Roller og samarbejde om finansiel stabilitet


Ud over Nationalbanken er der flere myndigheder og organisationer, der bidrager til at fremme den finansielle stabilitet i Danmark. Nationalbanken arbejder derfor tæt sammen med andre nationale og internationale myndigheder og organisationer om finansiel stabilitet og håndtering af finansielle kriser.

Stabilitet i det finansielle system er vigtig for samfundsøkonomien. Det er en af Nationalbankens primære opgaver at overvåge og vurdere den finansielle stabilitet i Danmark, hvor fokus er på det finansielle system som helhed. Det er ikke Nationalbankens opgave at føre tilsyn med de enkelte finansielle institutter. I Danmark varetages denne opgave af Finanstilsynet.

Samarbejde

I Danmark er Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet samt Finanstilsynet blandt Nationalbankens vigtigste samarbejdspartnere om finansiel stabilitet. Hertil kommer Finansiel Stabilitet, som er oprettet med det formål at tage hånd om nødlidende pengeinstitutter. Fremadrettet vil Finansiel Stabilitet i tilpasset form skulle varetage opgaven som national afviklingsmyndighed.  Nationalbankens samarbejde med andre myndigheder om finansiel stabilitet foregår bl.a. i regi af Det Systemiske Risikoråd og Koordinationsudvalget for Finansiel Stabilitet.

Det Systemiske Risikoråd har ifølge lovgivningen 10 medlemmer: to fra Nationalbanken, to fra Finanstilsynet, tre fra de økonomiske ministerier samt tre uafhængige eksperter med viden om finansielle forhold. Nationalbanken varetager formandskabet og er sekretariat for Rådet i samarbejde med de andre myndigheder. Rådet har til opgave at overvåge, identificere og bidrage til at begrænse systemiske risici.

Koordinationsudvalget for Finansiel Stabilitet består af repræsentanter fra Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet, Finanstilsynet og Nationalbanken, ligesom Statsministeriet og Finansiel Stabilitet ofte deltager. Erhvervs- og Vækstministeriet varetager formandskabet. Sigtet med samarbejdet er at opretholde finansiel stabilitet og koordinere parternes håndtering af finansielle kriser, hvis de opstår.

Nationalbanken, Finanstilsynet, Finansrådet og Realkreditrådet har i samarbejde oprettet Den Finansielle Sektors Kommunikationsberedskab. Ud over de stiftende medlemmer deltager en række penge- og realkreditinstitutter samt VP Securities A/S og Nets Denmark A/S i beredskabet. Nationalbanken varetager formandskabet. Formålet med beredskabet er at koordinere kommunikationen i tilfælde af en større operationel forstyrrelse, hvor det finansielle system trues af nedbrud.

Samarbejde med udenlandske myndigheder
Nationalbanken samarbejder også med andre landes myndigheder for finansiel stabilitet. Grænseoverskridende bankvirksomhed og banketableringer indebærer en risiko for, at en finansiel krise i en bankkoncern kan påvirke den finansielle stabilitet i flere lande. Derfor har nordiske og baltiske myndigheder indgået en aftale om samarbejde. Tilsvarende er der indgået en aftale mellem EU-landenes myndigheder omkring grænseoverskridende finansiel stabilitet. Aftalerne definerer rammerne for Nationalbankens samarbejde med disse myndigheder om finansiel stabilitet og krisehåndtering.

Nationalbanken er medlem af Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, ESRB, som har til opgave at overvåge, identificere og begrænse systemiske risici i hele EU. Nationalbanken bidrager til arbejdet i ESRB gennem aktiv deltagelse i relevante komitéer og arbejdsgrupper. Herudover deltager Nationalbanken som observatør i det centrale beslutningsorgan i Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, EBA. ​

Vigtige samarbejdspartnere

Nationalbanken er medlem af:

Det Systemiske Risikoråd
Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, ESRB
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, EBA
 

Herudover samarbejder Nationalbanken bl.a. med følgende myndigheder om emner af relevans for finansiel stabilitet og håndtering af finansielle kriser:

Finanstilsynet
Erhvervs- og Vækstministeriet

Finansministeriet

Finansiel Stabilitet