Direktion


Direktionen består af tre medlemmer. Som kongelig udnævnt direktør er Christian Kettel Thomsen formand for direktionen. De to øvrige medlemmer er Per Callesen og Signe Krogstrup, der begge er udpeget af repræsentantskabet efter bestyrelsens indstilling. Direktionen varetager den daglige ledelse og fordeler ressortområderne imellem sig. Direktionen har eneansvaret for udformning og tilpasning af pengepolitikken.
Direktionsmedlemmerne udnævnes uden åremålsbegrænsning. Aldersgrænsen er 70 år.

Medlemmer

Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen 


 
Nationalbankdirektør Per Callesen

 

Nationalbankdirektør Signe Krogstrup