Analyser og anbefalinger


Abstract icon Nationalbanken overvåger og vurderer den finansielle stabilitet i Danmark med analyser af den finansielle sektor og systemiske risici. Formålet med analyserne er at vurdere, om det finansielle system som helhed er robust, og om systemiske risici er under opbygning.

Analyser af den finansielle sektor

Nationalbankens analyser af den danske finansielle sektor er fortrinsvist baseret på store og mellemstore pengeinstitutter, som tegner sig for langt hovedparten af den samlede balance i den danske pengeinstitutsektor, samt realkreditinstitutter. Analysernes primære fokus er at vurdere, om institutterne samlet set er robuste. En vigtig risikofaktor er kreditrisiko, dvs. risikoen for at lide tab som følge af, at låntager ikke kan opfylde sine forpligtelser. Derfor er der i Nationalbankens analyser også fokus på den høje gæld blandt danske husholdninger og virksomhedernes økonomiske situation. Endvidere foretager Nationalbanken analyser af aktuelle temaer i relation til finansiel stabilitet, som fx den fælles europæiske bankunion, behæftelse af aktiver og ny regulering.

Herudover giver Nationalbankens stresstestmodel grundlag for en generel vurdering af robustheden af kreditinstitutternes kapitalforhold i forskellige scenarier, hvor økonomien udvikler sig væsentligt værre end forventet, fx som følge af en global krise. Nationalbanken analyserer også institutternes likviditetssituation, herunder institutternes modstandskraft under forskellige likviditetsstress.

Nationalbanken overvåger desuden systemiske risici ved at følge udviklingen med indikatorer og analyser. Sigtet er at opfange systemiske risici under opbygning på et tidligt tidspunkt, så der kan gribes ind, før de systemiske risici materialiserer sig. Det er fx relevant at overvåge den samlede kreditgivning, da denne ofte stiger uforholdsmæssigt meget forud for finansielle kriser, men også udviklingen i udlån på tværs af institutter og brancher. Analyserne kan også være af strukturelle problemstillinger som fx forbundethed i det finansielle system. De finansielle institutter er tæt forbundne, og derfor kan problemer i et enkelt institut sprede sig til resten af det finansielle system.

Den internationale finansielle krise satte fokus på makroprudentiel politik på såvel nationalt som internationalt plan. Makroprudentiel politik skal bidrage til at begrænse systemiske risici i det finansielle system, jf. boks. Der er endnu ikke mange erfaringer med anvendelsen af makroprudentielle instrumenter, som i langt de fleste tilfælde fortsat er under udvikling. Nationalbanken bidrager til arbejdet med at udvikle makroprudentielle instrumenter som fx den modcykliske kapitalbuffer.

Anbefalinger og holdninger
Nationalbankens vurdering af den finansielle stabilitet kan læses i publikationsserien Finansiel stabilitet. Ud over analyser indeholder publikationen konkrete anbefalinger til relevante aktører, som Nationalbanken løbende følger op på. Nationalbankens aktuelle analyser kan findes i menuen til venstre. Herudover tilkendegiver Nationalbanken sine holdninger til emner af relevans for finansiel stabilitet, herunder ny finansiel lovgivning, i taler og høringssvar mv. Nationalbanken igangsætter også dialog om relevante emner, bl.a. via konferencer.

Makroprudentiel politik

Makroprudentiel politik er en betegnelse for tiltag til at begrænse systemiske risici i det finansielle system som helhed. Sigtet med makroprudentiel politik er at reducere risikoen for perioder med finansiel ustabilitet, hvor det finansielle system ikke kan levere de finansielle ydelser, som er centrale for samfundsøkonomien. Fokus er på det samlede finansielle system og dets samspil med økonomien. Det påvirkes bl.a. af den finansielle sektors struktur, rammevilkår og adfærd samt af samspillet mellem de enkelte aktører.​
Et overblik over danske tiltag efter den finansielle krise kan findes i analysen Spar op til dårlige tider i gode tider.