Nyheder

Publiceret Download Titel Type
31-03-2020

Statistik Nyhed, 4. kvartal 2019 - Husholdningernes finansielle nettoformue voksede i 2019

Danske husholdningers finansielle nettoformue steg med 721 mia. kr. i 2019, og den nåede dermed op på 4.312 mia. kr. svarende til 1,58 mio. kr. pr. husstand. Husholdningernes formue er steget markant siden finanskrisen, og de var derfor godt polstrede ved udgangen af 2019. Der er dog en betydelig spredning blandt de enkelte husholdningers finansielle aktiver og gæld. Derfor er der også stor forskel på, hvordan prisudviklingen på de finansielle markeder påvirker husholdningernes formuer. Denne udgivelse omhandler de nyeste tal i statistikken for 'Finansielle Konti', som er fra slutningen af 4. kvartal 2019. Siden da er der sket ekstraordinært store forandringer i økonomien grundet covid-19. Nationalbanken opdaterer i slutningen af juni denne statistik med 1. kvartals tal.

Læs mere
Finansielle konti
31-03-2020

Statistik Nyhed, 4. kvartal 2019 - Udlandsformue på 78 pct. af bruttonationalproduktet

Danmarks udlandsformue var 1.814 mia. kr. eller 78 pct. af BNP ved udgangen af 2019. Udlandsformuen steg med 367 mia. kr. sidste år primært drevet af et rekordstort betalingsbalanceoverskud på 184 mia. kr. For bare 10 år siden havde Danmark ingen udlandsformue. Denne udgivelse omhandler de nyeste tal i statistikken for 'Danmarks udlandsformue', som er fra slutningen af 4. kvartal 2019. Siden da er der sket ekstraordinært store forandringer i økonomien grundet covid-19. Nationalbanken opdaterer i slutningen af juni denne statistik med 1. kvartals tal.

Læs mere
Danmarks udlandsformue
27-03-2020

Statistik Nyhed, februar 2020 - Udlandet ejer over halvdelen af de danske aktier

Det danske børsnoterede aktiemarked udgjorde ved udgangen af februar måned 2.840 mia. kr. Denne udgivelse omhandler de nyeste tal i statistikken for 'Værdipapirer', som er fra slutningen af februar 2020. Siden da er der sket ekstraordinært store forandringer i økonomien grundet covid-19. Nationalbanken opdaterer i slutningen af april denne statistik med marts måneds tal.

Læs mere
Værdipapirer
27-03-2020

Statistik Nyhed, februar 2020 - Porteføljeinvesteringer for 3.197 mia. kr. i udlandet

Danske investorer øgede deres udenlandske porteføljeinvesteringer med 23 mia. kr. i februar. Hermed udgjorde danske investorers samlede udenlandske aktie- og obligationsportefølje 3.197 mia. kr. ved udgangen af måneden. Denne udgivelse omhandler de nyeste tal i statistikken for 'Porteføljeinvesteringer', som er fra slutningen af februar 2020. Siden da er der sket ekstraordinært store forandringer i økonomien grundet covid-19. Nationalbanken opdaterer i slutningen af april denne statistik med marts måneds tal.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
26-03-2020

IT Product Manager

Brænder du for it, og vil du være med til at forvalte et af Danmarks mest kritiske it-systemer? Så har du nu muligheden for et udfordrende job i en institution med et uformelt arbejdsmiljø præget af høj faglighed og mange samarbejdsflader.

Læs mere
Job og Karriere
26-03-2020

ECBs Økonomisk Bulletin, marts 2020

Dansk oversættelse af ECBs Økonomisk Bulletin, marts 2020

Læs mere
Publikationer fra ECB og andre institutioner
26-03-2020

Statistik Nyhed, februar 2020 - Indlånsrenterne over for erhverv var rekordlave

Indlånsrenterne over for ikke-finansielle selskaber og personligt ejede virksomheder er faldet med henholdsvis 0,21 og 0,27 procentpoint de seneste 12 måneder. Faldet har været særligt markant siden september 2019. Ved udgangen af februar nåede de gennemsnitlige indlånsrenter ned på henholdsvis -0,38 og -0,14 pct. Denne udgivelse omhandler de nyeste tal i statistikken for 'Bank og realkredit, renter', som er fra februar 2020. Siden da er der sket ekstraordinært store forandringer i økonomien grundet covid-19. Nationalbanken opdaterer i slutningen af april denne statistik med marts måneds tal.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
26-03-2020

Statistik Nyhed, februar 2020 - Danske virksomheder havde 426 mia. kr. i banken

De danske erhvervsvirksomheder, som her dækker over ikke-finansielle selskaber og personligt ejede virksomheder, havde ved udgangen af februar 426 mia. kr. i indestående i de danske banker. Erhvervsvirksomhedernes indestående har overordnet set været stigende siden 2012, hvor det er øget med ca. 150 mia. kr., svarende til lidt mere end 50 pct. Denne udgivelse omhandler de nyeste tal i statistikken for 'Bank- og realkredit, balancer', som er fra slutningen af februar 2020. Siden da er der sket ekstraordinært store forandringer i økonomien grundet covid-19. Nationalbanken opdaterer i slutningen af april denne statistik med marts måneds tal.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
24-03-2020

Nationalbanken holder auktion over US dollar likviditet

Læs mere
Pressemeddelelser
24-03-2020

Nationalbanken tilbagekalder hermed pressemeddelelse udsendt 24. marts 2020 kl. 17. Korrekt version vil blive offentliggjort senere.

Læs mere
Pressemeddelelser
20-03-2020

Nationalbanken og ECB genaktiverer swapaftale for at tilføre eurolikviditet

Læs mere
Pressemeddelelser
20-03-2020

Detaljeorienteret studentermedhjælper til HR

Sætter du en ære i, at der er styr på de administrative HR-processer, systemer og detaljer? Danmarks Nationalbanks HR-afdeling søger nemlig nu en ny studentermedhjælper til lige præcis det. Du vil komme til at arbejde med og få ansvar for en bred vifte af opgaver, der understøtter de administrative processer i HR.

Læs mere
Job og Karriere
20-03-2020

Årsrapport 2019

Nationalbankens regnskab for 2019 viser et overskud på 6.096 mio. kr. mod et underskud på 24 mio. kr. i 2018. Både guldbeholdningen, aktieeksponeringen og obligationsbeholdningen bidrog betydeligt til årets resultat. Redaktionen er afsluttet 7. marts 2020.

Læs mere
Rapport
19-03-2020

Renteforhøjelse og udvidelse af den ekstraordinære udlånsfacilitet

​Med virkning fra 20. marts forhøjes Nationalbankens indskudsbevisrente med 0,15 procentpoint til -0,60 pct. Renteforhøjelsen indsnævrer det pengepolitiske spænd til euroområdet fra 0,25 procentpoint til 0,10 procentpoint, men de danske pengepolitiske renter er fortsat lavere end i euroområdet. Ændringen sker på baggrund af Nationalbankens salg af valuta.

Læs mere
Pressemeddelelser
19-03-2020

Nationalbanken har indgået swapaftale om dollar med Federal Reserve

Læs mere
Pressemeddelelser
16-03-2020

Ændring til strategi for statens låntagning i 2020

I lyset af regeringens initiativer til at afbøde konsekvenserne af COVID-19 opjusteres sigtepunktet for salget af indenlandske statsobligationer i 2020 fra 75 mia. kr. til 125 mia. kr. Derudover fremrykkes åbningsauktionen over ny 30-årig statsobligation til 1. april, og skatkammerbevisprogrammet udvides.

Læs mere
Statsgæld
16-03-2020

Mint of Finland valgt til fortsat at producere danske mønter fra 2021

Læs mere
Pressemeddelelser
12-03-2020

Nationalbanken fastholder rentesatser og udbyder ekstraordinær udlånsfacilitet

Læs mere
Pressemeddelelser
10-03-2020

Euroområdet fortsat lillebror i transatlantiske relationer

Euroområdets økonomi og finansielle sektor er fortsat uforholdsmæssig mere sårbar over for økonomiske udsving i USA end omvendt. Det fremgår af en helt ny international undersøgelse baseret på fire årtiers data. I en original empirisk undersøgelse har Eddie Gerba fra Nationalbanken og Danilo Leiva-Leon fra Banco de España analyseret og sammenlignet samspillet mellem den finansielle sektor og makroøkonomien i USA og euroområdet i løbet af de seneste fire årtier.

Læs mere
Nyt
10-03-2020

Working Paper: Macro-Financial Interactions in a Changing World

Vi måler den varierende styrke af makrofinansielle sammenhænge over tid i og på tværs af den amerikanske økonomi og økonomien i euroområdet. De vigtigste resultater viser, at euroområdet er uforholdsmæssigt mere følsomt over for stød i den amerikanske makroøkonomi og finansielle sektor. Endvidere ses det, at mens de makrofinansielle interaktioner løbende er steget i euroområdet siden slutningen af 1980’erne, har de i USA været forbundet med udsving i form af meget lange cyklusser med indbyrdes makrofinansiel afhængighed.

Læs mere
Working paper
09-03-2020

Åbning af 0,25 pct. stående lån 2052

Læs mere
Statsgæld nyheder
06-03-2020

Working paper: The Impact of Inflation Targeting: Testing the Good Luck Hypothesis

Var faldet i niveauet og volatiliteten i inflationen i de sidste 30 år resultatet af held eller en god pengepolitik? Vi vurderer inflationserfaringerne i Canada, der tidligt vedtog en inflationsmålrettet pengepolitik. Held og lykke forklarer kun en mindre del af ændringerne i inflationen. Størstedelen af stabiliseringen i inflationen og output kan forklares af påvirkningen af forventningerne.

Læs mere
Working paper
04-03-2020

Forsikrings- og pensionsselskaberne fortsætter med unoterede investeringer

De lave renter på obligationer og lave forventede afkast fra andre aktiver i de senere år har bidraget til, at forsikrings- og pensionsselskaberne (F&P-selskaberne) har fortsat med at investere flere af opsparernes penge i aktiver, der ikke er noteret på børsen, som for eksempel vindmølleparker, infrastruktur, skove, unoterede virksomheder, kapitalfonde, ejendomme og alternative gældstyper. En nyudviklet statistik fra Nationalbanken giver for første gang et samlet overblik over den vigtige udvikling.

Læs mere
Nyt
04-03-2020

Højt afkast på noterede aktier i 2019

2019 har været et stærkt afkastår for forsikrings- og pensionssektoren. Det gælder især for investeringer i noterede aktier, som har givet et afkast på 30 pct. Halvdelen af beholdningen i udenlandske aktier er placeret i USA, og afkastet følger derfor udviklingen på det amerikanske aktiemarked, fx opsummeret i S&P 500-indekset.

Læs mere
Forsikring og pension
03-03-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, februar 2020

​Valutareserven er i februar 2020 forøget med 2,7 mia. kr. til 429,0 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
02-03-2020

Flest indskud sker via kontantautomater

I 4. kvartal 2019 satte danske privat- og erhvervskunder kontanter ind på bankkontoen 1,8 mio. gange for et samlet beløb på 14,8 mia. kr. I 59 pct. af tilfældene blev indskuddet foretaget via en kontantautomat, mens 22 og 19 pct. blev foretaget henholdsvis via bankernes kassefunktion og døgnboks. Indskud via kontantautomater er på ganske få år blevet den mest udbredte metode, når pengene skal ind på kontoen.

Læs mere
Betalinger
28-02-2020

Lavere kuponrente på realkreditobligationer

Realkreditinstitutterne har øget omfanget af 30-årige fastforrentede realkreditobligationer med en kuponrente på 1,5 pct. eller lavere med 522 mia. kr. det seneste år. Samtidig er der et fald i udeståendet af obligationer med en kuponrente større end 1,5 pct. Nettotilgangen af 30-årige fastforrentede realkreditobligationer er siden februar 2019 på samlet 132 mia. kr.

Læs mere
Værdipapirer
28-02-2020

Udlandets ejerandel i realkreditobligationer er steget

Udenlandske investorers appetit på 30-årige fastforrentede realkreditobligationer er usvækket. Det seneste år har udlandet samlet købt for 58 mia. kr. af disse obligationer, og udlandets ejerandel nåede i januar op på 39 pct. af et samlet udestående på 899 mia. kr.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
27-02-2020

Risikopræmien på aktier øget, mens renter er faldet

Før finanskrisen forventede investorerne typisk et årligt afkast på aktier på omkring syv pct., mens renten på 10-årige statsobligationer var omkring fire pct. I dag er renten på 10-årige statsobligationer tæt på nul, mens investorerne fortsat forventer et afkast på omkring syv pct., når de investerer i aktier. Risikopræmien ved at investere i aktier frem for mere sikre aktiver som fx statsobligationer er dermed omtrent fordoblet siden starten på finanskrisen for lidt mere end 10 år siden.

Læs mere
Nyt
27-02-2020

Do equity prices reflect the ultra-low interest rate environment?

Economic Memo is a new publication series from Danmarks Nationalbank. Please, update your News service settings if you want to receive a notification when the next Economic Memo is available. The first Economic Memo shows that the equity risk premium has about doubled after the financial crisis, amid a sharp decline in interest rates and an unchanged required return on equities.

Læs mere
Economic Memo
27-02-2020

Landbrugets gæld er mindre rentefølsom

Landbrugets bank- og realkreditgæld med variabel rente er reduceret med 36 mia. kr., svarende til 13 pct., de seneste fem år og var ved udgangen af januar 2020 nede på 250 mia. kr. Faldet skyldes bl.a. stigende afdragsbetalinger. Lån med variabel rente udgør nu 83 pct. af branchens samlede bank- og realkreditgæld på 301 mia. kr.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
27-02-2020

Konverteringer har ført til rekordlav rente på 0,84 pct.

Næsten to tredjedele af danske privatkunders realkreditlån fik ny rente i 2019. De mange lån med ny rente resulterede i et fald i den gennemsnitlige rente (ekskl. bidrag) på danskernes realkreditlån i løbet af året fra 1,20 pct. til rekordlave 0,84 pct. Den lavere rente svarer til en gennemsnitlig besparelse før skat på ca. 3.600 kr. årligt pr. lånt million.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
26-02-2020

Der bliver længere mellem kontantbetalinger

Nationalbanken har undersøgt de danske husholdningers brug af kontanter. Ifølge undersøgelsen fravælger stadig flere danskere kontanter som betalingsmiddel, og meget tyder på, at den tendens vil fortsætte i fremtiden. Et samfund helt uden kontanter ligger dog ikke i kortene inden for en overskuelig fremtid.

Læs mere
Analyse
14-02-2020

Største investeringer i udlandet i over 10 år

Danske virksomheder foretog direkte investeringer i udlandet for 68 mia. kr. i 2019 efter en reduktion i investeringerne året før. Det er de største investeringer siden 2008.

Læs mere
Direkte investeringer
04-02-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, januar 2020

​Valutareserven er i januar 2020 formindsket med 14,9 mia. kr. til 426,3 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
04-02-2020

Udløb af afdragsfrihed har betydning for husholdningernes forbrug

Afdragsfrie lån er meget populære i Danmark og udgør på nuværende tidspunkt 45 pct. af den udestående mængde af realkreditlån. Denne låntype gør det muligt for boligejerne at udskyde tilbagebetalingen af lånet – typisk op til 10 år efter udstedelsen af lånet – og dermed reduceres de månedlige afdrag i en periode. En mindre andel af låntagerne må skære ned på forbrug for at finansiere afdragene på realkreditlånet, når de 10 års afdragsfrihed slipper op. Denne analyse viser, at forbrugsnedgangen er betydelig for den berørte boligejer, men at den overordnede effekt på dansk økonomi er meget begrænset.

Læs mere
Analyse
31-01-2020

Statens låntagning og gæld 2019

Den danske statsgæld udgjorde 18 pct. af BNP ved udgangen af 2019. Statsgælden er faldet betydeligt siden 2012, hvor den toppede efter finanskrisen. Statens finansieringsbehov blev dækket til rekordlave renter i 2019. I gennemsnit solgte staten nominelle obligationer til en effektiv rente på -0,33 pct. p.a. og en gennemsnitlig løbetid på 8 år. De samlede renteomkostninger på statsgælden udgjorde 0,6 pct. af BNP. I 2019 har staten købt alle de udbudte obligationer til finansiering af støttet byggeri. Siden begyndelsen af 2018 har staten købt obligationer for knap 95 mia. kr. til kursværdi.

Læs mere
Statsgæld
31-01-2020

Formue på 1.081 mia. kr.

Formuen i danske investeringsforeninger, UCITS, nåede ved udgangen af 2019 op på 1.081 mia. kr.

Læs mere
Investeringsforeninger
29-01-2020

Højt afkast i 2019

Danske børsnoterede aktier gav et afkast på 29,1 pct. i 2019. Det er det største siden 2015. På det danske obligationsmarked var afkastet 2,2 pct., hvilket er det største siden 2016. Stigningerne i afkastet skyldes kursgevinster. Det danske aktie- og obligationsmarked havde ved udgangen af 2019 en markedsværdi på hhv. 2.938 mia. kr. og 4.216 mia. kr.

Læs mere
Værdipapirer
29-01-2020

Danske investorer foretrak udenlandske obligationer i 2019

Danske investorer har købt udenlandske obligationer for netto 123 mia. kr. i 2019. Investorerne købte desuden udenlandske aktier og investeringsforeningsbeviser for 17 mia. kr. i 2019 samlet set.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
28-01-2020

Moderat udlånsvækst i 2019

Væksten i bankernes og realkreditinstitutternes samlede udlån til erhvervsvirksomheder og husholdninger var 2,9 pct. i 2019. Dette er en lille stigning i forhold til 2018, men betydeligt lavere sammenlignet med højkonjunkturen i 00'erne, hvor den samlede udlånsvækst nåede op på 16,9 pct. Det samlede udlån til disse to sektorer var 3.749 mia. kr. ultimo 2019.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
28-01-2020

Fald i realkreditydelsen i 2019

Ydelsen for erhvervsvirksomheder og husholdninger er faldet med henholdsvis 0,21 og 0,13 procentpoint i forhold til 2018. Det betyder en årlig besparelse på henholdsvis 2.104 og 1.282 kr. per lånt million.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
22-01-2020

Working paper: Modeling frailty correlated defaults with multivariate latent factors

Typisk antages det i konkursmodellering af virksomheder, at kovariaterne har en lineær effekt på log-hazard-skalaen, ingen vekselvirkninger, og at der kun er en enkel additiv latent faktor på log-hazard-skalaen. Med udgangspunkt i et datasæt bestående af amerikanske virksomheder viser vi i dette papir, at disse standardantagelser er for strenge og at de har en betydning i praksis. Vi foreslår i stedet en frailty-model, der letter disse antagelser og tager højde for tidsvarierende kovariater, samtidig med at den er i stand til at forecaste for arbitrære virksomhedsporteføljer.

Læs mere
Working paper
21-01-2020

Strammere låneregler har gjort boligejerne mere robuste

Danske myndigheder har iværksat en række tiltag målrettet finansieringen af ejerboliger. De nye regler tilskynder til, at de mest forgældede boligejere afdrager på gælden og har medvirket til at gøre boligmarkedet mere robust. Realkreditinstitutterne har øget deres nyudlån til både første- og flergangskøbere samt til ældre, der vil belåne friværdien, i samme periode som de nye regler er implementeret.

Læs mere
Analyse
14-01-2020

Lidt strammere kreditstandarder

I Nationalbankens udlånsundersøgelse for 4. kvartal 2019 svarer kreditcheferne i 4 af de 17 adspurgte banker, at de har strammet kreditstandarderne lidt sammenlignet med forrige kvartal. Vægtes kreditchefernes svar med deres respektive banks markedsandel, er kreditstandarderne ved udlån til erhvervs- og privatkunder strammet i gennemsnit med henholdsvis -6 og -3 (hvor 0 svarer til uændrede kreditstandarder og -50 svarer til at alle banker har strammet lidt).

Læs mere
Udlånsundersøgelse
09-01-2020

Boligejere nedsætter forbrug, når afdragsfriheden slipper op

Boligejere med afdragsfrihed sætter forbruget ned med i gennemsnit 3 pct. af indkomsten, når afdragsfriheden udløber – hvis de mod deres forventning ikke har mulighed for at opnå en ny periode uden afdrag. Det svarer til en forbrugsnedgang på 14.000 kr. pr. boligejer om året, fremgår det af et Working Paper, som seniorøkonom Henrik Yde Andersen, forskningsøkonom Alessia De Stefani og seniorøkonom Stine Ludvig Bech fra Nationalbanken står bag.

Læs mere
Nyt
09-01-2020

Working paper: Mortgage choice and expenditure over the lifecycle: evidence from expiring interest-only loans

Vi undersøger, hvordan boligejernes forbrug reagerer, når afdragsfriheden slipper op på afdragsfrie realkreditlån. Ved en gennemsnitlig stigning i afdrag på 9 pct. af den årlige indkomst falder forbruget med 3 pct. af indkomsten i det år, hvor afdragsfriheden slipper op. Denne nedgang i privatforbruget er vedvarende, men påvirker kun en lille gruppe låntagere med høj gældsætning, som måske ikke har mulighed for at opnå en ny afdragsfri periode.

Læs mere
Working paper
08-01-2020

Working paper: Banking panic risk and macroeconomic uncertainty

Vi viser, at systemisk risiko i banksektoren skaber makroøkonomisk usikkerhed. Vi udvikler en model for en produktionsøkonomi med en banksektor, hvor finansielle begrænsninger for banker kan føre til bankkriser. Vi finder, at en højere sandsynlighed for en bankkrise øger usikkerheden i den samlede økonomi. Vi undersøger implikationerne af denne usikkerhed for konjunkturcykler, aktivpriser og makroprudentiel regulering. Usikkerhed drevet af risiko for bankkriser forstærker udsving i konjunkturerne og øger risikopræmierne for aktivpriser. En kontracyklisk kapitalbuffer mindsker risikoen for bankkriser og makroøkonomisk usikkerhed.

Læs mere
Working paper
07-01-2020

Værdistigninger øger udlandets ejerandel af C25-aktier

2019 har været et godt år at eje C25-aktier i. Udlandets ejerandel af C25-aktier steg til 57 pct. i november, svarende til 1.426 mia. kr. Stigningen skyldes, at udlandet har en relativ stor ejerandel af de aktier, der har haft de største kursstigninger – især Novo-aktien, hvor udlandet ejer 73 pct. Udlandets ejerandel af C25-aktier er således steget igen efter nogle år med nedgang. Udlandets aktier har haft en samlet værdistigning på 282 mia. kr. Til sammenligning er danskernes C25-aktier steget 167 mia. kr.

Læs mere
Værdipapirer
07-01-2020

Pensionssektoren køber europæiske obligationer

Den danske pensionssektor har købt udenlandske obligationer for 129 mia. kr. siden januar 2018. Det drejer sig især om obligationer fra euroområdet, herunder særligt irske, franske og italienske statsobligationer. Pensionssektoren har desuden købt svenske stats- og hypotekobligationer. Omvendt har pensionssektoren solgt amerikanske og tyske statsobligationer.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
06-01-2020

Fastforrentet udlånsvækst i hele landet

Danskernes realkreditlån er det seneste år øget med 3,8 pct. Den forholdsvis moderate udlånsvækst dækker over en markant stigning på hele 14,0 pct. i fastforrentede lån og en reduktion på 3,7 pct. i lån med variabel rente. Af det samlede udlån på 1.667 mia. kr. udgør fastforrentede lån nu 46,7 pct.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
06-01-2020

Danskernes indlånsrente nærmer sig 0 pct.

Renten på danske privatkunders almindelige indlån, som umiddelbart kan hæves eller bruges til betalinger, er det seneste år blevet reduceret yderligere. Renten nærmer sig stille og roligt 0 pct. i gennemsnit, når man ser man bort fra den del af indlånet, som er udlånsrelateret.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
03-01-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2019

​Valutareserven er i december 2019 formindsket med 5,3 mia. kr. til 435,4 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
27-12-2019

ECBs Økonomisk Bulletin, december 2019

Dansk oversættelse af ECBs Økonomisk Bulletin, december 2019

Læs mere
Publikationer fra ECB og andre institutioner
20-12-2019

Danskernes finansielle nettoformue 6.-størst i EU

Danske husholdningers finansielle nettoformue – forskellen på deres finansielle aktiver (fx pension og indlån) og passiver (gæld) – var 4.101 mia. kr. ved udgangen af 2. kvartal 2019. Formuen svarer til 177 pct. af det danske bruttonationalprodukt, BNP. I EU placerer det aktuelt danske husholdninger på en 6.-plads, kun overgået af husholdningerne i Storbritannien, Holland, Belgien, Sverige og Italien.

Læs mere
Finansielle konti
20-12-2019

Udlandsformuen har vokseværk

Danmarks udlandsformue steg med 144 mia. kr. i 3. kvartal 2019. Det er det niende kvartal i træk med en stigning. Forøgelsen skyldes navnlig de store overskud på betalingsbalancen og værdistigninger i danskernes udenlandske aktiver.

Læs mere
Danmarks udlandsformue
18-12-2019

Effektiv kronekurs - Beregning og revision af vægte

Nationalbanken beregner det effektive kronekursindeks, der viser kronens styrke over for en række valutaer. Indekset har 1980 lig 100 og går tilbage til 1970 på månedsfrekvens og til 1979 på dagsfrekvens. Nationalbanken offentliggør indekset dagligt. Hvert femte år opdateres vægtgrundlaget, senest i 2019.

Læs mere
Vidensbank
18-12-2019

Zombievirksomheder fylder kun lidt i Danmark

Svage virksomheder, såkaldte zombier, udgør kun knap 1,5 pct. af danske virksomheder. Det er lavt sammenlignet med andre lande. Renterne er faldet i flere år, men risikoen for at forblive zombie er ikke steget. Det indikerer, at lavere renter ikke har medført et større omfang af zombier. Endvidere er der ikke indikationer på, at bankerne har lempet vilkårene for zombier mere, end de har for andre virksomheder.

Læs mere
Analyse
17-12-2019

Strategi for statens låntagning i 2020

Sigtepunktet for salget af indenlandske statsobligationer og skatkammerbeviser i 2020 er henholdsvis 75 og 30 mia. kr. Det er uændret fra 2019. Udstedelserne fokuseres i de 2- og 10-årige løbetidssegmenter. I 1. halvår åbnes en ny 30-årig nominel statsobligation med udløb i 2052.

Læs mere
Statsgæld
16-12-2019

Globaliseringen påvirker mål for lønkonkurrenceevne

Danske virksomheder får i stigende grad forarbejdet varer i udlandet, som afsættes direkte derfra. Det afspejler øget specialisering og en udvidelse af kapaciteten. At virksomhederne spreder produktionen afkobler imidlertid delvist opgørelsen af dansk værdiskabelse fra anvendelsen af dansk arbejdskraft. Det udfordrer mål for lønkonkurrenceevne, som derfor i denne analyse korrigeres for danske virksomheders aktivitet i udlandet. Det nuancerer billedet af konkurrenceevnen ved fysisk produktion i Danmark.

Læs mere
Analyse
11-12-2019

Working paper: What is real and what is not in the global FDI network?

Makroøkonomiske statistikker for direkte investeringer er påvirket af finansielle centre med enorme ind- og udadgående beholdninger. Dette papir anvender nye datakilder med henblik på at estimere det globale netværk for direkte investeringer, hvor reelle investeringer adskilles fra fantominvesteringer og nedbrydes i henhold til det ultimative modpartsland. Vi finder, at fantominvesteringer i tomme selskaber uden forbindelse til den lokale økonomi udgør knap 40 pct. af de globale direkte investeringer.

Læs mere
Working paper
03-12-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2019

​Valutareserven er i november 2019 formindsket med 1,9 mia. kr. til 440,7 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
03-12-2019

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved Investment & Pensions Europe conference 2019

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved Investment & Pensions Europe conference, 3. december 2019. (Talen findes kun på engelsk).

Læs mere
Taler
02-12-2019

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved Finans Danmarks årsmøde 2019

Lars Rohdes tale ved Finans Danmarks årsmøde 2. december 2019.

Læs mere
Taler
02-12-2019

Klimaforandringer kan smitte af på den finansielle stabilitet

Denne analyse er et første skridt i Nationalbankens arbejde med at forstå, hvordan klimaforandringer kan påvirke den økonomiske og finansielle stabilitet. Klimaforandringer kan medføre risici for den finansielle sektor og den finansielle stabilitet. Finansielle institutioner bør inddrage disse risici i deres risikostyring, og finansiel regulering bør afspejle de faktiske risici. En robust finansiel sektor kan bidrage til den grønne omstilling ved at sikre fortsat formidling af kapital.

Læs mere
Analyse
02-12-2019

Danskerne er blevet kontaktløse betalere

I 3. kvartal 2019 betalte danskerne med kort 434 mio. gange i danske forretninger. 72 pct. af betalingerne var kontaktløse. I takt med at flere terminaler understøtter den kontaktløse funktion, er kontaktløse betalinger steget kraftigt og er blevet danskernes foretrukne betalingsform. Ved årsskiftet skal alle terminaler kunne tage imod kontaktløse betalinger.

Læs mere
Betalinger
29-11-2019

Industriens datterselskaber i udlandet bidrager til betalingsbalanceoverskud

Industrikoncerners investeringer i udenlandske datterselskaber udgør 558 mia. kr. ultimo 2018. Størstedelen er foretaget af relativt få store koncerner. Det er et udtryk for, at industrien i høj grad er globalt organiseret.

Læs mere
Direkte investeringer, beholdninger
28-11-2019

Udlandet fastholder høj ejerandel af realkreditobligationer

Udlandet har i 2019 købt godt op i nye danske 30-årige realkreditobligationer med en kuponrente på op til 1,5 pct. De ejer nu for 197 mia. kr. af obligationerne med lav kuponrente, svarende til 41 pct. Opkøbet skal ses i lyset af faldet i markedsrenterne i perioden og den afledte konverteringsbølge, som har betydet, at udlandets eksisterende obligationer med højere kuponrenter er blevet indfriet. Udlandets ejerandel af samtlige 30-årige realkreditobligationer er stort set uændret på ca. 37 pct.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
28-11-2019

Lav kuponrente på over halvdelen af fastforrentede realkreditobligationer

De 30-årige fastforrentede konverterbare realkreditobligationer udgør 941 mia. kr., hvoraf 51 pct. i oktober er med kuponrente på op til 1,5 pct. Tendensen fortsætter ind i det nye år, hvor flere danskere konverterer deres realkreditlån til et lån med en lavere kuponrente i januar 2020.

Læs mere
Værdipapirer
27-11-2019

Lavere kapitaloverdækning i bankerne

​Afstanden mellem kapitalkravene og kapitalgrundlaget er reduceret hos de største danske kreditinstitutter i de senere år. Den lavere kapitaloverdækning dækker over stigende kapitalkrav, mens kapitaliseringen har ligget på et stabilt niveau. Det viser analysen Finansiel stabilitet fra Nationalbanken.

Læs mere
Pressemeddelelser
27-11-2019

Finansiel stabilitet - Lavere kapitaloverdækning i bankerne

De største kreditinstitutter har fortsat høje resultater, holdt oppe af lave nedskrivninger og indtægter fra konverteringer af realkreditlån. Flere institutter har iværksat initiativer for at sikre indtjeningen fremover. Kapitaloverdækningen er reduceret for de største kreditinstitutter, og enkelte har lav overdækning. Institutterne bør genoverveje niveauet for deres kapitalmålsætninger for at sikre en passende afstand mellem kapital og kapitalkrav.

Læs mere
Analyse
27-11-2019

Banker er dårligere rustet til stress

Nationalbanken foretager hvert halve år en stresstest af den danske banksektor. Stresstesten viser, at enkelte systemiske banker overskrider deres risikobaserede kapitalkrav i et hårdt recessionsscenarie. Analysen viser også, at de systemiske banker vil få et stort behov for at udstede nye nedskrivningsegnede passiver, hvis de skal opfylde deres NEP-krav under stress.

Læs mere
Analyse
27-11-2019

21 pct. af husholdningernes gæld angår enkeltmandsvirksomheder

Danske husholdningers samlede bank- og realkreditgæld er ved udgangen af oktober 2.474 mia. kr., svarende til 110 pct. af bruttonationalprodukt. Husholdningssektorens gæld udgøres af henholdsvis privatkunders og enkeltmandsvirksomheders gæld. Den overvejende del af gælden, 1.950 mia. kr. (79 pct.), er primært relateret til privatkunder mens de resterende 524 mia. kr. (21 pct.) er relateret til enkeltmandsvirksomheder.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
27-11-2019

Fald i bankernes renteindtægt fra husholdninger

Bankernes nettorenteindtægter på ud- og indlån over for husholdninger var på 1,4 mia. kr. i oktober 2019 og 16 mia. kr. set over de seneste 12 måneder. Indtægterne er faldet støt siden 2012, hvor de var 22 mia. kr.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
26-11-2019

Stort afkast i årets første 3 kvartaler

I de første tre kvartaler af 2019 har forsikrings- og pensionssektoren (F&P) opnået et afkast på 479 mia. kr. Det svarer til en forrentning på knap 13 pct. år til dato, ÅTD, af sektorens samlede investeringer. Det viser Nationalbankens nye kvartalsvise statistik for forsikrings- og pensionssektoren.

Læs mere
Forsikring og pension
26-11-2019

Sektorens balance udgør to gange BNP

Forsikrings- og pensionssektorens (F&P) samlede balance var 4.773 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal 2019. Det er det dobbelte af det danske bruttonationalprodukt, BNP. Selskaber inden for livsforsikring tegner sig med balancer for 2.663 mia. kr. for den største del af sektoren, mens pensionskasserne har balancer for 1.938 mia. kr. Skadesforsikring har ved udgangen af 3. kvartal balancer for 172 mia. kr. Det viser Nationalbankens nye kvartalsvise statistik for forsikrings- og pensionssektoren.

Læs mere
Forsikring og pension
26-11-2019

Kvinders pensionsformue er lavere end mænds

Der er betydelig forskel på mænds og kvinders pensionsformue. De danske kvinders pensionsformue beløb sig i gennemsnit til knap 796.000 kr. ultimo 2018. Det er 25 pct. lavere end mændenes gennemsnitlige pensionsformue på godt 1.065.000 kr. Men der er også tegn på, at forskellen mindskes.

Læs mere
Forsikring og pension
26-11-2019

Forsikrings- og pensionssektoren i ny kvartalsvis statistik

Den danske forsikrings- og pensionssektor (F&P) forvalter en stor del af danskernes formuer og er dermed en betydelig aktør på de finansielle markeder. F&P-selskabernes balancer udgør over 200 pct. af Danmarks BNP ved udgangen af 3. kvartal 2019, og balancerne er dermed blandt de største i verden relativt til økonomiens størrelse. Det viser Nationalbankens nye kvartalsvise statistik for forsikrings- og pensionssektoren.

Læs mere
Forsikring og pension
22-11-2019

Working paper: Occupation-industry mismatch in the cross-section and the aggregate

Jeg definerer erhvervsgrupper, der dækker flere brancher, som “bredere” erhvervsgrupper. Jeg undersøger breddens konsekvenser for mismatch mellem ledige arbejdstagere og ledige stillinger på tværs af erhvervsgrupper og brancher. Jeg finder empirisk bevis for, at arbejdstagere i bredere erhvervsgrupper er bedre forsikret mod branchespecifikke stød. Jeg konstruerer en generel ligevægtsmodel, der benytter bredden i erhvervsgrupper som mikrogrundlag for mismatch. Modellen matcher de empiriske resultater, men forudsiger, at et mismatch ikke kan bidrage i betydelig grad til de samlede udsving i ledighedsprocenten.

Læs mere
Working paper
19-11-2019

Pensionsselskaberne har stort likviditetsbehov ved rentestigninger

Pensionsselskabernes behov for likviditet vil stige, når sektoren senest i 2023 skal leve op til krav om central clearing af renteswaps og andre derivater. Pensionsselskaberne bør forberede sig, så de altid er i stand til at håndtere kravene til kontant sikkerhedsstillelse. Ved store rentestigninger vil selskaberne have behov for store kontantbeløb, som skal stilles som sikkerhed den efterfølgende dag.

Læs mere
Analyse
14-11-2019

Store virksomhedshandler øger direkte investeringer i udlandet

Danske virksomheder øgede deres direkte investeringer i udlandet med 56 mia. kr. i 3. kvartal 2019. Forøgelsen skyldes især, at danske DSV købte det schweiziske transportfirma Panalpina for 35,1 mia. kr.

Læs mere
Direkte investeringer
13-11-2019

Færøsk økonomi - Arbejdsmarkedet presset af meget lav ledighed

Færøsk økonomi har været inde i et opsving siden 2014. Ledigheden er nu trykket i bund, hvilket risikerer at føre til en overophedning af økonomien. Landsstyret kan øge stabiliteten i økonomien ved at føre en modcyklisk finanspolitik. Aldringen af befolkningen gør, at skatteindtægterne på længere sigt ikke kan følge med de offentlige udgifter. Det kan håndteres allerede nu igennem reformer.

Læs mere
Analyse
11-11-2019

Working paper: Liquidity Constraints in the U.S. Housing Market

Vi viser, at boligformuen i USA er meget illikvid, trods det at boligejerne har en række instrumenter til rådighed med hensyn til at udnytte deres friværdi. Den konklusion når vi til ved at undersøge konsekvenserne af likviditetsbegrænsninger i en kvantitativ livscyklusmodel, hvor vi udtrykkeligt tager højde for centrale institutionelle forhold på det amerikanske bolig- og realkreditmarked. Vi finder, at der er betydelige friktioner på realkreditmarkedet, som hindrer boligejerne i at udnytte deres friværdi, og at de fleste boligejere holder forbruget på et lavt niveau af forsigtighedshensyn.

Læs mere
Working paper
08-11-2019

Working Paper: Risk and risk weights

I dette papir undersøges forholdet mellem risikoen på bankernes aktiver og deres gennemsnitlige risikovægt. Risikovægte forklarer omkring halvdelen af variationen i kredittab i den Europæiske Banktilsynsmyndigheds stresstest fra 2018. Der er også en klar sammenhæng mellem risikovægte og estimater af bankers aktivvolatilitet. Risikovægte er dog ikke lige så gode til at forklare fremtidige kredittab, som aktivvolatiliteter er. Det gælder især for banker, der gør brug af interne modeller.

Læs mere
Working paper
04-11-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2019

​Valutareserven er i oktober 2019 formindsket med 2,3 mia. kr. til 442,7 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
04-11-2019

Priserne stiger mindre, end mange tror

Prisen på mad, tøj, restaurantbesøg, vask, husleje og andre dele af en husholdnings forbrug stiger meget mindre, end mange danskere tror. Danskerne overvurderer dermed inflationen, men overvurderingen er betydelig mindre end gennemsnittet for andre EU-lande. Det fremgår af et Working Paper, som chefrådgiver Kim Abildgren og seniorøkonom Andreas Kuchler fra Nationalbanken står bag.

Læs mere
Nyt
04-11-2019

Working Paper: Revisiting the inflation perception conundrum

Danske husholdninger vurderer konsekvent inflationen til at være højere end det faktiske inflationsniveau målt ved officielle forbrugerprisindeks. Nogle typer af personer overvurderer inflationen mere end andre, men der er generelt tale om et meget udbredt fænomen. Fødevarepriserne har en større vægt i den opfattede inflation end i det officielle forbrugerprisindeks, og der er tydelige sæsonudsving i overvurderingen af inflationsniveauet. Tendensen til at overvurdere inflationen genfindes i husholdningernes inflationsforventninger. Omvendt ses en langt højere grad af præcision for husholdningernes forventninger til ændringer i inflationen.

Læs mere
Working paper
31-10-2019

Grønlandsk økonomi - Stærk fremgang, men reformer er nødvendige

Væksten har været høj i nogle år, og det ser ud til at fortsætte. Det skyldes især fiskeriet. Ledigheden er meget lav, og store lufthavnsinvesteringer i de kommende år vil øge presset på arbejdsmarkedet. Trods overskud på de offentlige finanser og en beskeden offentlig gæld er der behov for at udvikle et bredere erhvervsgrundlag og styrke de offentlige finanser mærkbart i de kommende år.

Læs mere
Analyse
31-10-2019

Siuariarneq annertooq, aaqqissuusseqqinnerilli pisariaqarput

Aningaasarsiornikkut siuariartorneq ukiualunni qaffasissumik inissisimavoq tamannalu taamatut ingerlaannassarpasippoq. Aalisarneq tamatumunnga peqqutaaqataalluinnarpoq. Suliffissaaleqineq appasissorujussuarmiippoq ukiunilu tulliuttuni mittarfissualiornerit sulisartoqarnermi pisariaqartitsineq annertusissavaat. Pisortat aningaasaqarneranni sinneqartoortoqaraluaq aammalu pisortat akiitsutigut annikitsumik inissisimagaluit inuussutissarsiornikkut siammasinnerusumik tunaartaqarnissap ineriartortinneqarnissaa pisortallu aningaasaqarnerata annertuumik nukittorsaavigineqarnissaa ukiuni tulliuttuni pisariaqarpoq.

Læs mere
Analyse
30-10-2019

Formuen mere end femdoblet på 20 år

Husholdningernes formue i de danske investerings-foreninger er nu 5,2 gange niveauet ultimo 1999.

Læs mere
Investeringsforeninger
28-10-2019

Højt afkast på udenlandske porteføljeaktier i 2019

Danske investorers udenlandske børsnoterede porteføljeaktier gav et afkast på 17,7 pct. i de ni første måneder af 2019. Hvis der ses bort fra valutakursændringer, var afkastet på 15,3 pct. Til sammenligning gav deres danske aktier et afkast på 15,1 pct.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
28-10-2019

Højt afkast på danske obligationer i 2019

På trods af de historisk lave renter har det danske obligationsmarked på 4.309 mia. kr. givet et afkast på 3,2 pct. i den forløbne del af 2019.

Læs mere
Værdipapirer
25-10-2019

Realkreditrenten er nu i gennemsnit under 1 pct.

Den gennemsnitlige effektive rente på danske privatkunders realkreditgæld har længe været faldende. I september tog den yderligere et hak ned på hele 0,07 procentpoint. Den effektive rente landede på 0,93 pct. og er dermed for første gang nogensinde under 1 pct. i gennemsnit. Renten inkl. bidrag er i gennemsnit 1,76 pct., hvilket også er ny bundrekord.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
25-10-2019

En femtedel af virksomhedernes indlån er i valuta

Danske virksomheders samlede indlån i bankerne er 309 mia. kr. ved udgangen af september 2019. En femtedel af virksomhedernes indlån er i valuta, svarende til 60 mia. kr. Mange danske selskaber har, enten direkte eller via udenlandske datterselskaber, aktiviteter i udlandet i udenlandsk valuta. De kan derfor have behov for at kunne både trække og indskyde beløb på konti i forskellige valutaer.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
17-10-2019

Working Paper: Ahead of the Cycle

Papiret beskriver, hvordan makroprudentiel politik bør implementeres, hvis økonomiske indikatorer er cykliske, makroprudentiel politik virker med forsinkelse, og der er tilpasningsomkostninger forbundet med at ændre politik. Papiret viser, at niveauet for politikinstrumenter som den kontracykliske kapitalbuffer ikke alene bør afhænge af den nuværende cykliske situation, men også af hvor cyklen er på vej hen.

Læs mere
Working paper
17-10-2019

Kapitalbuffer skal være på forkant af udviklingen i det finansielle system

Hvis man vil ramme et mål, der bevæger sig, så skal man sigte efter, hvor målet bevæger sig hen, og ikke hvor det er lige nu. Det er et princip, der gælder, om man så spiller høvdingebold i skolen eller skal skyde fjendens missiler ned i en krig. Det gælder også for myndighederne, når de skal beslutte, hvor polstrede banker skal være for at kunne stå igennem svære tider. Så skal myndighederne se på, hvor den finansielle udvikling er på vej hen, snarere end hvor den er nu.

Læs mere
Nyt
17-10-2019

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale på Suerf konference i New York

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale på Suerf konference i New York, 16. oktober 2019. (Talen findes kun på engelsk).

Læs mere
Taler
14-10-2019

Halvdelen af direkte investeringer løber via transitlande

Direkte investeringer i Danmark går ofte via transitlandene Holland og Luxembourg. USA er det største investorland, når der opgøres efter, hvilke lande der ultimativt kontrollerer investeringerne. USA står ultimativt for næsten 30 pct. af investeringerne i Danmark på i alt 700 mia. kr. i 2018.

Læs mere
Direkte investeringer, beholdninger
11-10-2019

Vurdering af Betalingsservice

Nationalbanken har gennemført en vurdering af Betalingsservice, som er ejet og drevet af Nets, efter de standarder for direkte debiteringssystemer, som Den Europæiske Centralbank (ECB) har opstillet. Det er Nationalbankens overordnede vurdering, at Nets har sikret, at Betalingsservice i vid udstrækning efterlever ECB's krav. Samtidig har Nationalbanken anbefalinger og bemærkninger til, hvordan Nets' styring og drift af Betalingsservice kan styrkes. Nationalbanken anbefaler bl.a., at compliance-området hos Nets styrkes, og at Nets formaliserer sine krav til de kritiske leverandørers risikostyring. Det bemærkes også, at det vil øge gennemsigtigheden i gebyrstrukturen, hvis virksomhederne tydeligt viser deres egne gebyrer til forbrugerne. Det kan Nets bidrage til at sikre. Nationalbanken overvåger betalings- og afviklingssystemer i Danmark med henblik på at fremme en sikker og effektiv afvikling af betalinger og værdipapirhandler mv. Betalingsservice er blandt de løsninger, der overvåges.

Læs mere
Rapport
08-10-2019

Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg efterår 2019

Møde i Det Økonomiske Råd. Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg efterår 2019.

Læs mere
Udtalelser
08-10-2019

Nationalbankdirektør Per Callesens tale på Green Climate Fund's 2019 Private Investment for Climate Conference, Republic of Korea

Nationalbankdirektør Per Callesens tale på Green Climate Fund's 2019 Private Investment for Climate Conference, Republic of Korea, 8. oktober 2019.

Læs mere
Taler
08-10-2019

Lavere efterspørgsel og øget konkurrence

I Nationalbankens udlånsundersøgelse for 3. kvartal 2019 svarer 5 af de 17 adspurgte banker, at de har oplevet en lavere låneefterspørgsel fra erhvervskunder sammenlignet med forrige kvartal. Det er især efterspørgslen fra nye erhvervskunder, som ifølge bankerne har været lavere. Bankerne svarer, at lavere efterspørgsel både gælder store såvel som små og mellemstore erhvervskunder. Der meldes samtidig om øget konkurrence mellem bankerne om disse kunder.

Læs mere
Udlånsundersøgelse
07-10-2019

Working Paper: Modeling Persistent Interest Rates with Volatility-Induced Stationarity

Vi fremsætter en ny model for rentestrukturen som kan håndtere den ekstreme grad af persistens der karakteriserer rentedata. Dette opnås ved at introducere såkaldt volatilitetsinduceret stationaritet. Vi anvender modellen på rentedata fra USA og viser, at volatilitetsinduceret stationaritet forbedrer estimering af risikopræmier og prædiktion af renter sammenholdt med eksisterende modeller.

Læs mere
Working paper
04-10-2019

Markedet kan gennemskue mediernes vinkling

Investorerne på aktiemarkederne reagerer kun på objektive kendsgerninger og ikke på spin i medieartikler, viser et nyt Working Paper fra Nationalbanken.

Læs mere
Nyt
04-10-2019

Working Paper: Seeing Through the Spin: The Effect of News Sentiment on Firms' Stock Market Performance

Vi viser, at investorer på aktiemarkedet kun reagerer på objektive fakta i nyhedsartikler og ikke artiklernes spin. Vi bruger værktøjer fra natural language processing til at udregne tonen blandt 288 tusinde artikler skrevet af Reuters mellem 2000 og 2018 og viser, at den kan forudsige aktiemarkedet på kort sigt for individuelle virksomheder. Ved at udnytte en kombination af unsupervised machine learning og økonometriske teknikker viser vi dog, at denne effekt udelukkende skyldes artiklernes informationsindhold og ikke deres framing. Markedet er derfor i stand til at se igennem mediernes spin og kan filtrere informationsindholdet fra irrelevant tone.

Læs mere
Working paper
03-10-2019

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale på jubilæumskonferencen Bank & Tilsyn

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale på jubilæumskonferencen Bank & Tilsyn, 3. oktober 2019.

Læs mere
Taler
02-10-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2019

​Valutareserven er i september 2019 formindsket med 1,6 mia. kr. til 445,0 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
30-09-2019

Udlandsformuen sætter ny rekord

Danmarks udlandsformue steg med 176 mia. kr. i 2. kvartal 2019 og nåede hermed et nyt højdepunkt på 1.616 mia. kr. Stigningen skyldes overskud på betalingsbalancen og kursreguleringer. Udlandsformuen udgør således nu 73 pct. af BNP.

Læs mere
Danmarks udlandsformue
30-09-2019

Flere danskere bærer selv pensionsrisikoen

Danskernes samlede pensionsformue nåede i 2. kvartal op på 3.661 mia. kr. bl.a. som følge af store afkast på aktier, obligationer og rentederivater. Modsat tidligere påvirker udsving på de finansielle markeder i dag danskernes pensionsopsparinger mere direkte.

Læs mere
Finansielle konti
27-09-2019

Store placeringer i højt ratede obligationer

Danske investorer har siden januar 2019 købt udenlandske obligationer for 95 mia. kr. Størstedelen af købene er obligationer med en høj kreditvurdering, herunder statsobligationer fra USA og euroområdet samt højt ratede bankobligationer fra Sverige og Tyskland.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
26-09-2019

ECBs Økonomisk Bulletin, september 2019

Dansk oversættelse af ECBs Økonomisk Bulletin, september 2019

Læs mere
Publikationer fra ECB og andre institutioner
26-09-2019

Rekordmange omlægninger og stigning i realkreditudlån

Det faldende renteniveau i 2019 har betydet, at rekordmange private låntagere har konverteret deres realkreditlån. Til og med august måned i år har realkreditinstitutterne udbetalt lån til danskerne for samlet 284 mia. kr. Danskernes samlede realkreditlån er vokset med 63 mia. kr. i samme periode.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
26-09-2019

Hvem betaler negative renter i bankerne?

Renteniveauet har på globalt plan været lavt længe, og bankerne sender i stigende grad de negative renter videre til deres indlånskunder. Bankerne har reageret i forskellige tempi, ligesom omstillingen gennemføres i forskellige tempi over for forskellige kundegrupper.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
19-09-2019

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved Finansforeningens investeringskonference 2019

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved Finansforeningens 1st Nordic Investment Conference 19. september 2019. (Findes kun på engelsk)

Læs mere
Taler
18-09-2019

Udsigter for dansk økonomi - Lidt lavere vækst i de kommende år

Dansk økonomi har været i højkonjunktur de seneste år. Svagere udvikling i udlandet vil med tiden smitte af på dansk økonomi, og der er udsigt til lidt lavere vækstrater i de kommende år. På arbejdsmarkedet er der begyndende tegn på en opbremsning. Højkonjunkturen har fundet sted, uden at der er opbygget betydelige ubalancer, og dansk økonomi er derfor godt rustet til en afmatning i væksten. Lidt lavere vækstrater under en højkonjunktur er ikke et signal om, at finanspolitikken skal lempes.

Læs mere
Analyse
18-09-2019

Monetære og finansielle tendenser - Rentefald og konverteringsbølge

Nationalbanken nedsatte i september renten på indskudsbeviser 10 basispoint til -0,75 pct. Rentenedsættelsen har baggrund i, at Den Europæiske Centralbank, ECB, nedsatte sin toneangivende pengepolitiske rente med 0,10 procentpoint. Kronekursen er fortsat stabil og ligger lidt på den svage side af centralkursen. De finansielle forhold er overordnet set lempelige og understøtter det igangværende økonomiske opsving. Faldende renter har medført en ny konverteringsbølge, hvor mange husholdninger har nedkonverteret deres boliglån. Kreditvæksten er fortsat moderat og er aftaget en smule i 2019.

Læs mere
Analyse
18-09-2019

Handelskonflikt forbedrer ikke USA’s betalingsbalance

USA har underskud på betalingsbalancen og præsident Donald Trump har som eksplicit mål at reducere det. Nye handelsaftaler og indførelse af straftold fjerner dog ikke underskuddet, da saldoen på betalingsbalancens løbende poster grundlæggende bestemmes af balancen mellem landets samlede opsparing og investeringer. Det voksende offentlige budgetunderskud trækker derimod i retning af større underskud, men stor international dollarefterspørgsel bidrager til at holde finansieringsomkostningerne nede.

Læs mere
Analyse
18-09-2019

Dansk økonomi på vej mod lidt lavere vækst i de kommende år

Dansk økonomi har været i solid fremgang i en længere årrække, og det er fortsat i årets første halve år. Det konkluderer Nationalbanken i en ny prognose for dansk økonomi, hvor der ventes en stigning i bruttonationalproduktet, BNP, på 1,8 pct. i år. I de kommende to år ventes BNP at stige med 1,5 pct. om året.

Læs mere
Pressemeddelelser
16-09-2019

Låneomlægninger understøtter det private forbrug

Faldende realkreditrenter har gjort det attraktivt at omlægge realkreditlån og dermed opnå en løbende rentebesparelse på boligfinansieringen. Mange boligejere optager mere realkreditgæld i sammenhæng med låneomlægningen. De ekstra penge bruges på øget forbrug og til boligfor-bedringer. Nogle boligejere bruger dog også pengene på at afdrage på anden gæld eller til at opbygge en likvid opsparing.

Læs mere
Analyse
12-09-2019

Rentenedsættelse

​Med virkning fra 13. september 2019 nedsættes Nationalbankens rente på indskudsbeviser med 0,10 procentpoint. Udlånsrenten, foliorenten og diskontoen er uændret.

Læs mere
Pressemeddelelser
10-09-2019

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved Revisorbranchens årsmøde 2019

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved Revisorbranchens årsmøde, 10. september 2019

Læs mere
Taler
05-09-2019

Økonomisk-politiske virkemidler til bekæmpelse af klimaforandringer

Klimaforandringer er en af vor tids største udfordringer, og de kræver en gennemgribende økonomisk omstilling på en lang række områder, viser en gennemgang af det stærkt stigende antal videnskabelige artikler og bøger om emnet, der præsenteres i et working paper.

Læs mere
Nyt
05-09-2019

Working Paper: Macroeconomic and financial policies for climate change mitigation: A review of the literature

Klimaforandringer er en af dette århundredes største udfordringer. Bekæmpelsen heraf kræver en gennemgribende omstilling til en økonomi med lavere CO2-udledninger. Dette working paper giver en oversigt over den kraftigt voksende litteratur om makroøkonomiske og finanspolitiske virkemidlers rolle i denne omstilling.

Læs mere
Working paper
03-09-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2019

​Valutareserven er i august 2019 formindsket med 1,5 mia. kr. til 446,6 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
02-09-2019

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved Finans Danmarks direktørkonference 2019

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved Finans Danmarks direktørkonference, 2. september 2019

Læs mere
Taler
02-09-2019

Internationale betalingskort vinder frem

Internationale betalingskort har fået en betydelig større udbredelse over de seneste 10 år. Det gælder især internationale debetkort som fx Visa Debit og Mastercard Debit. I første halvår af 2009 stod internationale debetkort for 4 pct. af det samlede antal af kortbetalinger i Danmark mod 27 pct. i første halvår af 2019. Dankort og især VisaDankort er dog fortsat de mest udbredte betalingskort i Danmark.

Læs mere
Betalinger
28-08-2019

Udlandet køber realkreditobligationer i stor stil

Under konverteringsbølgen i de tre måneder frem til slutningen af juli har udlandet købt 30-årige fastforrentede realkreditobligationer for 23 mia. kr. Det svarer til, at udlandet nu ejer 37 pct. af de danske 30-årige fastforrentede realkreditobligationer.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
27-08-2019

Faldende rentegevinst ved at fastlåse opsparing

Danske privatpersoners rente på indskud, der er bundet i kortere eller længere perioder, var i juli i gennemsnit 0,22 pct. Renten på denne type indskud er faldet med 1,1 procentpoint siden begyndelsen af 2015. Til sammenligning har de danske pengepolitiske renter været uændrede siden begyndelsen af 2016.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
27-08-2019

Realkreditgælden stiger i 88 kommuner

Danske husholdningers realkreditgæld er steget over det seneste år i 88 af landets 98 kommuner. Den største årlige stigning er igen sket i Københavns Kommune, hvor den samlede realkreditgæld er øget med 6,5 pct. siden juli 2018.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
15-08-2019

Risikoen for global recession er steget

Sandsynligheden for recession i USA og euroområdet er steget til et højt niveau de seneste par år. Et globalt tilbageslag vil ramme en lille, åben økonomi som den danske. Risikoen for en recession i Danmark er steget i takt med den udenlandske, men dansk økonomi er godt rustet til at modstå et eventuelt udenlandsk tilbageslag.

Læs mere
Analyse
13-08-2019

Stor investeringslyst i virksomhederne

Virksomhedernes investeringslyst har det seneste årti været på linje med erfaringerne fra tidligere kriser og opsving. Investeringerne er øget i takt med, at ledig produktionskapacitet er blevet brugt op. Under og i årene efter krisen blev investeringerne især trukket ned af høj økonomisk usikkerhed og lav udenlandsk efterspørgsel efter danske produkter. Siden midten af 1990'erne har servicebranchernes øgede tyngde i dansk økonomi trukket investeringerne strukturelt ned.

Læs mere
Analyse
02-08-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juli 2019

​Valutareserven er i juli 2019 formindsket med 1,5 mia. kr. til 448,1 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
01-08-2019

Stigende formue i passivt forvaltede investeringsafdelinger

I første halvår 2019 er den samlede formue i passivt forvaltede aktieafdelinger vokset. Det skyldes store værdistigninger i deres investeringer på 7,4 mia. kr. Stigningen i formuen er sket, selvom investorerne har solgt ud af deres investeringsforeningsbeviser for 1,9 mia. kr. i første halvår. Det sker efter et betydeligt køb på 21 mia. kr. i 2018.

Læs mere
Investeringsforeninger
26-07-2019

Positivt afkast på danske aktier i 1. halvår

Danske børsnoterede aktier gav investorerne et positivt afkast inklusive udbytter på hele 15,0 pct. i 1. halvår af 2019. Samlet set er aktiekurserne steget med 13,1 pct., mens udbyttebetalingerne altså bidrager med 2,0 pct. til det samlede afkast.

Læs mere
Værdipapirer
26-07-2019

Udenlandske investorer køber danske aktier i første halvår af 2019

Udenlandske investorer har købt børsnoterede danske aktier for 4,3 mia. kr. i første halvår af 2019. Udenlandske investorer ejer samlet set for 1.345 mia. kr. danske aktier svarende til en ejerandel på 52 pct. af det danske aktiemarked. Udlandet har siden begyndelsen af 2014 ejet over halvdelen af danske aktier.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
25-07-2019

Afdragene stiger, men afdragsprocenten falder

Danskernes realkreditafdrag nåede i første halvår op på 18,8 mia. kr. Det er 118 mio. kr. mere end forrige halvår, og 2019 tegner dermed til at blive endnu et rekordår. Det samlede afdrag svarer til en årlig afdragsprocent på 2,31. Det vil sige, at danskerne i gennemsnit afdrager 23.120 kr. pr. lånt million om året. I forhold til forrige halvår er afdragsprocenten faldet med 0,02 procentpoint til trods for, at afdraget målt i kroner altså er steget.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
25-07-2019

Størstedelen af danskernes indlån forrentes ikke

Danske privatkunder øgede i april deres indlån i store og mellemstore banker til 921 mia. kr. Heraf havde 55 pct. en rente på 0 pct. Den resterende del af indlånet på 45 pct. havde en positiv indlånsrente; i gennemsnit på 0,65 pct. Samlet set var privatkunders gennemsnitlige indlånsrente 0,3 pct. i april.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
09-07-2019

Danskerne investerer i udlandet via foreninger

Private danskere havde placeret 463 mia. kr. af deres frie midler i værdipapirer ved udgangen af maj 2019. Heraf er 207 mia. kr. placeret i danske investeringsforeningsbeviser. Når man køber et bevis i en investeringsforening, ejer man en del af foreningens værdipapirer. Ved at undersøge, hvad private danskere ejer igennem investeringsforeninger, får man et mere præcist billede af hvilke værdipapirer, de investerer i, jf. figuren.

Læs mere
Værdipapirer
09-07-2019

Danske investorer køber amerikanske aktier i 2019

Danske investorer har købt en lang række nordamerikanske aktier for samlet 16 mia. kr. siden januar 2019. Omvendt har danske investorer solgt europæiske aktier, hvilket især skyldes, at A.P. Møller-Mærsk frasolgte deres aktier i franske Total.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
08-07-2019

Bankerne øger konkurrencen om de robuste erhvervskunder

I Nationalbankens udlånsundersøgelse for 2. kvartal 2019 svarer 4 af de 17 adspurgte banker, at konkurrenternes adfærd har bidraget til lempelser af deres kreditstandarder over for erhvervskunder. De 4 banker er både mellemstore og store og udgør tilsammen 21 pct. af det samlede erhvervsudlån.

Læs mere
Udlånsundersøgelse
02-07-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juni 2019

​Valutareserven er i juni 2019 formindsket med 2,1 mia. kr. til 449,6 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
01-07-2019

Strategi for statens låntagning i 2. halvår 2019

Sigtepunktet for salg af indenlandske statsobligationer i 2019 opjusteres til 75 mia. kr. som følge af, at staten har øget opkøb af statsgaranterede realkreditobligationer. Der ventes et gennemsnitligt salg af statsobligationer på omkring 3 mia. kr. til kursværdi pr. auktion. Låneviften fastholdes, og fokus vil være på at udstede i de 2- og 10-årige nominelle obligationer.

Læs mere
Statsgæld
28-06-2019

Aktie-comeback løfter igen danskernes finansielle formue

Danske husholdningers finansielle formue sætter ny rekord. I 1. kvartal 2019 medvirkede især stigende aktiemarkeder og et stort opsparingsoverskud til, at danskernes formue steg med hele 306 mia. kr. Stigingen, som er den største siden 2015, mere end modsvarer faldet sidste år, hvilket løfter husholdningernes formue til nye højder.

Læs mere
Finansielle konti
28-06-2019

Udlandsformuen når nye højder

Danmarks udlandsformue steg i første kvartal 2019 med 66 mia. kr. og nåede hermed et nyt højdepunkt på 1.469 mia. kr. Det svarer til 65 pct. af BNP.

Læs mere
Danmarks udlandsformue
27-06-2019

Den naturlige realrente i Danmark er faldet

Den naturlige realrente er faldet siden 1990'erne. En væsentlig forklaring er den demografiske udvikling i Danmark og udlandet, og den forventes at vare ved i de kommende år. For at stimulere økonomien og øge inflationen, har centralbanker i flere lande taget ukonventionel pengepolitik i brug bl.a. som følge af lavere naturlige renter. Afsmitning fra lignende tiltag kan påvirke dansk økonomi i fremtiden.

Læs mere
Analyse
20-06-2019

ECBs Økonomisk Bulletin, juni 2019

Dansk oversættelse af ECBs Økonomisk Bulletin, juni 2019

Læs mere
Publikationer fra ECB og andre institutioner
18-06-2019

Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg forår 2019

Møde i Det Økonomiske Råd. Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg forår 2019.

Læs mere
Udtalelser
18-06-2019

Working Paper: Real Effects of Relaxing Financial Constraints for Homeowners: Evidence from Danish Firms

Vi undersøger, hvordan indførelsen af afdragsfrie realkreditlån i 2003 påvirkede jobskabelsen og sammensætningen af arbejdsstyrkens kvalifikationer over en konjunkturcykel. Reformen medførte en betydelig stigning i husholdningernes udgifter, og virksomhederne reagerede på dette efterspørgselsstød ved at skabe arbejdspladser. De nyoprettede stillinger klassificeres imidlertid som ufaglærte job og blev besat af yngre arbejdstagere med en lavere uddannelse, dvs. dem, som er i risiko for at blive afskediget tidligere og udviser en højere grad af arbejdsløshed ex-post.

Læs mere
Working paper
17-06-2019

Få deltagere fylder meget på interbankmarkedet

I analysen undersøges det komplekse netværk, der dannes af de mange tusinde transaktioner, som finansielle institutter sender på kryds og tværs af hinanden på det danske interbankmarked. Analysen viser, at der findes en kerne af få institutter, som er centrale for spredningen af likviditeten, og at et lille antal institutter alene forbinder perifere institutter til resten af netværket. Forbundetheden i netværket understreger vigtigheden af, at de centrale deltagere er robuste.

Læs mere
Analyse
14-06-2019

Justering af modellen for tildeling af foliorammer til penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
Markedsoperationer
04-06-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, maj 2019

​Valutareserven er i maj 2019 formindsket med 1,2 mia. kr. til 451,7 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
03-06-2019

Overvågning af den finansielle infrastruktur 2018

Rapporten præsenterer konklusionerne fra Nationalbankens overvågning af den danske betalingsinfrastruktur i 2018.

Læs mere
Rapport
03-06-2019

Faldende misbrug med danske betalingskort

I 1. kvartal 2019 blev der svindlet for 46 øre for hver 1.000 kr. betalt med danske betalingskort. Opgjort på antal transaktioner svarer det til ét misbrug pr. 5.000 transaktioner.

Læs mere
Betalinger
29-05-2019

Danske investorer køber udenlandske højt-ratede bankobligationer

Danske investorer har samlet set købt udenlandske obligationer for 70 mia. kr. siden 2018. Det er især bankobligationer med en høj kreditvurdering, AAA-rating, som danske pensionskasser og investeringsforeninger mv. har købt. Omvendt har de solgt tyske statsobligationer, som også har AAA-rating.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
29-05-2019

Fald i udbytter til bankaktionærer

Danske børsnoterede banker har i de første fire måneder af 2019 udloddet 9,2 mia. kr. til deres aktionærer i udbytter. Det svarer til et fald på 2,3 mia. kr. i forhold til samme periode sidste år. Udbytterne vedrører regnskabsåret 2018 og udbetales typisk til aktionærerne i forbindelse med generalforsamlingerne i marts og april.

Læs mere
Værdipapirer
28-05-2019

Danskerne vælger lån med lave bidragssatser

Den gennemsnitlige bidragssats på danskernes realkreditlån er faldende, fordi danskerne vælger mere sikre låntyper, når boligen skal finansieres. Det er især lån med fast rente og lån med afdrag, som vælges. Bidragssatsen er nu i gennemsnit 0,87 pct., som svarer til en månedlig bidragsbetaling før skat på 723 kr. pr. lånt mio. kr.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
28-05-2019

Danskerne har nu over 900 mia. kr. i bankerne

I april nåede danske privatkunders samlede bankindskud op på 921 mia. kr., svarende til en stigning på 46 mia. over det seneste år. Alene i marts og april steg indskuddene med 26 mia. kr., bl.a. på grund af udbetalinger af udbytter, overskydende skat og feriepenge.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
27-05-2019

Bankernes indtjening kan falde ved lavere vækst

Der er fortsat fremgang i økonomien i både Danmark og mange steder ude i verden, men der er udsigt til, at fremgangen bliver svagere i de kommende år. Hvis den økonomiske vækst dæmpes betydeligt, vil det fremadrettet føre til større nedskrivninger og dermed lavere indtjening i bankerne, påpeger Nationalbanken i sin halvårlige analyse af den finansielle stabilitet i Danmark.

Læs mere
Nyt
27-05-2019

Banker skal forholde sig til nye krav i stresstest

Nationalbanken foretager hvert halve år en stresstest af den danske banksektor. Stresstesten viser, at de systemiske banker overholder både de risikobaserede kapitalkrav og gearingskravet i et hårdt recessionsscenarie. Analysen ser også på bankernes opfyldelse af NEP-krav under stress og viser, at de systemiske banker er afhængige af løbende at kunne udstede NEP-instrumenter for at opfylde deres NEP-krav.

Læs mere
Analyse
27-05-2019

Udsigt til lavere indtjening og højere kapitalkrav for banker

De systemiske kreditinstitutter har fortsat høje resultater, der siden 2010 har været understøttet af lave nedskrivninger. Hvis den økonomiske vækst dæmpes betydeligt, vil det fremadrettet føre til større nedskrivninger og dermed lavere indtjening. Det er sandsynligt, at kravene til institutternes kapitalstruktur vil blive skærpet mærkbart i de kommende år. Det kan presse de systemiske kreditinstitutters overdækning, hvis de ikke opbygger yderli-gere kapital inden da.

Læs mere
Analyse
24-05-2019

Working Paper: The effects of macroprudential policies on house price cycles in an agent-based model of the Danish housing market

I dette papir anvendes en agentbaseret model til at undersøge, hvordan strammere grænser for lån i forhold til boligværdi og i forhold til indkomst påvirker boligpriscykler. Anvendelsen af denne type model muliggør en analyse af virkningerne af sådanne tiltag på forskellige typer husholdninger. I papiret finder jeg, at tiltagene reducerer boligpriscykler på en ikke-lineær måde, der i høj grad afhænger af, i hvilket omfang husholdningerne er berørt, og understreger vigtigheden af, at makroprudentielle beslutningstagere indregner husholdningernes fordeling.

Læs mere
Working paper
23-05-2019

Working Paper: Multiple credit constraints and time-varying macroeconomic dynamics

Jeg bygger en DSGE model, hvori husholdningerne er underlagt en belåningsgradsbegrænsning og en gældsydelsesbegrænsning. Ved en estimation af modellen identificerer jeg, hvornår hver begrænsning bandt i løbet af perioden 1975-2017 i USA. Jeg finder også, at gældsydelseskravene blev lempet i løbet af kreditboomet i midt-2000’erne. Set i lyset af dette kunne boomet have været undgået ved hjælp af strammere gældsydelseskrav, men ikke ved strammere belåningsgradskrav. I slutningen af arbejdspapiret dokumenterer jeg med paneldata på tværs af amter lånebegrænsningernes relevans i at frembringe ikkelineære dynamikker.

Læs mere
Working paper
22-05-2019

Høringssvar vedr. mulige kandidater til en ny risikofri referencerente for det danske kronemarked

Nationalbanken finder det positivt, at en ny referencerente bliver baseret på faktiske handler frem for kvoterede priser, da bagvedliggende transaktioner øger tilliden til den pågældende referencerente. For at skabe klarhed og styrke troværdigheden omkring referencerenterne i Danmark bør den nye referencerente implementeres hurtigt, og den eksisterende udfases. Det er afgørende, at sektoren nu fortsætter arbejdet. Det udestår at finde løsninger for referencerenter for længere løbetider og for, hvordan eksisterende kontrakter overgår fra gamle til nye referencerenter. Disse løsninger bør være i tråd med international best practice.

Læs mere
Høringssvar
14-05-2019

Danske selskaber øger direkte investeringer i udlandet

Danske investorer øgede deres udadgående direkte investeringer i udlandet med 6,3 mia. kr. i første kvartal 2019

Læs mere
Direkte investeringer
09-05-2019

Likviditetsstresstest viser, at Kronos er robust

Kronos er Nationalbankens betalingssystem for store tidskritiske betalinger og er hjertet i den danske finansielle infrastruktur. Analysen vurderer systemets robusthed, målt som ændringen i deltagernes likviditetsbehov og deres evne til at afvikle betalinger rettidigt, når systemet udsættes for stress i tre forskellige scenarier: (1) En stor deltager kan ikke afsende betalinger en hel dag, (2) pengemarkedet er utilgængeligt, og (3) deltagernes adgang til intradag-kredit reduceres. Analysen viser, at systemet er robust i alle tre scenarier.

Læs mere
Analyse
03-05-2019

Danskerne søger imod middel risiko

Private danskere vælger primært investeringsforeninger med middel risiko, når opsparingen skal investeres. Siden starten af 2018 har danskere i alt købt investeringsbeviser for 15,2 mia. kr. i disse foreninger. Modsat solgte de i samme periode beviser i foreninger med lav eller høj risiko for i alt 7,3 mia. kr.

Læs mere
Investeringsforeninger
02-05-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2019

​Valutareserven er i april 2019 formindsket med 1,2 mia. kr. til 452,9 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
02-05-2019

Stigende aktiekurser bidrager til øgede investeringer

Analysen belyser, hvordan udsving i aktiekurserne påvirker virksomhedernes investeringer i fast realkapital via en såkaldt Tobins q-kanal. Hovedresultatet er, at en stigning i kurserne på de danske børsnoterede virksomheder på 10 pct. fører til en stigning i de pågældende virksomheders investeringer på 1,8 pct.

Læs mere
Analyse
01-05-2019

Stort fald i varigheden på realkreditobligationer

Et fald i de lange renter i marts medvirkede til, at den gennemsnitlige varighed på fastforrentede konverterbare realkreditobligationer faldt med 1,8 år til 3,1 år. Siden slutningen af sidste år er varigheden faldet med 2,8 år. Der er i alt fastforrentede konverterbare obligationer for 1.043 mia. kr.

Læs mere
Værdipapirer
01-05-2019

Pensionssektoren køber udenlandske aktier

Forsikrings- og pensionssektoren, F&P, købte udenlandske porteføljeaktier og investeringsforeningsbeviser for 2,9 mia. kr. i marts 2019. Med en ejerandel på knap 60 pct., står F&P for størstedelen af danskernes samlede investeringer i udenlandske aktier mv., der senest er opgjort til 1.884 mia. kr. samlet set.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
30-04-2019

Moderat udlånsvækst

Det samlede udlån til danske husholdninger og ikke-finansielle selskaber var 3.546 mia. kr. i marts 2019. I forhold til marts 2018 er der tale om en moderat vækst på 2,1 pct.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
30-04-2019

Rekordlave realkreditrenter krydser ny grænse

Danskernes gennemsnitlige realkreditrente inkl. bidrag er under 2 pct. – helt præcist 1,97 pct. På danskernes nye realkreditlån ramte renten inkl. bidrag med 1,69 pct. i marts ligeledes en ny lavrekord.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
11-04-2019

Åbning af 0,25 pct. stående lån 2022

Læs mere
Statsgæld
09-04-2019

Nationalbanken optaget som medlem af Network for Greening the Financial System

Nationalbanken er blevet optaget som medlem af Network for Greening the Financial System, NGFS, der er en gruppe af centralbanker og tilsynsmyndigheder.

Læs mere
Pressemeddelelser
08-04-2019

Lempede kreditstandarder har begrænset effekt på markedsandelene

I Nationalbankens udlånsundersøgelse svarer bankerne, at der i 1. kvartal 2019 har været omtrent uændrede kreditstandarder for erhvervskunder (nettotal -0,5). Kreditstandarderne for erhverv er over de seneste 5 år blevet både strammet og lempet, men i overvejende grad er de blevet lempet.

Læs mere
Udlånsundersøgelse
02-04-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, marts 2019

​Valutareserven er i marts 2019 formindsket med 1,5 mia. kr. til 454,1 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
01-04-2019

ECBs årsberetning 2018

Dansk oversættelse af ECBs årsberetning 2018.

Læs mere
Publikationer fra ECB og andre institutioner