Samarbejde og internationale fora


Abstract icon Nationalbanken samarbejder og er repræsenteret i en række samarbejdsfora i Danmark - og i nordisk og europæisk regi.
Samarbejdet i DCIS-forum
Som en del af den nationale cyberstrategi er der udpeget seks kritiske sektorer i Danmark, som ud over finanssektoren er energi, tele, sundhed, søfart og transport. For hver sektor er der etableret en decentral enhed for cyber- og informationssikkerhed, DCIS. Center for Cybersikkerhed varetager et DCIS-forum, som har til formål at øge videndelingen, styrke koordinationen på tværs af de samfundskritiske sektorer samt igangsætte og gennemføre fælles indsatser. Nationalbanken deltager sammen med Finanstilsynet i DCIS-forum.

Finanstilsynet varetager funktionen som Decentral enhed for cyber- og informationssikkerhed for finanssektoren (DCIS) for Finanssektoren, og har ansvaret for, at løfte initiativerne i Strategi for den finansielle sektors cyber- og informationssikkerhed. Nationalbanken og Finanstilsynet samarbejder om cyberrobustheden i den finansielle sektor, og en række af initiativerne i sektorstrategien løftes i regi af FSOR. Se link til Samarbejdsaftale mellem Nationalbanken og Finanstilsynet.

Samarbejde med Center for Cybersikkerhed
Center for Cybersikkerhed (CFCS) er blandt deltagerne i FSOR. FSOR benyttes løbende som en kanal, hvor CFCS kan informere den finansielle sektor om relevante emner. CFCS deltager også i FSOR's arbejdsgruppe, der udarbejder risikoanalyser for den finansielle sektor. 

Samarbejde med NFCERT
NFCERT deltager i FSOR og spiller en central rolle i forhold til vidensdeling om hændelser og trusselsvurderinger. Endvidere udarbejdes hvert år en trusselslandskabsrapport til brug for TIBER-testene. I år er rapporten udarbejdet af NFCERT med involvering af relevante parter. Endelig har DCIS-forum nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder for effektivt at dele viden om trusler på tværs af sektorer. I dette arbejde deltager NFCERT fra finanssektoren. 

Internationale fora 
Nationalbanken er repræsenteret i en række internationale fora i nordisk og europæisk regi heriblandt CIISI-EU.

CIISI-EU
ECB besluttede i 2017 at etablere et offentlig-privat samarbejde mellem de vigtigste europæiske finansielle aktører kaldet Euro Cyber Resilience Board, ECRB. I begyndelsen af 2020 vedtog ECRB et såkaldt ”Cyber Information and Intelligence Sharing Initiative”, CIISI-EU, hvor der er etableret en fælles platform for videndeling på både strategisk, taktisk og operationelt niveau mellem deltagerne i EU. Nationalbanken er medlem af CIISI-EU og vurderer løbende, hvordan trusselsinformation kan udveksles til gavn for flere.