle sektor


Abstract icon Hovedparten af kreditformidlingen i Danmark udføres af penge- og realkreditinstitutterne. Penge- og realkreditsektoren er karakteriseret ved at være meget koncentreret, og målt i forhold til BNP er den blandt de største i Europa.

Penge- og realkreditinstitutterne har stor betydning for den danske økonomi, da de står for hovedparten af den kreditformidling, der sker i samfundet. Pengeinstitutter bidrager til samfundsøkonomien ved bl.a. at konvertere korte indlån til lange udlån (såkaldt løbetidstransformation), sprede risici og sørge for, at betalinger mellem modparter i økonomien kan finde sted. Realkreditinstitutter formidler udelukkende lån med pant i fast ejendom. Lånene finansieres ved at udstede obligationer - realkreditinstitutter modtager ikke indlån - og realkreditinstitutterne er i den forbindelse de største obligationsudstedere i Danmark. For husholdninger må realkreditbelåning kun ske op til en grænse på 80 pct. af ejendomsværdien for helårsboliger.

Karakteristika ved penge- og realkreditsektoren

Sektoren består af få store internationale koncerner og mange mindre institutter. Hovedparten af det samlede udlån er imidlertid koncentreret på de store koncerner, og målt i forhold til BNP er sektoren blandt de største og mest koncentrerede i Europa. Penge- og realkreditinstitutternes udlån til husholdninger og erhverv i Danmark udgjorde ca. 166 pct. af BNP ved udgangen af 2018. 

Institutterne er delt op i systemisk vigtige finansielle institutter, SIFI'er, og ikke-systemisk vigtige finansielle institutter, jf. boks for udpegning af SIFI'er i Danmark. SIFI'erne er karakteriseret ved, at deres virke har betydning for den samlede samfundsøkonomi.

Regulering af sektoren

Som følge af den finansielle sektors betydning for samfundsøkonomien er de finansielle virksomheder underlagt mere omfattende lovgivning end sædvanlige erhvervsvirksomheder. Finanskrisen satte fornyet fokus på reguleringen af den finansielle sektor og skærpede bl.a. kravene til de finansielle virksomheders kapital og likviditet. De nye, skærpede regler har til formål at gøre den finansielle sektor mere modstandsdygtig over for fremtidige finansielle kriser. Reguleringen omfatter også regler for, hvordan nødlidende finansielle virksomheder skal håndteres.

Nationalbanken tilkendegiver sine holdninger til ny finansiel lovgivning bl.a. ved afgivelse af høringssvar. Det er Finanstilsynet, der fører tilsyn med de finansielle virksomheders overholdelse af den finansielle regulering i Danmark. ​

Det danske finansielle system i hovedtræk

Der har siden finanskrisen været øget fokus på risici i det finansielle system som helhed, og hvordan de kan forebygges og imødegås. Analysen - Spar op til dårlige tider i gode tider giver et overblik over centrale karakteristika ved det danske finansielle system med særligt fokus på, hvilke tiltag der er gjort i Danmark siden krisen. 

Kriterier for udpegning af SIFI'er

I Danmark udpeges systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI'er) på koncernniveau én gang årligt. En koncern udpeges som SIFI, hvis mindst ét af følgende kriterier er opfyldt i to på hinanden følgende år:

  • Balancen i pct. af BNP > 6,5 pct.
  • Udlån i pct. af sektorens samlede udlån > 5 pct.
  • Indlån i pct. af sektorens samlede indlån > 3 pct.

SIFI'erne er bl.a. pålagt et SIFI-bufferkrav på 1-3 pct. af de risikovægtede poster afhængig af systemiskhed.

Opgjort juni 2020 opfylder følgende koncerner SIFI-kriterierne: Danske Bank, Nykredit Realkredit, Nordea Kredit, Jyske Bank, Sydbank, Spar Nord og DLR Kredit.​