Roller og samarbejde om finansiel stabilitet


Abstract icon Ud over Nationalbanken er der flere myndigheder og organisationer, der bidrager til at fremme den finansielle stabilitet i Danmark. Nationalbanken arbejder derfor tæt sammen med andre nationale og internationale myndigheder og organisationer om finansiel stabilitet og håndtering af finansielle kriser.

Stabilitet i det finansielle system er vigtig for samfundsøkonomien. Det er en af Nationalbankens primære opgaver at overvåge og vurdere den finansielle stabilitet i Danmark, hvor fokus er på det finansielle system som helhed. Det er ikke Nationalbankens opgave at føre tilsyn med de enkelte finansielle institutter. I Danmark varetages denne opgave af Finanstilsynet.

Samarbejde

I Danmark er Erhvervsministeriet, Finansministeriet og Finanstilsynet blandt Nationalbankens vigtigste samarbejdspartnere om finansiel stabilitet. Hertil kommer Finansiel Stabilitet som - sammen med Finanstilsynet - er udpeget som afviklingsmyndighed i Danmark. Nationalbankens samarbejde med andre myndigheder om finansiel stabilitet foregår bl.a. i regi af Det Systemiske Risikoråd og Koordinationsudvalget for Finansiel Stabilitet.

Det Systemiske Risikoråd har ifølge lovgivningen 10 medlemmer: to fra Nationalbanken, to fra Finanstilsynet, tre fra de økonomiske ministerier samt tre uafhængige eksperter med viden om finansielle forhold. Nationalbanken varetager formandskabet og er sekretariat for Rådet i samarbejde med de andre myndigheder. Rådet har til opgave at overvåge, identificere og bidrage til at begrænse systemiske risici.

Koordinationsudvalget for Finansiel Stabilitet består af repræsentanter fra Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Finanstilsynet, Finansiel Stabilitet og Nationalbanken med mulighed for at invitere andre relevante myndigheder. Erhvervsministeriets departementschef varetager formandskabet. Sigtet med samarbejdet er at opretholde finansiel stabilitet og koordinere parternes håndtering af finansielle kriser, hvis de opstår.

Nationalbanken oprettede i 2016 Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed, FSOR, der er et samarbejdsforum mellem myndigheder og vigtige aktører i den finansielle sektor. Nationalbanken varetager formandskab og sekretariat for FSOR. Formålet med FSOR er at øge den operationelle robusthed, herunder cyberrobustheden, i Danmark. FSOR oprettede i 2016 et kriseberedskab, der skal sikre en effektiv og koordineret indsats på tværs i sektoren i tilfælde af en kritisk operationel forstyrrelse, fx et omfattende cyberangreb. Nationalbanken deltager via sit ansvar for FSOR's kriseberedskab som den finansielle sektors repræsentant i National Operativ Stab (NOST).

Samarbejde med udenlandske myndigheder
Nationalbanken samarbejder også med andre landes myndigheder for finansiel stabilitet. Grænseoverskridende bankvirksomhed og banketableringer indebærer en risiko for, at en finansiel krise i en bankkoncern kan påvirke den finansielle stabilitet i flere lande. Derfor har nordiske og baltiske myndigheder indgået en aftale om samarbejde. Tilsvarende er der indgået en aftale mellem EU-landenes myndigheder omkring grænseoverskridende finansiel stabilitet. Aftalerne definerer rammerne for Nationalbankens samarbejde med disse myndigheder om finansiel stabilitet og krisehåndtering.

Nationalbanken er medlem af Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, ESRB, som har til opgave at overvåge, identificere og begrænse systemiske risici i hele EU. Nationalbanken bidrager til arbejdet i ESRB gennem aktiv deltagelse i relevante komitéer og arbejdsgrupper. Herudover deltager Nationalbanken som observatør i det centrale beslutningsorgan i Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, EBA. ​

Nordisk-baltisk finansiel kriseøvelse

De nordiske og baltiske myndigheder inden for finansiel stabilitet har i en fælles øvelse testet håndteringen af en finansiel krise. Øvelsen blev gennemført fra 22. til 23. januar 2019 og involverede 31 myndigheder fra Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge, Sverige og relevante EU-myndigheder. En repræsentant fra Den Internationale Valutafond, IMF, overværede øvelsen. 

(Ovennævnte er Nationalbankens oversættelse, se original engelsk meddelelse her).


Vigtige samarbejdspartnere

Nationalbanken er medlem af:

Det Systemiske Risikoråd
Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, ESRB
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, EBA
 

Herudover samarbejder Nationalbanken bl.a. med følgende myndigheder om emner af relevans for finansiel stabilitet og håndtering af finansielle kriser:

Finanstilsynet
Erhvervs- og Vækstministeriet

Finansministeriet

Finansiel Stabilitet