Taler og udtalelser

Publiceret Download Titel
10-06-2022

Nationalbankdirektør Signe Krogstrups præsentation på konference om Financial Frictions på CBS

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Signe Krogstrup holdt den 10. juni 2022 en præsentation på konference om Financial Frictions på CBS om klimaforandringer og grønne statsobligationer. (Præsentationen er kun tilgængelig på engelsk)

09-06-2022

Stigende renter og priser kan udfordre bankernes kunder

Danmarks Nationalbank

Nationalbanken holdt pressebriefing den 9. juni 2022 i forbindelse med udgivelsen af analysen Finansiel stabilitet.

02-06-2022

Nationalbankdirektør Signe Krogstrups præsentation for danske institutionelle kunder i Nordea

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Signe Krogstrup holdt den 2. juni 2022 en præsentation for danske institutionelle kunder i Nordea om den aktuelle situation i dansk økonomi. Derudover kom hun ind på aktuelle emner i den finansielle sektor, herunder den grønne omstilling og udviklingen af digitale valutaer.

31-05-2022

Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg, forår 2022

Danmarks Nationalbank

Møde i Det Økonomiske Råd. Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg, forår 2022.

24-05-2022

Vicedirektør Thomas Harrs tale ved AP Pensions bestyrelses- og medlemsmøde

Danmarks Nationalbank

Vicedirektør Thomas Harr holdt den 24. maj en præsentation ved AP Pensions bestyrelses- og medlemsmøde om inflation. I præsentationen argumenterede han for, hvorfor vi forventer, at kerneinflationen stiger i Danmark i 2022. Han kom også ind på, hvorfor vi forventer, at inflationen falder væsentligt næste år.

19-05-2022

Nationalbankdirektør Per Callesens tale på Lokale Pengeinstitutters årsmøde

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Per Callesen holdt den 19. maj 2022 en tale på Lokale Pengeinstitutters årsmøde om boligmarkedet, inflation og kapacitetspres. Derudover kom han ind på en række aktuelle emner i den finansielle sektor, herunder betalinger og cybersikkerhed.

27-04-2022

Nationalbankdirektør Lars Rohdes præsentation for Greater Copenhagen

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Lars Rohde deltog den 27. april 2022 i Greater Copenhangens topmøde, hvor han holdt en præsentation om dansk og svensk økonomi, herunder udviklingen på arbejds- og boligmarkedet. Derudover kom han ind på de økonomiske konsekvenser af krigen i Ukraine og forventningerne til den fremtidige økonomiske udvikling.

26-04-2022

Nationalbankdirektør Signe Krogstrups tale for den belgiske centralbank

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Signe Krogstrup holdt en tale i den belgiske centralbank om emnet ”Perspektiver på centralbankmandater, instrumenter og politiske afvejninger”. Talen fokuserede på centralbankernes rolle i den grønne omstilling og nye teknologier og aktører inden for penge- og finansielle tjenester. (Talen findes kun på engelsk)

29-03-2022

Nationalbankdirektør Lars Rohdes talenoter til pressemøde om forbud mod handel med kroner i Rusland og Belarus

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Lars Rohde deltog i pressemøde sammen med Erhvervsminister Simon Kollerup den 29. marts 2022. Pressemødet omhandlede en ny hastelovgivning om,at forbyde handel med kroner til Rusland. Lars Rohde gav en kort status på, hvordan de økonomiske sanktioner har ramt den russiske økonomi samt hvilke konsekvenser sanktionerne har for dansk økonomi.

17-03-2022

Vicedirektør Thomas Harrs præsentation for Finansforeningen

Danmarks Nationalbank

Vicedirektør Thomas Harr holdt den 17. marts en præsentation for Finansforeningen om vækst, inflation og økonomisk politik i lyset af Ruslands invasion af Ukraine. I præsentationen argumenterer han for, at krigen i Ukraine vil have en væsentlig påvirkning på dansk økonomi i form af lavere vækst og højere inflation.

04-03-2022

Nationalbankdirektør Signe Krogstrups diskussion af finanspolitiske tiltag for klimahandling ved Det Europæiske Finanspolitiske Råds årlige konference

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Signe Krogstrup diskuterede, hvordan finanspolitik kan sikre en grøn omstilling. Hun kom ind på årsager til modstand mod drivhusgasbeskatning, samt hvordan centralbanker kan bidrage til omstillingen. Diskussionen fandt sted d. 25. februar 2022. (Indlægget findes kun på engelsk).

12-01-2022

Nationalbankdirektør Signe Krogstrups præsentation ved Fondsmæglerforeningens nytårskur

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Signe Krogstrups præsentation "Dansk økonomi – Hvor står vi, og hvad er udsigterne?" holdt 12. januar 2022 ved Fondsmæglerforeningens nytårskur.

11-01-2022

Nationalbankdirektør Lars Rohdes præsentation på Forsikring og Pensions medlemsmøde

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Lars Rohde holdt en præsentation på Forsikring og Pensions medlemsmøde den 11. januar om udsigter for dansk og global økonomi, samt hvilke risici pensionssektoren står overfor på lang sigt. I præsentationen belyste Lars Rohde bl.a. ind i, hvilke dilemmaer lav realrente stiller pensionskunder over for.

16-12-2021

Nationalbankdirektør Signe Krogstrups indledende bemærkninger til præsentation af Danmarks første grønne statsobligationer

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Signe Krogstrup bød velkommen til det første investormøde vedrørende Nationalbankens kommende udstedelse af grønne statsobligationer. Hun fortalte om baggrunden for udstedelserne. Grønne udstedelser bidrager til den grønne omstilling gennem etablering af et effektivt og transparent kapitalmarked, hvor grønne investeringer kan finde de rigtige grønne projekter.

06-12-2021

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale på Finans Danmarks Årsmøde

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Lars Rohde holdt 6. december en tale på Finans Danmarks årsmøde. Talen fokuserede på boligmarkedet, klimaforandringer, hvidvask og kapitalkrav. Lars Rohde gentog Nationalbankens anbefalinger, der kan bidrage til et mere robust boligmarked.

01-12-2021

Nationalbankdirektør Per Callesens panelindlæg på Nationaløkonomisk Forenings medlemsmøde

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Per Callesen deltog den 1. december i en paneldebat om boligmarkedet. I præsentationen argumenteres der for, hvorfor og hvordan strukturerne på boligmarkedet bør styrkes. Det drejer sig om krav om afdrag for højt gældsatte boligejere og reduktion af rentefradraget.

23-11-2021

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale på Distinguished Speakers Seminar

Danmarks Nationalbank

På konferencen, som blev afholdt 23. november 2021 af European Economics and Financial Centre, gav nationalbankdirektør Lars Rohde sit bud på, hvorfor dansk økonomi indtil videre har klaret sig forholdsvis godt gennem pandemien. Dansk økonomi befinder sig i en moderat højkonjunktur, og vækstforløbet forventes at forblive balanceret i de kommende år, idet det aktuelt høje pres i økonomien forventes at være delvist midlertidigt. (Talen findes kun på engelsk).

23-11-2021

Vicedirektør Thomas Harrs panelindlæg på Danske Banks Summit 2021

Danmarks Nationalbank

Vicedirektør Thomas Harr deltog den 23. november i en paneldebat om opsvinget i kølvandet på corona-pandemien, finans- og pengepolitik og udsigterne for inflation. I præsentationen argumenteres der for, at der er store forskelle imellem USA og euroområdet, hvor Danmark er i en særlig situation. Inflationsforventninger og lønudviklingen bliver afgørende for inflationen over de kommende år – både i udlandet og herhjemme. (Præsentationen findes kun på engelsk).

22-11-2021

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved PwC bankseminar

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Lars Rohde holdt den 22. november et oplæg på PwC’s bankseminar (PricewaterhouseCoopers) 2021. Oplægget handlede om den aktuelle situation i dansk økonomi og i banksektoren. Han påpegede desuden tegn på risikoopbygning i det finansielle system og behovet for at styrke robustheden på boligmarkedet. Derudover adresserede han EU-Kommissionens forslag til reviderede kapitalkrav, som indeholder flere forbedringer.

03-11-2021

Nationalbankens erklæring i forbindelse med COP26

Danmarks Nationalbank

Klimaforandringer og grøn omstilling kan udfordre Nationalbankens målsætninger om stabile priser og finansiel stabilitet. Nationalbanken offentliggør i forbindelse med COP26 en erklæring om sit klimarelaterede arbejde. Nationalbanken forøgede arbejdet i forbindelse med indmeldelse i Network for Greening the Financial System i 2019.

12-10-2021

Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg efterår 2021

Danmarks Nationalbank

Møde i Det Økonomiske Råd. Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg, efterår 2021.

07-10-2021

Vicedirektør Thomas Harrs panelindlæg på Danish Finance Institute Annual Conference 2021

Danmarks Nationalbank

Vicedirektør Thomas Harr deltog den 7. oktober 2021 i en paneldebat om det fremtidige renteniveau og implikationerne af det. I præsentationen argumenteres der for, at renterne forventes at forblive lave fremover. Desuden diskuteres det, hvordan negative renter har påvirket husholdninger, erhvervsvirksomheder og banker indtil videre. (Præsentationen findes kun på engelsk).

06-10-2021

Nationalbankdirektør Lars Rohdes indlæg om situationen på boligmarkedet på Realkreditrådets temadag

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Lars Rohde adresserede på Realkreditrådets temadag 6. oktober 2021 situationen på boligmarkedet. Han gentog Nationalbankens anbefalinger om det danske boligmarked. Robustheden på boligmarkedet kan og bør styrkes. Det kan bl.a. gøres ved, at afdragsfrie lån begrænses til de mest robuste boligejere.

27-09-2021

Nationalbankdirektør Signe Krogstrups panelindlæg på BSP-RBWC International Research Conference

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Signe Krogstrup deltog den 27. september 2021 i en paneldebat om centralbanker og håndteringen af de længerevarende konsekvenser af covid-19. I indlægget argumenteres der for, at renterne kan forventes at forblive lave i en rum tid fremover, og at makroprudentiel politik derfor kan være relevant. (Præsentationen findes kun på engelsk).

06-09-2021

Nationalbankdirektør Per Callesens præsentation på Finans Danmarks direktørkonference 2021

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Per Callesen holdt den 6. september et oplæg ved Finans Danmarks direktørkonference 2021. I præsentationen beskrives den nuværende situation i dansk økonomi. I præsentationen omtales endvidere erhvervsministerens beslutning om at hæve den kontracykliske kapitalbuffer og ligeledes beskrives negative rentesatser og udfasning af de statslige likviditetsordninger.

03-09-2021

Baggrundsseminar om nye digitale detailbetalinger

Danmarks Nationalbank

Nationalbanken holdt et baggrundsseminar om nye digitale detailbetalinger den 3. september 2021, hvor chef for Betalingsformidling, Nathalie Pauline Tuxen, bl.a. redegjorde for begreberne kryptoaktiver, stablecoins og digitale centralbankpenge og deres indbyrdes ligheder og forskelle.

01-09-2021

Vicedirektør Thomas Harrs panelindlæg på konferencen "The Long-run Outlook for Interest Rates"

Danmarks Nationalbank

Vicedirektør Thomas Harr deltog den 1. september 2021 i en paneldebat om, hvordan lange renter påvirker den økonomiske politik i Danmark. I præsentationen argumenteres der for, at lange renter kan forventes at forblive lave i Danmark i en rum tid fremover, men at fastkurssystemet begrænser, hvor ekspansiv en finanspolitik der kan føres over tid. (Præsentationen findes kun på engelsk).

01-09-2021

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale om ultralave renter på konferencen "Long run outlook for interest rates"

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Lars Rohde adresserede på konferencen den 1. september 2021 de meget lave renter, som kendetegner en lang række lande, herunder Danmark. Han argumenterede for, at de er drevet af en række globale faktorer. De har implikationer for både husholdninger, virksomheder og finansielle institutioner. (Findes kun på engelsk).

30-06-2021

Nationalbankens kommentar til medieforlydender om SolarWinds

Danmarks Nationalbank

Medieforlydender om at Nationalbanken har været hacket, og at en bagdør til it-systemerne har stået åben i syv måneder er ikke korrekt.