Samarbejde med andre myndigheder om finansiel stabilitet

De finansielle markeder er tæt forbundet med hinanden og grænseoverskridende. En krise i et enkelt institut eller en udenlandsk bank kan hurtigt sprede sig til hele den danske finansielle sektor. Derfor arbejder Nationalbanken tæt sammen med andre nationale og internationale myndigheder og organisationer om finansiel stabilitet og håndtering af finansielle kriser.


Blandt de vigtigste danske og internationale samarbejder kan nævnes deltagelsen i: 

  • Det Systemiske Risikoråd 

  • Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed, FSOR 

  • Koordinationsudvalget for Finansiel Stabilitet 

  • Nordisk-Baltisk samarbejde 

  • Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, ESRB 

  • Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, EBA, og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, ESMA

  • Bank of International Settlements, BIS 

Du kan læse mere om Det Systemiske Risikoråd og FSOR på Nationalbankens hjemmeside. De øvrige er beskrevet nedenfor. 

Koordinationsudvalget for Finansiel Stabilitet 

I Danmark er der etableret et myndighedsforum vedrørende finansiel stabilitet, hvor Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Finanstilsynet, Finansiel Stabilitet og Nationalbanken deltager. Myndighedsforummet skal sikre koordinering i arbejdet med at sikre den finansielle stabilitet. Erhvervsministeriet er formand for udvalget.  

Koordinationsudvalget for Finansiel Stabilitet består af repræsentanter fra de fem ovenstående myndigheder med mulighed for at invitere andre relevante myndigheder. Erhvervsministeriets departementschef varetager formandskabet. Sigtet med samarbejdet er at opretholde finansiel stabilitet og koordinere parternes håndtering af finansielle kriser, hvis de opstår. 

Det er ikke Nationalbankens opgave at føre tilsyn med de enkelte finansielle institutioner. I Danmark varetages denne opgave af Finanstilsynet. 

Nordisk-baltisk samarbejde

Med de nordiske og baltiske myndigheder er der indgået en formaliseret aftale om samarbejdet. Tilsvarende er der indgået en aftale mellem EU-landenes myndigheder omkring grænseoverskridende finansiel stabilitet. Aftalerne definerer rammerne for Nationalbankens samarbejde med disse myndigheder om finansiel stabilitet og krisehåndtering.

Nationalbanken har ligeledes en aftale om principperne for samarbejde omkring udveksling af valuta med centralbankerne i Norge og Sverige.

Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici

Nationalbanken er medlem af Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, ESRB, som har til opgave at overvåge, identificere og begrænse systemiske risici i hele EU. Nationalbanken bidrager til arbejdet i ESRB gennem aktiv deltagelse i relevante komitéer og arbejdsgrupper.

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, EBA, og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, ESMA

Foruden ESRB og BIS deltager Nationalbanken som observatør i det centrale beslutningsorgan (BoS) og visse arbejdsgrupper i Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, EBA, samt enkelte arbejdsgrupper i Den Europæiske Markeds- og Værdipapirtilsynsmyndighed, ESMA.

Bank for International Settlements, BIS

Nationalbanken er medlem af Bank for International Settlements og repræsenteret i visse relevante arbejdsgrupper, der arbejder med udviklingen af standardiseret finansiel regulering og level playing field internationalt.