Sikkerhedsstillelse og belånbare værdipapirer

Ved alle former for kredit kræver Nationalbanken sikkerhed. Reglerne for sikkerhedsstillelse fremgår af Nationalbankens kontobestemmelser. Nedenfor kan kontohavere finde en kort gennemgang af de ordninger, der kan benyttes til at stille sikkerhed, og downloade relevante formularer.


​Sikkerhed for kredit

Nationalbanken yder kredit til kontohavere i Nationalbanken. Kredit kan være i form af såkaldte pengepolitiske lån, lån til kontantdepoter og intradag-kredit i kroner. Ved alle former for kredit kræver Nationalbanken sikkerhed.

Der findes forskellige ordninger, som kontohavere kan benytte til at stille sikkerhed.

Traditionel pantsætning

Kontohaverne kan stille sikkerhed for alle typer af kredit i danske kroner ved traditionel pantsætning af værdipapirer. Sikkerhedsstillelse i form af værdipapirer sker ved overførsel af værdipapirer til et sikkerhedsstillelsesdepot i Euronext Securities pantsat til Nationalbanken. På baggrund af de pantsatte værdipapirer tildeles kontohaveren en trækningsret for kredit i danske kroner svarende til belåningsværdien heraf.

Andre former for sikkerhedsstillelse – kun til brug ved intradag-kredit

Ved intradag-kredit i danske kroner har kontohaverne også mulighed for at stille sikkerhed på andre måder end ved traditionel pantsætning. Det kan bl.a. ske ved brug af:

Indskudsbeviser

Kontohaverens beholdning af indskudsbeviser indgår automatisk i trækningsretten for intradag-kredit i danske kroner.

Sikkerhedsretten

Kontohaverne kan stille værdipapirer i et eller flere værdipapirdepoter i Euronext Securities, typisk handelsdepotet, som sikkerhed for intradag-kredit i kroner. Find mere information i ”Bestemmelser for anvendelse af sikkerhedsret i Danmarks Nationalbank”, der er en del af Nationalbankens kontobestemmelser.

T2S-Auto-collateral

Kontohaver kan optage intradag-lån i danske kroner til brug for køb af værdipapirer og gennemførelse af periodiske betalinger på T2S mod sikkerhed i de indkøbte eller øvrige belånbare værdipapirer. Find mere information i ”Bestemmelser for anvendelse af T2S-Auto-collaterallån i danske kroner i Danmarks Nationalbank”, der er en del af Nationalbankens kontobestemmelser.

Scandinavian Cash Pool

Likviditet i én skandinavisk centralbank kan bruges som sikkerhed for intradag-kredit i en anden skandinavisk centralbank ved særskilt aftale.

Værdipapirer til belåning i euroområdet

Obligationer udstedt gennem Euronext Securities, der opfylder ECB’s krav til belånbarhed, kan anvendes som sikkerhed i euroområdet, når de er godkendt og opført på ECB’s liste over belånbare værdipapirer. Værdipapirerne skal godkendes af centralbanken i det land, hvor værdipapirerne er optaget til handel og officiel notering, dvs. Danmarks Nationalbank for værdipapirer optaget til notering på NASDAQ OMX København.

Belånbare værdipapirer for kredit i danske kroner

Traditionel pantsætning af værdipapirer accepteres i henholdsvis:

  • Værdipapirer udstedt af den danske stat,
  • Obligationer garanteret af den danske stat,
  • Obligationer udstedt af KommuneKredit,
  • Realkreditobligationer (RO), særligt dækkede obligationer (SDO) og særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) udstedt af institutter omfattet af lov om finansiel virksomhed,
  • Obligationer udstedt af Føroya Landsstýri (Færøernes Landsstyre).

Værdipapirerne skal være registreret i VP Securities og noteret til handel på NASDAQ OMX København. 

Nationalbanken har mulighed for på kontohavernes anmodning og efter en konkret vurdering at inddrage andre aktiver i belåningsgrundlaget for kredit i danske kroner.

Belåningsværdi

Værdipapirernes belåningsværdi beregnes som den officielle kurs på NASDAQ OMX København den foregående dag, inklusive vedhængende rente, fratrukket et papirspecifikt børskursfradrag (børskurshaircut). Hvis et aktiv ikke har været handlet den foregående bankdag, benyttes en af Nationalbanken fastsat teoretisk/syntetisk pris ved opgørelse af aktivets belåningsværdi.​

Ved fastsættelse af børskurshaircuttet inddeles de belånbare værdipapirer i fire likviditetskategorier:

  • Kategori 1: Værdipapirer udstedt af den danske stat.
  • Kategori 2 (p.t. inaktiv*): RO'er, SDO'er og SDRO'er med en cirkulerende mængde over 1 mia. euro eller modværdien af dette i danske kroner. Obligationerne skal desuden være omfattet af en af Nationalbanken til formålet godkendt prisstillerordning og have mindst tre prisstillere.
  • Kategori 3: Øvrige RO'er, SDO'er og SDRO'er samt obligationer garanteret af den danske stat og obligationer udstedt af KommuneKredit.
  • Kategori 4: Obligationer udstedt af Færøernes Landsstyre.

Værdipapirer med fast eller variabel kuponrente får tildelt haircut efter følgende skema:

 

Restløbetid Kategori 1 Kategori 2* Kategori 3 Kategori 4
0-1 år 0,5 pct. 1,0 pct. 1,5 pct. 4,0 pct.
1-3 år 1,0 pct. 1,5 pct. 2,0 pct. 6,0 pct.
3-5 år 1,5 pct. 2,5 pct. 3,5 pct. 8,0 pct.
5-7 år 2,0 pct. 3,5 pct. 4,5 pct. 10,0 pct.
7-10 år 3,0 pct. 4,5 pct. 5,5 pct. 12,0 pct.
>10 år 5,0 pct. 8,0 pct. 8,0 pct. 14,0 pct.

 

Ved anvendelse af en teoretisk/syntetisk pris fratrækkes et ekstra haircut på 5 pct. for alle typer af værdipapirer med undtagelse af værdipapirer udstedt af den danske stat. Der fratrækkes et valutakurshaircut på 3 pct., når værdipapirer i euro stilles til sikkerhed for kredit i kroner. ​

Formularer til download og udfyldelse

En oversigt over relevante formularer for kontohavere i Nationalbanken indgår i publikationen ”Nationalbankens kontobestemmelser”, hvor de også kan downloades.