Arbejdsområder i FSOR


Abstract icon FSORs arbejde tager udgangspunkt i en risikoanalyse, der identificerer de største risici for sektoren. Det giver retning for arbejdet med fælles mitigerende tiltag. Blandt de mitigerende tiltag er bl.a. et kriseberedskab, som koordinerer på tværs af sektoren i tilfælde af en systemisk krise.
Risikoanalyse på sektorniveau giver retning for det fælles arbejde
Den finansielle sektor samarbejder om at identificere og adressere systemiske risici. Det sker med udgangspunkt i en risikoanalyse, som afdækker de operationelle risici, der potentielt kan true den finansielle stabilitet. Risikoanalysen giver et struktureret grundlag for at prioritere forebyggende tiltag til at reducere disse risici.

Der anvendes en række kilder til at de identificere systemiske risici, som den finansielle sektor står over for. Det omfatter bl.a. en kortlægning af systemiske afhængigheder og centrale forretningsprocesser, tidligere hændelser, trusselsvurderinger og flere spørgeskemaer. Medio 2021 havde FSOR identificeret 41 operationelle risici, som potentielt kan true finansiel stabilitet. De identificerede risici klassificeres hver især i forhold til sandsynlighed og konsekvens. For de væsentligste risici drøfter FSOR udarbejder en arbejdsgruppe forslag til mitigerende tiltag, som drøftes i FSOR. De tiltag, som besluttes, skal derefter implementeres. Dette arbejde sker i separate arbejdsspor.

Risikoanalysen udformes halvårligt
Nationalbanken har i 2020 offentliggjort risikoanalysens metode, så andre kan drage fordel af den. Metoden er generisk og kan også anvendes af andre sektorer end den finansielle, se link.


Klik på billedet for at se en stor udgave af tidslinjen for FSOR samarbejdetTiltag med henblik på at reducere de identificerede risici
På baggrund af risikoanalysen har FSOR igangsat en række tiltag med det formål at reducere de identificerede risici. Det gælder bl.a.:

  • Etablering af et kriseberedskab, se link.
  • Igangsat et TIBER-testforløb for de vigtigste aktører i den finansielle sektor
  • Nationalbanken har undersøgt cyberrobustheden i den finansielle sektor i 2016, 2018 og 2020, og uddraget generelle problemstillinger på tværs af sektoren koblet med videndeling og individuelle tilbagemeldinger til deltagerne.
  • Formaliseret Risikoforum for Gensidige Afhængigheder, se link.
  • Påbegyndt udformningen af en fælles baseline for arbejdet med cyberrobusthed. Baseline har til formål, at give konkrete og målbare anbefalinger omkring cyberrobusthed på forskellige områder, fx databeskyttelse og governance. Målet er at udvikle en it-platform, hvor den enkelte organisation på frivillig basis kan ”måle” sin aktuelle cyberrobusthed og få specificeret konkrete tiltag, som kan iværksættes for at opnå et ønsket niveau.
  • Påbegyndt arbejdet med at styrke sektorens databeskyttelse og styrke evnen til at genoprette forretningsfunktioner efter et angreb.
  • Inddraget kritiske leverandører i FSOR-arbejdet med det formål at bringe leverandørerne tættere på sektorens aktører.

Publikationer

Link til seneste risikoanalyse