Nyheder

Publiceret Download Titel Type
30-11-2021

Working Paper: Firm financing and public support measures during the pandemic

Dette arbejdspapir analyserer ikke-finansielle virksomheders gældsfinansieringsbeslutninger under covid-19 med særligt fokus på betydningen af offentlige støtte- og likviditetsordninger. Kreditvæksten har været beskeden under pandemien. Offentlige likviditetstiltag, såsom udskudt skat og moms, fungerede som substitut for mere traditionel gældsfinansiering.

Læs mere
Working paper
29-11-2021

Ikke-banker, kreditgivning og transmission af pengepolitik i Danmark

Vi analyserer ikke-bankers rolle på erhvervs- og forbrugerkreditmarkederne i Danmark og viser, at de påvirker den pengepolitiske transmission. Ikke-banker øger deres andel af kreditudbuddet efter en renteforhøjelse på både forbruger- og erhvervskreditmarkedet. (Memo kun tilgængeligt på engelsk).

Læs mere
Economic Memo
26-11-2021

Udlandets ejerandel af 30-årig realkredit er faldet

Udenlandske investorers ejerandel af 30-årige fastforrentede konverterbare realkreditobligationer er faldet fra 41 pct. til 37 pct. siden midten af 2020. Faldet modvirkes af, at deres ejerandel af øvrige fastforrentede konverterbare realkreditobligationer er vokset fra 17 pct. til 20 pct. i samme periode.

Læs mere
Værdipapirer
26-11-2021

Økonom til Finansiel Statistik

Vil du bruge dine stærke evner til at udvikle finansiel statistik og være med til at sikre Danmark en robust økonomi?

Læs mere
Job og Karriere
25-11-2021

Erhvervskunderne har mere indskud end bankgæld

Danske erhvervskunder havde ved udgangen af oktober indskud for 467 mia. kr. i bankerne. Samtidig havde de bankgæld for 435 mia. kr. Indskuddet oversteg altså gælden med 32 mia. kr. Dermed fortsætter den tendens, som vi har set siden maj 2020, hvor indskuddet første gang oversteg gælden.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
23-11-2021

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale på Distinguished Speakers Seminar

På konferencen, som blev afholdt 23. november 2021 af European Economics and Financial Centre, gav nationalbankdirektør Lars Rohde sit bud på, hvorfor dansk økonomi indtil videre har klaret sig forholdsvis godt gennem pandemien. Dansk økonomi befinder sig i en moderat højkonjunktur, og vækstforløbet forventes at forblive balanceret i de kommende år, idet det aktuelt høje pres i økonomien forventes at være delvist midlertidigt. (Talen findes kun på engelsk).

Læs mere
Taler
23-11-2021

Vicedirektør Thomas Harrs panelindlæg på Danske Banks Summit 2021

Vicedirektør Thomas Harr deltog den 23. november i en paneldebat om opsvinget i kølvandet på corona-pandemien, finans- og pengepolitik og udsigterne for inflation. I præsentationen argumenteres der for, at der er store forskelle imellem USA og euroområdet, hvor Danmark er i en særlig situation. Inflationsforventninger og lønudviklingen bliver afgørende for inflationen over de kommende år – både i udlandet og herhjemme. (Præsentationen findes kun på engelsk).

Læs mere
Taler
22-11-2021

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved PwC bankseminar

Nationalbankdirektør Lars Rohde holdt den 22. november et oplæg på PwC’s bankseminar (PricewaterhouseCoopers) 2021. Oplægget handlede om den aktuelle situation i dansk økonomi og i banksektoren. Han påpegede desuden tegn på risikoopbygning i det finansielle system og behovet for at styrke robustheden på boligmarkedet. Derudover adresserede han EU-Kommissionens forslag til reviderede kapitalkrav, som indeholder flere forbedringer.

Læs mere
Taler
18-11-2021

Færøsk økonomi - Højkonjunkturen har fået fart igen

Meget lav ledighed og en allerede høj erhvervsfrekvens har ført til udbredt mangel på arbejdskraft på Færøerne. Samtidig understøtter forbedrede eksportudsigter den fortsatte højkonjunktur. Langsigtet planlægning af finanspolitikken vil øge økonomiens robusthed. Der er behov for i gode tider at lægge til side til dårligere tider. Samtidig er det vigtigt, at der er balance mellem udgifter og indtægter i fremtiden, hvor der kommer flere ældre på Færøerne.

Læs mere
Analyse
18-11-2021

Økonom til Overvågning af dansk økonomi og Prognose

Er du en dygtig makroøkonom med gode kommunikationsevner og interesse for udviklingen i dansk økonomi? Og har du lyst til at være en del af et team på seks medarbejdere, der er med til at sikre Danmark en robust økonomi? Så er du måske vores nye kollega i teamet Overvågning af dansk økonomi og Prognose.

Læs mere
Job og Karriere
10-11-2021

Nyuddannet økonom med interesse for finansielle produkter

Brænder du for finansielle produkter og muligheden for at komme helt tæt på et af Nationalbankens mest kritiske forretningssystemer? Har du kompetencerne til en alsidig og udfordrende arbejdsdag, hvor der er fokus på samarbejde og sparring med mange kollegaer? Så har vi et job til dig.

Læs mere
Job og Karriere
09-11-2021

Referencerenten DESTR lanceres 1. april 2022

​Nationalbanken starter offentliggørelsen af referencerenten DESTR, Denmark Short-Term Rate, den 4. april 2022. Den første offentliggørelse vil afspejle handelsaktiviteten den 1. april 2022. DESTR vil dermed blive tilgængelig for brug i finansielle kontrakter med virkning fra den 1. april 2022.

Læs mere
Pressemeddelelser
03-11-2021

Nationalbankens erklæring i forbindelse med COP26

Klimaforandringer og grøn omstilling kan udfordre Nationalbankens målsætninger om stabile priser og finansiel stabilitet. Nationalbanken offentliggør i forbindelse med COP26 en erklæring om sit klimarelaterede arbejde. Nationalbanken forøgede arbejdet i forbindelse med indmeldelse i Network for Greening the Financial System i 2019.

Læs mere
Udtalelser
03-11-2021

Grønlandsk økonomi - Højkonjunktur og stor mangel på arbejdskraft

Grønland er kommet bedre gennem covid-19-pandemien end de fleste lande. Der er stor mangel på arbejdskraft, og risikoen for overophedning er øget. Presset på arbejdsmarkedet er størst i Nuuk og mindst i Syd- og Østgrønland. Store investeringer i infrastruktur indebærer, at gælden i selvstyret, kommuner og de offentligt ejede aktieselskaber vokser betydeligt i de kommende år.

Læs mere
Analyse
02-11-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2021

​Valutareserven er i oktober 2021 formindsket med 9,8 mia. kr. til 491,9 mia. kr. Nationalbanken har med afvikling i oktober netto købt valuta for 1,5 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

Læs mere
Pressemeddelelser
02-11-2021

Working Paper: Measuring household interest-rate sensitivity in Denmark

Vi evaluerer boligejernes rentefølsomhed på cash flows og balancer ved en stigning på 1 procentpoint i renterne. Overordnet set, så er rentefølsomheden blandt husholdningerne begrænset. For en gruppe af boligejerne vil en stigning i renterne dog have betydelig effekt på deres cash flows og balancer.

Læs mere
Working paper
02-11-2021

Begrænset rentefølsomhed blandt boligejerne

De danske boligejeres rentefølsomhed er faldet i perioden fra 2009 til 2019. Det er blandt konklusionerne i et nyt working paper, hvor økonomerne Stine Ludvig Bech, Simon Juul Hviid og Jakob Guldbæk Mikkelsen fra Nationalbanken analyserer, hvordan boligejerne vil blive påvirket af en rentestigning.

Læs mere
Nyt
01-11-2021

Kortomsætningen i fysiske butikker er tilbage

Siden sidste genåbning er danskerne vendt tilbage til at handle i fysiske butikker. Det kan ses på kortomsætningen, som i 2. kvartal 2021 var tilbage på niveauet før corona. Mens kortomsætningen i fysiske butikker har været påvirket negativt af nedlukningerne, har e-handlen klaret sig bedre.

Læs mere
Betalinger
01-11-2021

Store aktiekøb via fonde

Danske private investorer har købt flere investeringsbeviser i de første tre kvartaler af 2021 end i de forgangne tre år tilsammen. I et år med stigende aktiemarkeder og negative indlånsrenter har de foreløbigt investeret 30 mia. kr. i investeringsfonde, mens de i årene op til investerede for i alt 26 mia. kr.

Læs mere
Investeringsforeninger
28-10-2021

Danskerne køber udenlandske aktier som aldrig før

Private danske investorer har samlet set købt udenlandske aktier og udenlandske investeringsforeningsbeviser for ca. 40 mia. kr. siden januar 2020. Der er ikke tidligere set så store køb af udenlandske aktier mv. hos private. Købene er sammenfaldende med, at bankerne har indført negative indlånsrenter, og at danskerne har fået udbetalt indefrosne feriepenge. Alene i de første 3 kvartaler af 2021 var købet på ca. 20 mia. kr. Det er på niveau med den nuværende rekord for hele 2020.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
28-10-2021

Udlandets ejerandel af danske aktier er vokset

Værdien af udenlandske investorers beholdning af danske børsnoterede aktier er siden årsskiftet steget med 412 mia. kr. til 2.453 mia. kr. Det meste af stigningen skyldes værdistigninger, men udlandet købte også danske aktier for 42 mia. kr. Udlandets ejerandel i børsnoterede danske aktier er dermed steget fra 55 pct. ved årsskiftet til 57 pct. i september.

Læs mere
Værdipapirer
27-10-2021

Working Paper: Corporate Investment and Cash Holdings under Financing Shocks

Jeg analyserer, i hvilket omfang virksomhedernes kontantbeholdninger beskytter dem mod konsekvenserne af negative stød til deres låneomkostninger. Selv om virksomhederne sikrer sig mod stigninger i deres låneomkostninger ved at holde kontanter, kan en stigning i låneomkostningerne, som set under den globale finanskrise, reducere virksomhedernes samlede investeringer betydeligt. Faldet i investeringer sker især for virksomheder med lave kontantbeholdninger.

Læs mere
Working paper
27-10-2021

Indlånsrenten for private falder fortsat

I september 2021 var den gennemsnitlige rente på danske privatkunders almindelige indlån -0,31 pct. p.a. Det svarer til, at danskerne i september betalte 64 mio. kr. i rente på deres almindelige indlån. For nyligt har flere af de større banker sænket deres indlånsrente fra -0,6 pct. til -0,7 pct., hvilket foventeligt vil sænke den gennemsnitlige indlånsrente yderligere de kommende måneder.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
22-10-2021

Risiko for oversvømmelse på det danske boligmarked

Vi undersøger betydningen af risiko for oversvømmelse for priserne på enfamiliehuse i Danmark. Huse, der er udsat for oversvømmelsesrisiko i dag, såvel som huse, der vil blive udsat for oversvømmelsesrisiko i fremtiden på grund af et stigende havniveau, handles alt andet lige billigere. (Memo kun tilgængeligt på engelsk).

Læs mere
Economic Memo
12-10-2021

Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg efterår 2021

Møde i Det Økonomiske Råd. Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg, efterår 2021.

Læs mere
Udtalelser
12-10-2021

Nationalbankens guld

Nationalbanken har omkring 66,5 tons guld. En ny analyse giver et samlet overblik over den historiske baggrund for Nationalbankens guldbeholdning baseret på kildemateriale fra Nationalbankens arkiv på Rigsarkivet.

Læs mere
Nyt
12-10-2021

Nationalbankens guld – et historisk overblik

Der er stadig offentlig interesse omkring Nationalbankens guldbeholdning, selv om det efterhånden er mange år siden, at guld spillede en vigtig rolle for kontantsystemet samt penge- og valutapolitikken mere generelt. Analysen giver et samlet overblik over den historiske baggrund for guldbeholdningen baseret på kildemateriale fra Nationalbankens arkiv på Rigsarkivet.

Læs mere
Analyse
08-10-2021

Låneefterspørgslen fra privatkunder flader ud

I Nationalbankens udlånsundersøgelse for 3. kvartal 2021 melder enkelte af de adspurgte banker og realkreditinstitutter, at låneefterspørgslen fra privatkunderne – efter en længere periode med vokseværk – er faldet lidt fra 2. til 3. kvartal 2021. Institutterne nævner bl.a. dæmpet aktivitet på boligmarkedet som en forklaring på udviklingen. Samtidig forventer stort set alle de adspurgte institutter, at efterspørgslen fra privatkunderne vil være uændret i 4. kvartal – både når det gælder låneefterspørgslen fra eksisterende og nye privatkunder.

Læs mere
Udlånsundersøgelse
07-10-2021

Vicedirektør Thomas Harrs panelindlæg på Danish Finance Institute Annual Conference 2021

Vicedirektør Thomas Harr deltog den 7. oktober 2021 i en paneldebat om det fremtidige renteniveau og implikationerne af det. I præsentationen argumenteres der for, at renterne forventes at forblive lave fremover. Desuden diskuteres det, hvordan negative renter har påvirket husholdninger, erhvervsvirksomheder og banker indtil videre. (Præsentationen findes kun på engelsk).

Læs mere
Taler
07-10-2021

Investeringer i udlandet når højeste niveau i 2020

Danmarks direkte investeringer i udlandet (udadgående) var på 1.505 mia. kr. ultimo 2020. Det fremgår af Nationalbankens årlige beholdningsstatistik for direkte investeringer, som offentliggøres i dag. Det er 31 mia. kr. mere end i 2019. Blandt andet har Ørsted koncernen foretaget betydelige direkte investeringer i udlandet i 2020.

Læs mere
Direkte investeringer, beholdninger
06-10-2021

Nationalbankdirektør Lars Rohdes indlæg om situationen på boligmarkedet på Realkreditrådets temadag

Nationalbankdirektør Lars Rohde adresserede på Realkreditrådets temadag 6. oktober 2021 situationen på boligmarkedet. Han gentog Nationalbankens anbefalinger om det danske boligmarked. Robustheden på boligmarkedet kan og bør styrkes. Det kan bl.a. gøres ved, at afdragsfrie lån begrænses til de mest robuste boligejere.

Læs mere
Taler
04-10-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2021

​Valutareserven er i september 2021 forøget med 18,4 mia. kr. til 501,7 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 23,5 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 5,1 mia. kr., jf. tabel 1.

Læs mere
Pressemeddelelser
04-10-2021

Høring om overgangen fra Tom/Next til DESTR

På vegne af arbejdsgruppen om short-term reference rates udsender Nationalbanken en høring om arbejdsgruppens foreslåede transition fra Tom/Next referencerenten til den nye danske referencerente DESTR.

Læs mere
Markedsinfo
30-09-2021

Rentenedsættelse

​Med virkning fra 1. oktober 2021 nedsætter Nationalbanken foliorenten, renten på indskudsbeviser og renten på udlån med 0,10 procentpoint.

Læs mere
Pressemeddelelser
30-09-2021

Danskerne investerer over halvdelen af deres frie midler

Danske husholdninger har det seneste år tjent godt på stigende globale aktiemarkeder. Samtidig er det lave renteniveau i stigende grad slået igennem i form af negative indlånsrenter for privatkunderne. Disse faktorer har medvirket til, at husholdningerne over det seneste år har investeret over halvdelen af deres frie midler i investeringsforeninger eller direkte ved at købe aktier og obligationer.

Læs mere
Finansielle konti
30-09-2021

Betalingsbalancen trækker udlandsformuen op

Danmarks udlandsformue har næsten genvundet det tabte siden de store pris- og valutakursændringer i 2020. Det er primært de vedvarende overskud på betalingsbalancen, som har trukket op, og udlandsformuen udgør 1.759 mia. kr. ved udgangen af 2. kvartal 2021. Det svarer populært sagt til, at nettoformuen i udlandet er 360.000 kr. pr. voksen dansker.

Læs mere
Danmarks udlandsformue
29-09-2021

Udenlandske banker dominerer pengemarkedet

Udenlandske banker er aktive i markedet for bankernes indbyrdes ud- og indlån i kroner, hvor der dagligt omsættes for 72 mia. kr. Over to tredjedele af de indenlandske bankers ind- og udlån i pengemarkedet i kroner foretages med udenlandske banker. Det viser Nationalbankens årlige pengemarkedsundersøgelse, der omfatter omsætningen i bankernes indbyrdes låneforretninger samt rentederivater i 2. kvartal.

Læs mere
Penge-, valuta- og derivatmarked
28-09-2021

Grøn realkredit er i vækst

Virksomheder benytter sig af nye muligheder for grøn ejendomsfinansiering i Danmark. Det betyder, at grønne realkreditobligationer er steget til 43 mia. kr. og udgør 1,3 pct. af de danske realkreditobligationer. Udover danske realkreditinstitutter udsteder danske virksomheder også grønne obligationer. Samlet set er der danske grønne obligationer for 109 mia. kr. ved udgangen af august 2021.

Læs mere
Værdipapirer
27-09-2021

Nationalbankdirektør Signe Krogstrups panelindlæg på BSP-RBWC International Research Conference

Nationalbankdirektør Signe Krogstrup deltog den 27. september 2021 i en paneldebat om centralbanker og håndteringen af de længerevarende konsekvenser af covid-19. I indlægget argumenteres der for, at renterne kan forventes at forblive lave i en rum tid fremover, og at makroprudentiel politik derfor kan være relevant. (Præsentationen findes kun på engelsk).

Læs mere
Taler
27-09-2021

Realkreditgælden i storbyerne har færre år på bagen

Store konverteringer, omlægninger og et travlt boligmarked har betydet, at over halvdelen af danskernes nuværende realkreditgæld er blevet udbetalt indenfor de seneste to år. Gældens alder har ligesom renteniveauet betydning for, hvor store afdragsbetalingerne er på den del af gælden, som der afdrages på. Det skyldes, at realkreditlån med afdrag typisk er annuitetslån, hvor afdragsbetalinger udgør en mindre del af ydelsen i begyndelsen af lånets levetid.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
23-09-2021

ECB's Økonomiske Bulletin, September 2021

Dansk oversættelse af ECB's Økonomiske Bulletin, september 2021.

Læs mere
Publikationer fra ECB og andre institutioner
22-09-2021

Udsigter for dansk økonomi - Økonomien på vej tilbage i moderat højkonjunktur

Hurtig genopretning efter nedlukningerne har givet rekrutteringsvanskeligheder for virksomhederne. Fremgangen i økonomien ventes at fortsætte, så økonomien bevæger sig ind i en moderat højkonjunktur. Flaskehalse ventes ikke at udvikle sig til en egentlig overophedning, men flere forudsætninger er til stede for et betydeligt kraftigere vækstforløb. Derfor bør regeringen være forberedt på at stramme den økonomiske politik mere end planlagt.

Læs mere
Analyse
22-09-2021

Hurtig genopretning øger pres i flere dele af dansk økonomi

​Dansk økonomi er på vej tilbage i moderat højkonjunktur efter kraftig vækst i kølvandet på genåbningen af økonomien i foråret. I en ny prognose for dansk økonomi konkluderer Nationalbanken, at bruttonationalproduktet, BNP, i år skønnes at stige med 3,8 pct. I 2022 og 2023 ventes BNP at stige med henholdsvis 3,1 pct. og 2,4 pct.

Læs mere
Pressemeddelelser
22-09-2021

Monetære og finansielle tendenser - Lempelige finansielle forhold styrker opsvinget

Genopretningen af de vestlige økonomier har bidraget til højere indtjening for danske virksomheder og stigende aktiekurser. De lange danske obligationsrenter er steget lidt siden marts, men er lave. Samlet set vurderes de finansielle forhold at understøtte væksten i BNP.

Læs mere
Analyse
15-09-2021

Pensionssektorens alternative investeringer

Pensionssektorens alternative investeringer for 500 mia. kr. har bidraget til øget diversificering og stabile afkast. De fleste selskaber har kapacitet til at investere yderligere i alternativer, hvis afkastet vurderes attraktivt i forhold til risikoen. En øget allokering mod alternativer kan ændre selskabernes solvens og likviditet, hvor specielt likviditeten kan blive udfordret ved fx rentestigninger. Fokus på kort- og langsigtede risici er derfor vigtig.

Læs mere
Analyse
08-09-2021

Working Paper: Government spending and retail prices: Regional evidence from the United States

I dette Working Paper analyserer jeg effekterne af lokalt offentligt forbrug på lokale detailpriser ved hjælp af stregkodedata fra USA. Estimater viser, at detailpriserne øges efter en stigning i det offentlige forbrug. Yderligere analyse indikerer, at dette ikke kan tilskrives ændringer i marginale omkostninger.

Læs mere
Working paper
06-09-2021

Nationalbankdirektør Per Callesens præsentation på Finans Danmarks direktørkonference 2021

Nationalbankdirektør Per Callesen holdt den 6. september et oplæg ved Finans Danmarks direktørkonference 2021. I præsentationen beskrives den nuværende situation i dansk økonomi. I præsentationen omtales endvidere erhvervsministerens beslutning om at hæve den kontracykliske kapitalbuffer og ligeledes beskrives negative rentesatser og udfasning af de statslige likviditetsordninger.

Læs mere
Taler
06-09-2021

ECB's nye strategi og dansk økonomi

Ændringerne af ECB’s pengepolitiske strategi blev offentliggjort den 8. juli 2021. I analysen præsenteres ændringerne og de mulige påvirkninger af disse på dansk økonomi. ECB's nye pengepolitiske strategi influerer ikke på, hvordan Nationalbanken implementerer pengepolitikken. Samlet set vurderes ændringerne at kunne have små positive indvirkninger på dansk økonomi.

Læs mere
Analyse
03-09-2021

Baggrundsseminar om nye digitale detailbetalinger

Nationalbanken holdt et baggrundsseminar om nye digitale detailbetalinger den 3. september 2021, hvor chef for Betalingsformidling, Nathalie Pauline Tuxen, bl.a. redegjorde for begreberne kryptoaktiver, stablecoins og digitale centralbankpenge og deres indbyrdes ligheder og forskelle.

Læs mere
Taler
03-09-2021

Obligationer fylder mindre i pensionsinvesteringerne

Forsikrings- og pensionssektorens samlede investeringer består i mindre grad af obligationer end tidligere. Siden coronanedlukningen i marts 2020 er andelen af obligationer i porteføljen faldet fra knap 58 pct. til godt 51 pct. i juni 2021.

Læs mere
Forsikring og pension
02-09-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2021

​Valutareserven er i august 2021 forøget med 24,8 mia. kr. til 483,4 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
01-09-2021

Vicedirektør Thomas Harrs panelindlæg på konferencen "The Long-run Outlook for Interest Rates"

Vicedirektør Thomas Harr deltog den 1. september 2021 i en paneldebat om, hvordan lange renter påvirker den økonomiske politik i Danmark. I præsentationen argumenteres der for, at lange renter kan forventes at forblive lave i Danmark i en rum tid fremover, men at fastkurssystemet begrænser, hvor ekspansiv en finanspolitik der kan føres over tid. (Præsentationen findes kun på engelsk).

Læs mere
Taler
01-09-2021

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale om ultralave renter på konferencen "Long run outlook for interest rates"

Nationalbankdirektør Lars Rohde adresserede på konferencen den 1. september 2021 de meget lave renter, som kendetegner en lang række lande, herunder Danmark. Han argumenterede for, at de er drevet af en række globale faktorer. De har implikationer for både husholdninger, virksomheder og finansielle institutioner. (Findes kun på engelsk).

Læs mere
Taler
01-09-2021

Hvor cyberrobust er den finansielle sektor i Danmark?

De centrale aktører i den finansielle sektor har et stærkt ydre forsvar og er blevet bedre til at opdage og reagere på cyberangreb. Der er behov for øget fokus på beskyttelsen af kritiske data og evnen til sikkert og effektivt at genoprette centrale systemer. Det viser Nationalbankens undersøgelser på cyberområdet.

Læs mere
Analyse
27-08-2021

Kronikker mv.

Tiden er inde til at gøre boligmarkedet mere robust. Debatindlæg af chef for Finansiel Stabilitet Peter E. Storgaard. Bragt i Børsen 27. august 2021.

Læs mere
Udtalelser
27-08-2021

Flere 30-årige 1,5 pct.-realkreditobligationer

Den samlede værdi af 30-årige fastforrentede realkreditobligationer med en kuponrente på 1,5 pct. nåede i juli med 165 mia. kr. sit højeste niveau nogensinde. Det er dog fortsat obligationer med en kuponrente på 1 pct., der dominerer med en samlet værdi på 641 mia. kr.

Læs mere
Værdipapirer
26-08-2021

Fast rente på stigende del af virksomhedernes gæld

Danske virksomheder har øget andelen af deres bank- og realkreditgæld med fast rente gennem en årrække. Den udgør nu 28,9 pct. af deres samlede bank- og realkreditgæld på 1.727. mia. kr., mod 19,3 pct. i 2014. Lån med fast rente udgør 499 mia. kr., hvoraf 41 mia. kr. er banklån.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
23-08-2021

Ny generel SDR-tildeling fra IMF øger Nationalbankens valutareserve

​Den Internationale Valutafond, IMF, gennemfører den 23. august en ny generel tildeling af Special Drawing Rights, SDR, på 650 mia. dollar. Danmarks får tildelt 3,3 mia. SDR svarende til knap 30 mia. kr. Danmarks SDR-beholdning indgår i Nationalbankens valutareserve, som derfor stiger med knap 30 mia. kr. efter tildelingen.*)

Læs mere
Pressemeddelelser
18-08-2021

Digitaliserede økonomier har klaret sig bedre gennem pandemien

Coronapandemien har accelereret den digitale omstilling i mange lande. Dette Economic Memo finder, at digitaliseringsgraden har haft betydning for størrelsen af tilbageslaget under pandemien. Forskellen i EU-landenes målsætninger for den digitale omstilling kan betyde større digital ulighed fremadrettet og dybere økonomisk kløft mellem landene.

Læs mere
Economic Memo
10-08-2021

Tre erfaringer fra den danske lønkompensationsordning

Dette memo sigter efter at tage de første spadestik i at analysere brugen af den midlertidige lønkompensationsordning i Danmark samt ordningens evne til at beskytte job-matches. Analysen finder, at virksomheder har brugt kompensationsordningen til at holde på fuldtidsansat personale eller ansatte, der har været i virksomheden i lang tid. (Memo kun tilgængeligt på engesk).

Læs mere
Economic Memo
03-08-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juli 2021

​Valutareserven er i juli 2021 forøget med 0,2 mia. kr. til 458,6 mia. kr. Nationalbanken har i juli netto købt valuta for 5,2 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

Læs mere
Pressemeddelelser
30-07-2021

Danskerne køber investeringsbeviser i stort omfang

Danske husholdningers køb af danske investeringsbeviser er stærkt tiltaget. Alene siden august 2020 har husholdningerne købt investeringsbeviser for 32 mia. kr.

Læs mere
Investeringsforeninger
15-07-2021

Danskernes indlånsrente er i gennemsnit -0,21 pct.

Renten på danske privatkunders almindelige indlån var i gennemsnit -0,21 pct. p.a. i maj 2021. Indlånsrenten er dermed faldet 0,14 procentpoint i 2021. Det store fald i gennemsnitsrenten skal ses i lyset af, at andelen af privatkundernes indlån med negativ rente i samme periode er steget fra 13 pct. til 30 pct. Det svarer til, at 310 mia. kr. af danskernes samlede indlån blev forrentet negativt i maj 2021.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
08-07-2021

ECB's nye pengepolitiske strategi ændrer ikke Nationalbankens pengepolitik

Læs mere
Pressemeddelelser
08-07-2021

Bankerne melder om lavere tab og nedskrivninger

I Nationalbankens Udlånsundersøgelse for 2. kvartal 2021 melder knap halvdelen af de 17 adspurgte banker om et fald i andelen af nedskrivninger og tab fra 1. til 2. kvartal 2021. Det gælder både for privat- og erhvervskunder. Faldet står i kontrast til bankernes svar i 1. kvartal, hvor de samlet set forventede, at andelen af nedskrivninger og tab på udlån ville være uændret 2. kvartal.

Læs mere
Udlånsundersøgelse
02-07-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juni 2021

​Valutareserven er i juni 2021 forøget med 2,5 mia. kr. til 458,4 mia. kr. Nationalbanken har i juni netto købt valuta for 2,6 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

Læs mere
Pressemeddelelser
02-07-2021

3-måneders ekstraordinære udlån afskaffes

Læs mere
Pressemeddelelser
01-07-2021

Klimaforandringer og centralbankers rolle

Nationalbanken tager for første gang overordnet stilling til sin rolle i relation til klimaforandringer og grøn omstilling. Klimaforandringer og omstillingen kan udfordre målsætningerne om stabile priser og finansiel stabilitet. Centralbanker har en opgave i at tilpasse sig til de nye udfordringer.

Læs mere
Analyse
30-06-2021

Nationalbankens kommentar til medieforlydender om SolarWinds

Medieforlydender om at Nationalbanken har været hacket, og at en bagdør til it-systemerne har stået åben i syv måneder er ikke korrekt.

Læs mere
Udtalelser
30-06-2021

Ensartet krisehåndtering af små og store banker i Europa

I 2014 vedtog EU regler for et nyt krisehåndteringsregime med det sigte at bryde båndet mellem bank og stat, så det ikke længere var skatteyderne, der skulle betale regningen, hvis en bank blev nødlidende. Krisehåndteringsregimet var en mindre nyskabelse i Danmark, fordi der allerede var et regime, der sikrede, at kreditorer i nødlidende banker tog tabene. Det europæiske regime er stadig under udvikling. De danske erfaringer kan bruges i Europa.

Læs mere
Analyse
30-06-2021

Danskernes finansielle nettoformue størst i EU

Danske husholdningers finansielle nettoformue var 6.453 mia. kr. ved udgangen af 2020. Den finansielle nettoformue er forskellen på husholdningernes finansielle aktiver (fx pension og indlån) og passiver (gæld) og svarer til 1,3 mio. kr. pr. dansker. I EU placerer det aktuelt gennemsnitsdanskerens finansielle nettoformue på en førsteplads, efterfulgt af Holland, Sverige, Luxembourg og Belgien. EU-gennemsnittet er ca. 450 tusinde kr.

Læs mere
Finansielle konti
28-06-2021

Working Paper: The Portfolio Balance Channel of Quantitative Easing in a DSGE Model with Financial Frictions

Investorer, som arbitrerer mellem lange statsobligationer og virksomhedsgæld, udvider porteføljebalancekanalen, således at kvantitative lempelser (Quantitative Easing, QE) påvirker virksomhedernes generelle låneomkostninger. Jeg finder, at Federal Reserves anden runde af deres Large Scale Asset Purchases (LSAPII) samlet set øger produktionen med 0,5 - 1,7 %.

Læs mere
Working paper
28-06-2021

Working Paper: Securitization and House Price Growth

Fra 2000-2006 steg huspriserne og realkreditten i USA, mens de relative omkostninger ved realkreditlån faldt – særligt for privat securitiseret realkredit – hvilket indikerer, at kreditudbuddet i samme periode var vokset. Dette papir udnytter to (kreditudbuds)stød: et voksende inflow af global opsparing til USA og innovation i securitiseringen af realkredit. Kun innovation i securitiseringen matcher dynamikken på realkreditmarkedet.

Læs mere
Working paper
28-06-2021

Færre realkreditobligationer skifter rente

Værdien af realkreditobligationer, som refinansieres i løbet af et år, er faldet fra at udgøre ca. 1.047 mia. kr. i 2013 til 453 mia. kr. i 2021. Færre låntagere står dermed overfor ændrede rentebetalinger i forbindelse med realkreditlån i 2021. Faldet er primært drevet af, at der samlet set er færre obligationer bag de korte rentetilpasningslån (F1-lån).

Læs mere
Værdipapirer
25-06-2021

Kvindelige virksomhedsejere betaler mere i rente

Ved hjælp af mikrodata viser analysen, at kvindelige virksomhedsejere betaler højere renter for virksomhedslån end mandlige virksomhedsejere. Forskellen er både økonomisk og statistisk signifikant og forsvinder ikke, når der korrigeres for relevante virksomheds- og lånekarakteristika med avancerede statistiske metoder.

Læs mere
Analyse
25-06-2021

Working Paper: Female business owners pay higher interest rates on corporate loans

Kvindelige ejere af små og mellemstore virksomheder betaler i gennemsnit næsten 1 procent højere renter end mænd. Størstedelen af renteforskellen skyldes systematiske forskelle i virksomheds- og lånekarakteristika. En mindre forskel på 26 basispoint kan dog ikke forklares, og det indikerer, at kvindelige virksomhedsejere har tendens til at efterlade flere penge på bordet under forhandlingen med kreditinstitutterne.

Læs mere
Working paper
25-06-2021

Realkreditgæld i fritidshuse øget under corona

Danske boligejere har det seneste år øget deres realkreditgæld med sikkerhed i fritidshuse med 6,9 mia. kr. til 90,6 mia. kr. Det er en stigning på 8,3 pct., som primært er drevet af en forøgelse af fastforrentet gæld. Til sammenligning er realkreditgælden med sikkerhed i ejerboliger øget med 3,6 pct. det seneste år.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
24-06-2021

Ny chef for afdelingen Finansiel Stabilitet

​Nationalbanken har ansat Peter E. Storgaard som ny chef for afdelingen Finansiel Stabilitet.

Læs mere
Pressemeddelelser
23-06-2021

Centralbanksamarbejde og straksbetalinger

Centralbanker fortsætter samarbejdet for at forbedre grænseoverskridende straksbetalinger mellem flere valutaer.

Læs mere
Bank og betalinger
23-06-2021

Robustheden på boligmarkedet bør styrkes

Pandemien har ført til høj handelsaktivitet og boligprisstigninger. Det skaber ekstraordinær stor usikkerhed om det fremtidige forløb. Ved udgangen af 2023 vurderes boligpriserne at være løftet betydeligt over det forventede niveau før pandemien. Der er behov for tiltag nu, herunder øget krav om afdrag og lavere rentefradrag, der kan styrke robustheden af dansk økonomi i dag og i fremtiden.

Læs mere
Analyse
23-06-2021

Høj vækst i vente for dansk økonomi de kommende år

​Genåbningen af dansk økonomi er i fuld gang. Den samlede aktivitet er tæt på at være tilbage på samme niveau som inden pandemien, og dansk økonomi er understøttet af et stærkt opsving i den private efterspørgsel. Det konkluderer Nationalbanken i en prognose for dansk økonomi, hvor bruttonationalproduktet, BNP, i år skønnes at stige med 3,3 pct. I 2022 og 2023 ventes BNP at stige med henholdsvis 3,7 pct. og 2,2 pct.

Læs mere
Pressemeddelelser
23-06-2021

Udsigter for dansk økonomi - Dansk økonomi på vej mod mild højkonjunktur

Genåbningen i dansk økonomi er i fuld gang præget af høj privat efterspørgsel. Væksten ventes at fortsætte, og der er allerede store prisstigninger på boligmarkedet samt tegn på opbygning af flaskehalse. Regeringen bør forberede sig på at stramme finanspolitikken mere end planlagt, og der er behov for at gennemføre tiltag, der styrker robustheden på boligmarkedet.

Læs mere
Analyse
17-06-2021

Strategi for statens låntagning i 2. halvår 2021

Sigtepunktet for salget af indenlandske statsobligationer i 2021 nedjusteres til 110 mia. kr. fra 125 mia. kr. Låneviften fastholdes, og fokus vil fortsat være på at udstede i de 2- og 10-årige nominelle obligationer. Salget af korte statspapirer øges, og der ventes et samlet udestående i skatkammerbeviser og commercial papers på 95 mia. kr. ultimo 2021, heraf op til 60 mia. kr. i skatkammerbeviser.

Læs mere
Statsgæld
16-06-2021

Bank for International Settlements (BIS) og nordiske centralbanker lancerer Innovation Hub Nordic Centre

Læs mere
Pressemeddelelser
11-06-2021

Nationalbankdirektør Signe Krogstrups præsentation for Finansforeningen om fastkurspolitik og quantitative easing

Nationalbankdirektør Signe Krogstrup holdt den 11. juni 2021 en præsentation for Finansforeningen om emnet ’Det er ikke nemt at føre pengepolitik: Fastkurspolitik og Quantitative Easing’. Præsentationen giver baggrunden for, at centralbanker er begyndt at bruge ukonventionelle pengepolitiske værktøjer, herunder negative renter og kvantitative lempelser (QE). Efterfølgende diskuteres det, hvordan fastkurspolitikken påvirkes af den udbredte brug af ukonventionel pengepolitik blandt centralbanker. Til sidst gennemgås mulige sideeffekter af ukonventionel pengepolitik.

Læs mere
Taler
10-06-2021

Kreditinstitutter kan få store eksponeringer i risiko for oversvømmelse

Danske kreditinstitutter har betydelige eksponeringer med pant i fast ejendom, som er i risiko for oversvømmelse i fremtidige klimascenarier. Disse kan beløbe sig til knap 200 mia. kr. mod slutningen af dette århundrede. Nogle kreditinstitutter har en høj andel af eksponeringer, som er koncentreret indenfor samme geografiske område.

Læs mere
Analyse
03-06-2021

Pensionssektoren øger aktieinvesteringerne

Forsikrings- og pensionssektoren køber i stigende grad aktier. Aktieandelen er steget fra 35 pct. af sektorens samlede investeringer i januar 2018 til 42 pct. i marts 2021. I samme periode er andelen af obligationer i porteføljen reduceret fra 56 pct. til 51 pct., mens udenlandske investeringsforeningsbeviser mv. er faldet fra 9 pct. til 7 pct.

Læs mere
Forsikring og pension
02-06-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, maj 2021

​Valutareserven er i maj 2021 forøget med 17,2 mia. kr. til 455,9 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
02-06-2021

Rekordudbytter fra virksomheder trods corona

Bortset fra bankerne havde danske børsnoterede virksomheder ved udgangen af årets fire første måneder betalt knap 38 mia. kr. i udbytte til deres aktionærer. Det er ny rekord. Bankernes udbytter var stadig begrænsede i forhold til årene før 2020.

Læs mere
Værdipapirer
02-06-2021

Lille fald i udenlandsk ejerandel af dansk realkredit

Udenlandske investorer har i en årrække købt stort ind af danske realkreditobligationer og ejer i dag over en fjerdedel af hele realkreditmarkedet. De udenlandske investorer har dog siden årsskiftet solgt både fast og variabelt forrentede realkreditobligationer (inkl. rentetilpasningslån, RTL) for samlet 19 mia. kr. En væsentlig del af beløbet skyldes udløb af variabelt forrentede RTL-obligationer i udlandets portefølje.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
01-06-2021

Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg, forår 2021

Møde i Det Økonomiske Råd. Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg, forår 2021.

Læs mere
Udtalelser
01-06-2021

Afdragsfri realkreditgæld runder igen 800 mia. kr.

I de første fire måneder af 2021 er der lagt 30,3 mia. kr. oveni de danske boligejeres samlede realkreditgæld. Gæld uden afdrag udgør to tredjedele af stigningen. Ud af boligejernes samlede realkreditgæld på 1.757 mia. kr. er 800 mia. kr. nu uden afdrag.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
27-05-2021

Finansiel stabilitet - Risici under opbygning i kreditinstitutterne

Bankerne er klar til den igangværende genopretning af økonomien: De-res udlån til de hårdt ramte virksomheder er begrænset, og der er hen-sat midler til at håndtere tab. Den høje fart på boligmarkedet giver dog anledning til bekymring. Højere udbetalingskrav og krav om afdrag for højt gældsatte boligejere er blandt de tiltag, som bør overvejes for at begrænse sårbarheden over for et senere boligprisfald.

Læs mere
Analyse
27-05-2021

Risici under opbygning i kreditinstitutterne

​Der er tegn på øgede risici i institutternes boligudlån. De danske boligejeres bruttogæld i forhold til indkomst ligger blandt de højeste i verden, og udlånet til boligejerne er fortsat stigende. Kreditinstitutterne har også givet flere boligkøbere afdragsfrihed. I 2020 udgjorde afdragsfrie lån lidt under halvdelen af alle nyudlån til højt gældsatte boligejere.

Læs mere
Pressemeddelelser
27-05-2021

Enkelte systemiske banker mangler kapital i hårdt recessionsscenarie

En stresstest af banksektoren viser, at enkelte systemiske banker overskrider deres risikobaserede kapitalkrav i et hårdt recessionsscenarie. De fleste banker er i udgangspunktet bedre kapitaliseret end tidligere, men de udfordres i stresstesten af en svagere indtjening, der gør, at de har mindre at stå imod med under stress. Stresstesten viser derudover, at bankerne løbende skal sikre en tilstrækkelig overdækning til NEP-kravet.

Læs mere
Analyse
20-05-2021

Nationalbankdirektør Signe Krogstrups tale på Lokale Pengeinstitutters årsmøde

Første del af talen giver et kort overblik over, hvor økonomien står i dag. Anden del af talen sætter fokus på klimaforandringer og den finansielle sektors rolle.

Læs mere
Taler
19-05-2021

Working Paper: Stock market evidence on the international transmission channels of US monetary policy surprises

Dette Working Paper evaluerer årsagerne bag aktiemarkedets respons på overraskelser i amerikansk pengepolitik for 40 lande. Vi viser, at overraskelser i fed funds rate og store køb af aktiver påvirker udenlandske aktiemarkeder ved at påvirke de realøkonomiske udsigter. Overraskelser i forward guidance synes desuden at indeholde ikke-monetær information.

Læs mere
Working paper
18-05-2021

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale til DJØF's Forhandlerkonference om status og fremtidsudsigter for dansk økonomi

Pandemien har ført til en todeling af økonomien: Aktiviteten har fx været lav inden for oplevelsesindustrien på grund af smittefrygt og restriktioner, mens den har været høj i fx byggebranchen og på boligmarkedet, hvor priserne er steget markant. Todelingen er også tydelig på arbejdsmarkedet, hvor beskæftigelsen især i serviceerhvervene er påvirket. Fremadrettet forventer Nationalbanken, at den økonomiske aktivitet vender hurtigt tilbage, i takt med at befolkningen vaccineres, og restriktionerne lempes.

Læs mere
Taler
07-05-2021

Nationalbankdirektør Per Callesens indlæg ved Tænketanken Europas webinar om digital euro

Nationalbankdirektør Per Callesen holdt den 23. april 2021 et indlæg på Tænketanken Europas webinar om digitale centralbankpenge. I indlægget gennemgår Per Callesen nogle af de overvejelser og aktiviteter, der er på området i øjeblikket.

Læs mere
Taler
06-05-2021

Test med etiske hackere fortsætter i finanssektoren

​Nationalbanken og de enkelte deltagere i TIBER-DK-programmet har besluttet fremadrettet at fortsætte test med etiske hackere. Det sker på baggrund af de gode erfaringer med testene, som har til formål at styrke cyberrobustheden og dermed fremme finansiel stabilitet.

Læs mere
Pressemeddelelser
06-05-2021

Passive og aktive globale aktieafdelinger lander på næsten samme afkast

Aktivt forvaltede investeringsforeninger, som investerer i globale aktier, har siden januar 2020 opnået et gennemsnitligt afkast på godt 16 pct., mens de passivt forvaltede foreninger har givet knap 15 pct.

Læs mere
Investeringsforeninger
04-05-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2021

​Valutareserven er i april 2021 formindsket med 7,9 mia. kr. til 438,7 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
04-05-2021

Overvågning af den finansielle infrastruktur 2020

Rapporten præsenterer konklusionerne fra Nationalbankens overvågning af den danske betalingsinfrastruktur i 2020. De centrale betalings- og afviklingssystemer samt vigtigste betalingsløsninger efterlever i høj grad internationale standarder for sikkerhed og effektivitet. Der arbejdes løbende på at styrke systemernes/løsningernes cyberrobusthed. Udviklingen i trusselsbilledet betyder, at der trods løbende fremskridt er plads til forbedringer.

Læs mere
Rapport
04-05-2021

Nye aktier for 42 mia. kr. i 1. kvartal 2021

Der blev i 1. kvartal 2021 netto udstedt børsnoterede danske aktier for 42 mia. kr., hvilket især skyldes Trygs udstedelse af nye aktier. Kursstigningerne var 39 mia. kr. i samme periode. De betyder ellers normalt mest for udviklingen på aktiemarkedet. Samlet set betød det, at det danske aktiemarked steg til 3.815 mia. kr. ved udgangen af marts 2021.

Læs mere
Værdipapirer
03-05-2021

Virksomhedsindlån faldt markant i marts 2021

Danske virksomheder har fra nedlukningens start i marts 2020 øget deres indlån hos banker markant, men i marts 2021 faldt indlånet med 44 mia. kr. Det svarer til en reduktion på knap 10 pct. af virksomhedernes samlede indlån fra 445 mia. kr. i februar 2021 til 401 mia. kr. i marts 2021.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
03-05-2021

Fortsat lave renter på virksomhedernes bankgæld

Over en længere periode har udviklingen i renten på virksomhedernes bankgæld været faldende. I marts 2021 var gennemsnitsrenten 2,37 pct., mens den til sammenligning var over 4 pct. for blot syv år siden. Den gennemsnitlige rente på virksomhedernes bankgæld steg dog marginalt i marts 2021.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
03-05-2021

Danskerne betaler kontaktløst

I sensommeren 2015 blev de første Dankort med kontaktløs funktion udstedt. Nu ved udgangen af 1. kvartal 2021, 5,5 år senere, har ca. 98 pct. af Dankort og VisaDankort funktionen.

Læs mere
Betalinger
30-04-2021

Det lave renteniveau afspejler fastkurspolitikken og internationale forhold

Læs mere
Pressemeddelelser
28-04-2021

Bankerne er klar til udløb af statslig likviditetsstøtte

Bankerne er godt rustet til at låne ud til levedygtige virksomheder, når de udskudte frister for skattebetalinger og skattelån forfalder. Samtidig bruger virksomhederne ordningerne i et begrænset omfang, og bankerne vurderes på den baggrund at kunne håndtere en eventuel forværring af deres kunders kreditværdighed ved udløb af ordningerne.

Læs mere
Analyse
27-04-2021

Privatkundernes reaktion på negative indlånsrenter

Negative indlånsrenter til privatkunder anvendes nu af de fleste banker i Danmark. Samtidig er beløbsgrænserne for, hvornår der skal betales negative renter, gradvist blevet sat ned. Der er indikationer på, at privatkunderne nedbringer indlån, når deres bank annoncerer negativ rente. De ser desuden ud til at reagere på udsigterne til negative indlånsrenter ved at øge efterspørgslen efter investeringsbeviser og ved at flytte indlån til puljeordninger.

Læs mere
Analyse
22-04-2021

Working Paper: Nowcasting and forecasting economic activity in Denmark using payment system data

Vi viser, at data fra betalingssystemer kan bruges til at forbedre prognoser af ændringer i den økonomiske aktivitet på kort sigt i Danmark. Vi sammenligner anvendeligheden af betalingssystemdata til prognoser med andre højfrekvente variable, der blandt mange andre inkluderer industriel produktion og forbrugerpriser.

Læs mere
Working paper
21-04-2021

Nationalbankdirektør Signe Krogstrups præsentation til ESM-seminar om klimaforandringer og gældsholdbarhed

Nationalbankdirektør Signe Krogstrups præsentation "Klimaforandringer og gældsholdbarhed" til ESM-seminar 21. april 2021. Præsentationen handler om, hvorledes klimaforandringer og den grønne omstilling kan påvirke landes gæld og finanspolitiske holdbarhed. En pointe er, at øget usikkerhed om fremtiden kan føre til budgetunderskud og højere renter. (Præsentationen findes kun på engelsk.)

Læs mere
Taler
20-04-2021

Working Paper: Consumer good search: theory and evidence

Når husholdningerne søger mere efter lave priser på forbrugsvarer, sænkes virksomhedernes avancer. Hvor meget husholdningernes søgen efter lave priser påvirker virksomhedernes avancer svinger med konjunkturcyklussen, som er blevet brugt i forskellige makroøkonomiske modeller til at generere procykliske udsving i avancerne. Dette Working Paper viser, at den grundlæggende søgemodel har svært ved at forklare de empiriske forskelle i søgninger foretaget af beskæftigede og ledige personer, og advarer mod brugen af disse søgemodeller i konjunkturcyklus modeller.

Læs mere
Working paper
13-04-2021

Åbning af 0,00 pct. stående lån 2024

Læs mere
Statsgæld nyheder
13-04-2021

Working Paper: Monetary Policy Expectation Errors

Vi bruger data om forventningerne til den fremtidige pengepolitik til at opdele merafkastet på fed funds futures og overnight index swaps i henholdsvis en risikopræmie og en forventningsfejl. Vi finder, at merafkastet primært drives af forventningsfejl, mens risikopræmierne er økonomisk små og i gennemsnit negative. De fleste forventningsfejl opstår, fordi markedsdeltagerne i stor udstrækning har undervurderet Federal Reserves' kraftige pengepolitiske lempelser over de seneste tre årtier. Vores resultater viser, at markedsdeltagerne løbende lærer om reaktionsfunktionen og kun langsomt er blevet opmærksomme på centralbankens øgede fokus på forværrede finansielle forhold og faldende aktiekurser. Vi finder lignende resultater i en international stikprøve bestående af seks store valutaområder.

Læs mere
Working paper
13-04-2021

Øget låneefterspørgsel fra privatkunder

I Nationalbankens udlånsundersøgelse for 1. kvartal 2021 svarer flere banker, at låneefterspørgslen både fra deres eksisterende og nye privatkunder er øget fra 4. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021. Bankerne nævner bl.a. større aktivitet på boligmarkedet som en mulig forklaring på den øgede låneefterspørgsel.

Læs mere
Udlånsundersøgelse
12-04-2021

Låneomlægninger har øget rentegennemslaget til fastforrentede boliglån

I Danmark finansierer halvdelen af boligejerne sig via fastforrentede lån. Fastforrentede lån er særlige, fordi de kan omlægges, uden at restgælden øges betydeligt. Det gør omlægninger attraktive ved rentefald. Siden finanskrisen har faldende renter givet mange boligejere mulighed for at omlægge fastforrentede lån. Det har øget rentegennemslaget og derigennem understøttet transmissionen af de pengepolitiske renter til boligejernes budgetter.

Læs mere
Analyse
12-04-2021

Working Paper: The role of refinancing in the interest rate pass-through to fixed-rate mortgage contracts

I dette papir studerer jeg, hvordan omlægninger af fastforrentede realkreditlån påvirker rentegennemslaget til husholdningernes budgetter i Danmark. Papiret viser, at rentegennemslaget var signifikant under én i årene efter finanskrisen, og at det de seneste år har ligget tæt på én. Resultatet kan anvendes til at forstå vigtigheden af asymmetriske effekter i den pengepolitiske transmission.

Læs mere
Working paper
09-04-2021

Vicedirektør Karsten Biltoft bliver ny adm. direktør for Finansiel Stabilitet

​Vicedirektør Karsten Biltoft forlader Nationalbanken for at tiltræde en stilling som adm. direktør for afviklingsmyndigheden Finansiel Stabilitet den 1. december 2021.

Læs mere
Pressemeddelelser
08-04-2021

Hvordan påvirker ikke-farmaceutiske indgreb smittespredning af COVID-19? Et litteraturstudie

Memoet gennemgår den akademiske litteratur om effekten af ikke-farmaceutiske indgreb, der har til formål at afbøde smittespredning af COVID-19. Memoet omfatter kun empiriske studier. Indgreb mindsker generelt smittespredning, men litteraturen er mindre entydig i forhold til nogle indgreb end andre. Effekten af indgreb afhænger af lokale karakteristika og indgrebenes timing. (Memo kun tilgængeligt på engelsk).

Læs mere
Economic Memo
07-04-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, marts 2021

Valutareserven er i marts 2021 forøget med 17,1 mia. kr. til 446,5 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 17,1 mia. kr. Nationalbanken har i marts netto købt valuta for 17,0 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

Læs mere
Pressemeddelelser
07-04-2021

Working Paper: Overpersistence Bias in Individual Income Expectations and its Aggregate Implications

Ved hjælp af data på mikroniveau dokumenterer vi en systematisk indkomstrelateret komponent i husholdningers fejlskøn for deres forventede fremtidige indkomst. Vi viser, at denne bias kan formaliseres ved en beskeden afvigelse fra rationelle forventninger, hvor agenter overvurderer persistensen af deres indkomstproces. Biasen ændrer fordelingen af marginale forbrugstilbøjeligheder, hvilket reducerer effektiviteten af stimulerende politiske tiltag.

Læs mere
Working paper
31-03-2021

Stigende aktiepriser løfter danskernes formue

Danske husholdningers finansielle nettoformue – forskellen mellem finansielle aktiver og gæld – steg med 811 mia. kr. i 2020. Det svarer til en stigning på hele 294 tusinde kr. for en gennemsnitlig danske husholdning, som dermed ved udgangen af året nåede en finansiel formue på ca. 2,3 mio. kr.

Læs mere
Finansielle konti
31-03-2021

Udlandsformue stadig stor trods fald i 2020

Danmarks udlandsformue faldt med 367 mia. kr. sidste år og udgjorde 1.428 mia. kr. ved udgangen af 2020. Faldet skyldes hovedsageligt et stærkt dansk aktiemarked og en svækket dollarkurs. Opgjort på årsbasis er det kun anden gang, at udlandsformuen er faldet, siden Danmark gik fra udlandsgæld til -formue i 2009.

Læs mere
Danmarks udlandsformue
26-03-2021

Danskernes udenlandske aktiekøb er accelereret

Danske husholdninger har aldrig købt så mange udenlandske enkeltaktier via banker eller handelsplatforme, som de har gjort, siden corona ramte i 2020. Samlet set har de netto købt for 16 mia. kr. siden slutningen af marts sidste år, og det giver en samlet beholdning af udenlandske aktier på 108 mia. kr. Husholdningerne ejer desuden udenlandske aktier via investeringsforeninger og via deres pensionsopsparing. Til sammenligning solgte de i samme periode danske aktier for 0,5 mia. kr.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
26-03-2021

Realkreditobligationerne er blevet længere

En stigning i den lange rente i februar 2021 medvirkede til, at varigheden på fastforrentede, konverterbare realkreditobligationer steg fra 4,8 til 6,3 år. Der var ved udgangen af februar samlet udstedt konverterbare realkreditobligationer for 1.356 mia. kr.

Læs mere
Værdipapirer
25-03-2021

ECBs Økonomiske Bulletin, marts 2021

Dansk oversættelse af ECBs Økonomiske Bulletin, marts 2021

Læs mere
Publikationer fra ECB og andre institutioner
25-03-2021

Stor geografisk forskel i afdragsfrihed

I 2020 var der for første gang i flere år en markant stigning i danskernes realkreditgæld uden afdrag. Udbredelsen af afdragsfrihed er dog meget forskellig fra kommune til kommune: For eksempel var andelen af den samlede realkreditgæld med afdragsfrihed ved årsskiftet kun 18 pct. i Lolland Kommune mod hele 69 pct. i Gentofte Kommune. Realkreditgæld uden afdrag er mest udbredt i og omkring de større byer og i Nordsjælland, mens særligt de sydlige og vestlige kommuner i mindre grad har afdragsfrihed på deres realkreditgæld.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
25-03-2021

Hvert fjerde realkreditlån har negativ rente

Ved udgangen af 2020 var der negativ rente på 26 pct. af danskernes realkreditlån med sikkerhed i ejerboliger og fritidshuse. Det svarer til ca. 400.000 lån. Selv om renten er negativ, betaler låntagerne fortsat bidrag til realkreditinstituttet. Bidragssatsen er i gennemsnit 0,81 pct. p.a., svarende til 8.076 kr. pr. lånt million. Det er derfor kun ganske få realkreditlån, hvor renten inkl. bidrag er negativ.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
23-03-2021

Nowcasting af dansk BNP med en faktormodel

Dette memo dokumenterer en nowcasting-model for dansk BNP, som er blevet brugt under coronakrisen. I løbet af krisen har modellen givet mere præcise nowcasts af BNP end en simplere model. For at forbedre kvaliteten af tidlige nowcasts gør vi brug af nye højfrekvente indikatorer. (Memo kun tilgængeligt på engelsk).

Læs mere
Economic Memo
23-03-2021

Working Paper: Detecting turning points in the Danish economy in real time

I papiret dokumenteres en økonometrisk model for at afdække vendepunkter i dansk økonomi i realtid. Modellen kan estimeres på et ubalanceret panel af data, der kan opdateres øjeblikkeligt, når nye data offentliggøres. Der vises, at modellen giver korrekte signaler om aktivitetsniveauet i dansk økonomi i realtid.

Læs mere
Working paper
17-03-2021

Udsigter for dansk økonomi – Mulighed for hurtig genopretning, når restriktioner lempes

Pandemiens anden bølge og nye nedlukninger har afbrudt genopretningen midlertidigt og medført nye store tab af aktivitet i store dele af dansk og international økonomi henover vinteren. I andre dele af økonomien er aktiviteten derimod høj, herunder byggeriet og på boligmarkedet. Vaccinationen af befolkningen og genåbningen af samfundet er begyndt. Store opsparinger, udbetalingen af feriepenge og ophobet efterspørgsel giver grobund for en kraftig stigning i aktiviteten, når økonomien i mindre grad begrænses af restriktioner. Aktiviteten ventes samlet set at være genoprettet mod udgangen af 2021.

Læs mere
Analyse
17-03-2021

Monetære og finansielle tendenser - Lempelige finansielle vilkår understøtter realøkonomien

Selv om særligt de lange renter er steget i 2021, er renteniveauet fortsat lavt. Samtidig er aktie- og boligpriser steget i løbet af det seneste halve år, og de finansielle forhold vurderes samlet set at understøtte realøkonomien. Kronen er styrket moderat over for euroen siden marts 2020.

Læs mere
Analyse
17-03-2021

Hurtig genopretning er muligt, når restriktioner lempes

​En gradvis genåbning af samfundet er indledt, men store dele af dansk økonomi hæmmes fortsat af restriktioner. Der er gode forudsætninger for en hurtig genopretning af økonomien: Vaccinationen af befolkningen, store opsparinger, udbetalingen af feriepenge og ophobet efterspørgsel giver grobund for en kraftig stigning i aktiviteten, når økonomien i mindre grad begrænses af restriktioner. Nationalbanken forventer, at bruttonationalproduktet, BNP, stiger med 1,4 pct. i år. 4,5 pct. i 2022 og 2,2 pct. i 2023.

Læs mere
Pressemeddelelser
17-03-2021

Årsrapport 2020

Nationalbankens regnskab for 2020 viser et overskud på 1.616 mio. kr. mod et overskud på 6.096 mio. kr. i 2019. Både guldbeholdningen, aktieeksponeringen og obligationsbeholdningen bidrog positivt til årets resultat.

Læs mere
Rapport
11-03-2021

Teknisk tilpasning af de pengepolitiske instrumenter

​Nationalbanken foretager en teknisk tilpasning af de pengepolitiske instrumenter. Formålet er at reducere udsvingene i de danske pengemarkedsrenter ved ændringer i størrelsen og sammensætningen af bankernes indlån og udlån i Nationalbanken.

Læs mere
Pressemeddelelser
11-03-2021

Teknisk tilpasning af de pengepolitiske instrumenter

Nationalbanken indfører en entydig rente for indlån og en entydig rente for udlån og indsnævrer forskellen mellem de pengepolitiske renter. Tilpasningerne sikrer mere stabile pengemarkedsrenter og dermed en mere forudsigelig påvirkning af kronekursen. Ændringerne foretages ikke med henblik på at påvirke niveauet for pengemarkedsrenterne eller kronekursen.

Læs mere
Analyse
08-03-2021

Working Paper: Regulating Liquidity Risk in Mutual Funds

Denne artikel undersøger effekten af likviditetsrisiko i investeringsforeningsbranchen, og om lovindgreb kan afbøde den. Analysen baseres på en ligevægtsmodel for investorer, investeringsforeninger og udbydere af likviditet i de underliggende aktivmarkeder. Indfrier investorer deres andele i en investeringsforening, kan denne være nødsaget til at sælge aktiver i såkaldte brandudsalg, hvis markedslikviditeten – drevet af forventningen om brandudsalg – er tilstrækkelig lav.

Læs mere
Working paper
04-03-2021

Krisehåndtering af kreditinstitutter - hvad er nyt?

I dag har vi regler for krisehåndtering i Danmark og resten af EU, som sikrer, at kriseramte kreditinstitutter kan håndteres uden brug af statsmidler. En nylig revision af reglerne medfører en større sandsynlighed for, at simple kreditorer vil skulle bidrage til håndteringen af et kriseramt kreditinstitut. Det er vigtigt, at de simple kreditorer er opmærksomme på risikoen og tager højde for den i deres risikostyring.

Læs mere
Analyse
03-03-2021

Forårets pensions-gyser vendt til succes

Det samlede afkast på danskernes pensionsformue endte på 251 mia. kr. for 2020 – svarende til et årsafkast på ca. 6,1 pct. Det positive pensionsafkast var ellers ikke givet i foråret, hvor coronakrisen medførte store fald på de finansielle markeder og dermed også i afkastet på danskernes pensionsformuer. Da det så værst ud i marts, stod danskerne til et samlet tab på deres pensionsopsparing på hele 255 mia. kr.

Læs mere
Forsikring og pension
02-03-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, februar 2021

​Valutareserven er i februar 2021 forøget med 1,8 mia. kr. til 429,4 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
26-02-2021

30-årige fastforrentede realkreditobligationer for over 1.000 mia. kr.

Det samlede udestående af 30-årige fastforrentede konverterbare realkreditobligationer udgjorde 1.037 mia. kr. i januar 2021. Det er en stigning på 138 mia. kr. sammenlignet med året før.

Læs mere
Værdipapirer
26-02-2021

Fortsat stor udenlandsk interesse for realkredit

Siden begyndelsen af 2020 har udlandets ejerandel af danske 30-årige fastforrentede konverterbare realkreditobligationer ligget stabilt på ca. 40 pct. Ved udgangen af januar 2021 svarer det til, at udenlandske investorer ejer for 408 mia. kr.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
25-02-2021

Danskernes udgifter til realkreditlån falder

Danskernes årlige udgifter til deres realkreditlån falder fortsat og er nu nået ned på i gennemsnit 15.532 kr. pr. lånt million. Heraf er 7.450 kr. rentebetalinger til obligationsinvestorerne, og 8.082 kr. er bidrag til realkreditinstituttet.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
25-02-2021

Realkreditgæld uden afdrag vokser igen

Danskerne fik i 2020 fornyet appetit på realkreditlån uden afdrag, hvor den samlede realkreditgæld uden afdrag voksede med 30,9 mia. kr. Realkreditlån uden afdrag har været en mulighed siden 2003, men siden 2012 har gælden uden afdrag generelt været aftagende. Ændringen i 2020 er således den første væsentlige stigning i flere år og den største stigning siden 2011.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
12-02-2021

Working Paper: The Value of Bond Underwriter Relationships

Denne artikel analyserer underwriteres rolle for udstedere af virksomhedsobligationer. Resultaterne påpeger, at det i forhold til udstedelsesomkostningerne er fordelagtigt for obligationsudstedere at benytte en underwriter, som de tidligere har brugt, men at det samtidig betyder, at de bliver udsat for en kreditrisikoafsmitning fra underwriteren.

Læs mere
Working paper
12-02-2021

Få direkte investeringer i 2020

Aktiviteten i direkte investeringer var meget begrænset i 2020. Danske virksomheders udadgående direkte investeringer i udlandet steg med 5 mia. kr., mens udlandets indadgående direkte investeringer i Danmark faldt med 10 mia. kr.

Læs mere
Direkte investeringer
11-02-2021

Høj opsparing under corona var drevet af restriktioner snarere end forsigtige forbrugere

Husholdningernes opsparing steg betydeligt under første bølge af corona-pandemien i Danmark og flere andre lande. Dette Economic Memo finder, at den øgede opsparing i Danmark var drevet af restriktioner snarere end forsigtige forbrugere. Omfanget af forsigtighedsopsparing har indtil videre været forholdsvis begrænset og mindre end under finanskrisen.

Læs mere
Economic Memo
10-02-2021

Statens låntagning og gæld 2020

Statens finanser udviklede sig bedre end ventet i 2020. Den danske statsgæld udgjorde 536 mia. kr., svarende til 23 pct. af BNP ultimo 2020. Forløbet under covid-19-krisen satte en tydelig streg under vigtigheden af, at staten har adgang til en bred og diversificeret investorbase gennem flere finansieringskanaler. På trods af perioder med markedsuro blev de indenlandske statsobligationer solgt til rekordlave renter. I gennemsnit blev statens nominelle statsobligationer solgt til en effektiv rente på -0,33 pct. p.a. og en gennemsnitlig løbetid på 11,6 år. De samlede renteomkostninger på statsgælden udgjorde 0,7 pct. af BNP.

Læs mere
Statsgæld
08-02-2021

Er klimarisici prissat på det amerikanske aktiemarked?

Vi konstruerer mål for fysiske risici og transitionsrisici som følge af klimaforandringer ud fra en tekstbaseret analyse af klimarelaterede nyheder. Med udgangspunkt i det amerikanske marked finder vi, at kun kortsigtede risici frembragt af den klimapolitiske debat er prissat i markedet. Langsigtede risici frembragt af nyheder om internationale topmøder, global opvarmning og naturkatastrofer er ikke prissat.

Læs mere
Analyse
08-02-2021

Working Paper: Er klimarisici prissat på det amerikanske aktiemarked?

Med udgangspunkt i en tekstbaseret analyse af klimarelaterede nyheder, konstruerer vi mål for de fysiske risici og transitionssrisici, der er forbundet med klimaforandringer. Ved at bruge amerikanske aktier finder vi, at kun kortsigtede risici frembragt af den politiske debat prissættes i markedet. Langsigtede risici frembragt af nyheder om internationale topmøder, global opvarmning og naturkatastrofer prissættes ikke.

Læs mere
Working paper
03-02-2021

Danmark støtter IMF's krisesvar

Den Internationale Valutafond (IMF) har godkendt et historisk stort antal lån under corona-krisen. IMF's udlån forventes at vokse yderligere i den kommende tid som følge af corona-krisen og sårbarheder i en række lande. Nationalbanken bidrager til IMF's krisehåndtering og har på vegne af Danmark stillet nye lån til rådighed for IMF.

Læs mere
Analyse
03-02-2021

IMF's forsikringer mod betalingsbalanceproblemer og forslag til forbedringer

Memoet gennemgår IMF's forebyggende lånefaciliteter og deres brug siden oprettelsen. På baggrund heraf diskuteres erfaringer med og mulige reformforslag til brugen af faciliteterne. Særligt bør det næste IMF-review af disse faciliteter fokusere på tiltag, der kan modvirke vedvarende brug af faciliteterne og til unødigt høje beløb. (Memoet kun tilgængeligt på engelsk).

Læs mere
Economic Memo
02-02-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, januar 2021

​Valutareserven er i januar 2021 formindsket med 11,4 mia. kr. til 427,6 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
02-02-2021

Working Paper: How news affects sectoral stock prices through earnings expectations and risk premia

Vi viser, at transmissionen af nyheder til aktiepriser går igennem en kombination af ændrede forventninger til fremtidig indtjening og ændret risikopræmie. Prisændringer for specielt finansielle virksomheder sker på baggrund af ændringer i risikopræmien, hvorimod ændringer i forventet fremtidig indtjening er forholdsvist vigtigere for ikke-finansielle virksomheder.

Læs mere
Working paper
02-02-2021

Øget appetit på investeringsforeninger i 2020

Private danskere købte investeringsforeningsbeviser for 21 mia. kr. i 2020. Det er markant mere end i de to foregående år og det største køb siden 2015. Ved udgangen af december 2020 var privates formue i investeringsforeningerne 378 mia. kr. Til sammenligning har de placeret 326 mia. kr. direkte i børsnoterede aktier og obligationer, primært aktier.

Læs mere
Investeringsforeninger
01-02-2021

Kortomsætningen 0,9 pct. lavere end sidste år

I 2020 landede den samlede omsætning med dansk udstedte betalingskort 0,9 pct. under niveauet for 2019. Dermed har danskerne for første gang siden introduktionen af betalingskort i 1983 brugt deres betalingskort mindre end året før. Historisk er kortomsætningen under normale omstændigheder steget med ca. 5 pct. årligt som følge af generel økonomisk vækst, og fordi betaling med kort vinder frem på bekostning af betaling med kontanter.

Læs mere
Betalinger
01-02-2021

Forbruget mindre ramt af den seneste nedlukning

Den 17. december 2020 blev Danmark for anden gang lukket ned, og yderligere stramninger af restriktionerne fulgte 25. december. Resultatet blev, at forbruget målt ved kortomsætningen under de første fem uger af nedlukningen faldt med 10,0 pct. i forhold til samme periode året forinden. Til sammenligning dykkede kortomsætningen med 18,7 pct. under de første fem uger af nedlukningen i foråret, og der er således tegn på en blødere opbremsning af økonomien.

Læs mere
Betalinger
29-01-2021

Storkøb af udenlandske værdipapirer i 2020

Danske investorer købte udenlandske porteføljeaktiver for 248 mia. kr. i 2020. Det er de største udenlandske porteføljeinvesteringer nogensinde. Investeringerne var hovedsageligt i udenlandske aktier mv.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
29-01-2021

Usvækket udenlandsk interesse for danske aktier

Udenlandske investorers ejerandel af børsnoterede danske aktier steg fra 53 pct. til 55 pct. i 2020, hvor værdien af det danske aktiemarked steg til 3.733 mia. kr.

Læs mere
Værdipapirer
29-01-2021

Ombytningsoperationer via statens auktionssystem i 1. halvår 2021

I den resterende del af 1. halvår 2021 tilbydes statens ombytningsoperationer via auktionssystemet MTS PAF, som allerede i dag anvendes ved de regulære auktioner over statspapirer. Første gang vil være 11. februar 2021.

Læs mere
Statsgæld
28-01-2021

Indlånsrenten er i gennemsnit -0,07 pct.

Renten på danske privatkunders almindelige indlån, som umiddelbart kan hæves eller bruges til betalinger, var i gennemsnit -0,07 pct. i oktober 2020. Det svarer til, at privatkunder i gennemsnit betaler 7 kr. til bankerne årligt for hver 10.000 kr., de har i indlån.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
28-01-2021

Privatindlån for 136 mia. kr. forrentet negativt i oktober

13,4 pct. af privatkundernes indlån havde i oktober 2020 negative renter. Det svarer til indlån for ca. 136 mia. kr., og det er ca. 100 mia. kr. mere end ved den seneste opgørelse, som var for februar 2020. Tallene stammer fra Nationalbankens seneste undersøgelse af udbredelsen af negative renter på indlån, som dækker 18 af landets mellemstore og store banker.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
27-01-2021

Ny chef for Bank og Marked i Nationalbanken

​Nationalbanken har ansat Lars Mayland Nielsen som chef for afdelingen Bank og Marked med virkning fra 1. februar 2021.

Læs mere
Pressemeddelelser
26-01-2021

Databaseret indsats styrker kampen mod hvidvask

Danmarks Nationalbank har sammen med andre organisationer vist, at en udvidet risikobaseret metode på baggrund af flere datakilder, herunder detaljerede transaktionsdata, i høj grad kan støtte kampen mod økonomisk kriminalitet. Det fulde potentiale afhænger af brug af data på tværs af banker og myndigheder.

Læs mere
Analyse
26-01-2021

Nationalbanken i pilotprojekt mod hvidvask og momssvig

​Nationalbanken har i et pilotprojekt undersøgt potentialet i en mere effektiv overvågning af pengestrømme på tværs af pengeinstitutter i kampen mod hvidvask og momssvig. Projektet har vist, at en samkøring af data vil kunne medføre potentielle gevinster, som rækker ud over, hvad den enkelte bank eller myndighed egenhændigt vil kunne opnå.

Læs mere
Pressemeddelelser
26-01-2021

Working Paper: QE in a quasi-preferred habitat: The case of the Danish pension sector and the ECB asset purchase programme

Pensionsselskabernes reaktion på ECB’s obligationsopkøb analyseres ved brug af Nationalbankens nye datasæt for forsikring og pension. Pensionsselskaberne solgte euroobligationer og købte danske i tiden lige efter starten af ECB’s opkøb i 2015. Det varede dog ikke længe, før pensionsselskaberne igen blev købere af euroobligationer.

Læs mere
Working paper
26-01-2021

Sådan har pensionsselskaber reageret på ECB's opkøb

Da Den Europæiske Centralbank, ECB, i begyndelsenaf 2015 begyndte at opkøbe statsobligationer udstedtaf lande i euroområdet, solgte de danske pensionskasserud af de obligationer, som ECB opkøbte,og købte i stedet danske obligationer. Ændringer i ECB’s pengepolitik er vigtige for Na-tionalbanken og den danske pengepolitik.

Læs mere
Nyt
21-01-2021

De nordisk-baltiske lande indgår aftale med IMF om analyse af grænseoverskridende risici for hvidvask og terrorfinansiering i regionen

​De otte nordisk-baltiske lande har taget initiativ til at bede Den Internationale Valutafond (IMF) om at foretage en analyse af trusler og sårbarheder forbundet med hvidvask og terrorfinansiering på tværs af regionen.

Læs mere
Pressemeddelelser
11-01-2021

Yderligere fald i låneefterspørgslen fra erhverv

I Nationalbankens udlånsundersøgelse for 4. kvartal 2020 svarer 11 af de 19 adspurgte banker, at låneefterspørgslen fra eksisterende erhvervskunder er faldet fra 3. til 4. kvartal 2020. 9 af de 11 banker meldte også om fald i efterspørgslen fra 2. til 3. kvartal og har altså oplevet et yderligere fald fra 3. til 4. kvartal. Vægtet med bankernes respektive markedsandel svarer faldet i låneefterspørgslen fra 3. til 4. kvartal til et nettotal på -27,6.

Læs mere
Udlånsundersøgelse
07-01-2021

Åbning af 0,00 pct. stående lån 2031

Læs mere
Statsgæld nyheder
07-01-2021

ECBs Økonomiske Bulletin, december 2020

Dansk oversættelse af ECBs Økonomiske Bulletin, december 2020.

Læs mere
Publikationer fra ECB og andre institutioner
07-01-2021

Stort udestående af danske statspapirer

Det samlede nominelle udestående af danske statspapirer er i 2020 steget med 227 mia. kr. og udgjorde i november 807 mia. kr. Heraf er 710 mia. kr. i danske kroner og 97 mia.kr. i udenlandsk valuta. Det øgede udestående i 2020 afspejler dels statens øgede lånebehov som følge af coronakrisen samt opbygningen af et likviditetsberedskab.

Læs mere
Værdipapirer
07-01-2021

Udenlandsk rekordkøb af danske obligationer

Udenlandske investorer har fra januar til november 2020 øget deres porteføljeinvesteringer i danske værdipapirer med 286 mia. kr. Udlandet har især købt danske obligationer. Købet af danske obligationer for 252 mia. kr. i 2020 er det største i den tid, hvor der er opgjort statistik for udenlandske porteføljeinvesteringer.

Læs mere
Porteføljeinvesteringer
06-01-2021

Ny chef for Økonomi og Pengepolitik i Nationalbanken

​Nationalbanken har ansat Thomas Harr som vicedirektør og chef for afdelingen Økonomi og Pengepolitik med virkning fra 1. maj 2021.

Læs mere
Pressemeddelelser
06-01-2021

Bankudlånet til erhverv er faldet i løbet af 2020

I et år præget af coronavirus og restriktioner er bankernes samlede udlån til danske erhvervsvirksomheder faldet med 18,5 mia. kr. Ved udgangen af november var bankudlånet til erhvervsvirksomhederne 449,5 mia. kr., hvilket er 4,4 pct. mindre end samme periode sidste år.

Læs mere
Bank og realkredit, balancer
06-01-2021

Afdrag på en større del af realkreditgælden

Danskernes realkreditgæld med afdrag var 955 mia. kr. ved udgangen af november 2020 og er dermed øget med 38 mia. kr. i 2020. Danskerne afdrager nu på 55,3 pct. af deres realkreditgæld mod 55,0 pct. i begyndelsen af 2020.

Læs mere
Bank og realkredit, renter
05-01-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2020

​Valutareserven er i december 2020 formindsket med 16,8 mia. kr. til 439,6 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser
23-12-2020

Danskernes formue er nu større end før corona

Danske husholdningers finansielle nettoformue steg i 3. kvartal med 362 mia. kr. og nåede således op på hele 5657 mia. kr. Dermed fortsatte den hurtige genopretning af formuen som på trods af den historisk store nedgang i begyndelsen af året nu samlet set er steget med 168 mia. kr.

Læs mere
Finansielle konti
23-12-2020

Uændret udlandsformue de to seneste kvartaler

Danmarks udlandsformue har været nogenlunde uændret de seneste to kvartaler og var 1.481 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal. Samlet set har overskuddet på betalingsbalancen trukket udlandsformuen op, mens kursændringer har trukket udlandsformuen ned i omtrent samme størrelsesorden.

Læs mere
Danmarks udlandsformue
21-12-2020

Strategi for statens låntagning i 2021

Sigtepunktet for det indenlandske obligationssalg fastsættes til 125 mia. kr. Udstedelserne fokuseres i de 2- og 10-årige nominelle statsobligationer. Den 20. januar åbnes en ny 10-årig obligation med udløb i 2031. I 1. halvår åbnes desuden en ny 2-årig obligation med udløb i 2024. Sigtepunktet for salget af skatkammerbeviser fastsættes til 60 mia. kr., og udeståendet i CP-programmerne nedbringes i takt med, at de midlertidige Covid-19-tiltag udfases.

Læs mere
Statsgæld
21-12-2020

Working Paper: Labor cost pass-through to producer prices in Denmark

Vi estimerer gennemslaget af et stød til lønningerne til producentpriserne for virksomheder i Danmark. Vores resultater indikerer, at gennemslaget af lønstigninger til prisstigninger udgør omtrent en tredjedel. Vores resultater er i overensstemmelse med andre studier fra tidligere perioder og bekræfter dermed en vigtig kausal sammenhæng mellem lønninger og priser.

Læs mere
Working paper
16-12-2020

Færøsk økonomi - Højkonjunkturen på Færøerne taber fart

Ni måneder efter corona-pandemiens udbrud er beskæftigelsen på Færøerne høj, ledigheden meget lav, og der er mangel på arbejdskraft i dele af økonomien. Eksporten er dog gået ned i tempo i år oven på ekstraordinær stor fremgang, og højkonjunkturen ser således ud til at have toppet for nu. På længere sigt udfordrer flere ældre og færre i den arbejdsdygtige alder holdbarheden af de offentlige finanser. Det er vigtigt allerede nu at prioritere reformer, der sikrer balance mellem udgifter og indtægter i fremtiden.

Læs mere
Analyse
16-12-2020

Føroyskur búskapur - Hákonjunktururin í Føroyum minkandi

Níggju mánaðar eftir at Korona farsóttin tók dik á seg, eru nógvir føroyingar í starvi, arbeiðsloysið er lágt og í pørtum av marknaðinum tróta arbeiðsfólk. Eftir eina tíð við óvanligum vøkstri, er ferðin farin av útflutninginum, og fíggjarligi vøksturin tykist vera komin í hæddina. Í framtíðini fer tað at leggja trýst á almenna fíggjargeiran, at tað gerast fleiri gomul og færri í arbeiðsførum aldri. Tað er umráðandi at byrja tíðliga at raðfesta so, at javnvág verður í inntøkum og útreiðslum í framtíðini.

Læs mere
Analyse
10-12-2020

Finansiel stabilitet - Bankerne bør holde krudtet tørt

Kreditinstitutterne er indtil nu kommet nådigt igennem krisen. Staten har med en række hjælpepakker holdt hånden under store dele af dansk er-hvervsliv. Men institutterne må forberede sig på, at ordningerne ikke varer ved. I takt med at de statslige hjælpepakker udfases, må de forvente flere konkurser og kredittab. Usikkerheden er fortsat meget stor, og institutterne bør være tilbageholdende med at planlægge udbyttebetalinger.

Læs mere
Analyse
10-12-2020

Bankerne bør holde krudtet tørt

Læs mere
Pressemeddelelser
10-12-2020

Enkelte banker overskrider kapitalkrav i stresstest

En stresstest af banksektoren viser, at enkelte banker overskrider kravene til deres kapitalbuffere i et hårdt recessionsscenarie. De fleste banker er dog bedre rustet mod stress end tidligere, hvilket bl.a. skyldes tilbageholdte udbytter og stoppede aktietilbagekøb. For første gang i Nationalbankens stresstest anvendes kreditregisterdata til mere præcist at fordele nedskrivninger på bankernes erhvervsudlån.

Læs mere
Analyse
09-12-2020

Udsigter for dansk økonomi - Smittespredning forsinker genopretningen

Dele af dansk økonomi er præget af høj aktivitet, men andre dele er begrænset af restriktioner, der forsinker genopretningen. Væksten er bremset op, men forventes at tiltage i løbet af 2021, efterhånden som befolkningen vaccineres og restriktionerne forventeligt lempes. Aktuelt øger finanspolitikken efterspørgslen i brancher, som ikke er underlagt restriktioner, og hvor aktiviteten allerede er høj. Finanspolitikken bør ikke lempes yderligere, men brancher berørt af restriktioner kan understøttes midlertidigt.

Læs mere
Analyse
09-12-2020

Øget smittespredning forsinker genopretningen

​Nationalbanken har opdateret sine skøn for udviklingen i dansk økonomi og forventer nu, at BNP samlet set falder med 3,9 pct. i 2020 for derefter at stige med henholdsvis 2,9 pct. og 3,3 pct. i 2021 og 2022. (Korrektion af tidligere tal).

Læs mere
Pressemeddelelser
08-12-2020

Danske kroner på ny platform til betalinger

Læs mere
Pressemeddelelser
04-12-2020

Stor spredning i danskernes pensionsformuer

Ved indgangen til 2020 beløb den gennemsnitlige danskers pensionsformue sig til 589 tusind kr., men der er betydelig variation i formuen på tværs af den danske befolkning. Omtrent to tredjedele af danskerne har en pensionsformue, der er mindre end gennemsnittet, mens cirka en tredjedel har en formue, der er større.

Læs mere
Forsikring og pension
03-12-2020

Hvordan påvirker covid-19 r*?

Memoet diskuterer effekter fra covid-19 på det generelle renteniveau gennem globale bevægelser i den naturlige realrente. Mens offentlige udgifter og offentlig gældsudstedelse sandsynligvis vil medføre en stigning i r *, kan r * falde på grund af forsigtighedsadfærd. Den samlede virkning er usikker. (Memo kun tilgængelig på engelsk)

Læs mere
Economic Memo
03-12-2020

Stabile indbetalinger til pension trods corona

I de første tre kvartaler af 2020 har pensionssektoren modtaget pensionsindbetalinger på 99 mia. kr. Det svarer til en stigning på 1 mia. kr. eller 1 pct. i forhold til samme periode sidste år. Generelt er pensionsindbetalingerne i gennemsnit steget med ca. 2,5 pct. om året i perioden 2015-2019.

Læs mere
Forsikring og pension
02-12-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2020

​Valutareserven er i november 2020 formindsket med 5,0 mia. kr. til 456,4 mia. kr.

Læs mere
Pressemeddelelser