Høringssvar fra Nationalbanken

Publiceret Download Titel
28-04-2023

Høringssvar på Finans Danmarks konsultationspapir om fallback-renter til CIBOR

Danmarks Nationalbank

Finans Danmarks arbejdsgruppe for en risikofri rente har den 31. marts 2023 udsendt et konsultationspapir om en fallback-rente til CIBOR. Nationalbanken finder anbefalingerne fornuftige og vurderer, at det er en fordel, at fallback-renterne følger de internationale standarder. Nationalbanken mener, at markedsdeltagerne bør implementere anbefalingerne hurtigst muligt, så alle eksisterende finansielle kontrakter med reference til CIBOR bliver omfattet.

18-08-2022

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om hvidvaskloven mv.

Danmarks Nationalbank

Finanstilsynet har den 27. juni 2022 sendt forslag til lov om ændring af lov om forbrugslånsvirksomheder, lov om betalingskonti, hvidvaskloven og forskellige andre love (del 1) i høring. Vi støtter generelt forslagets formål om at styrke den løbende forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering i Danmark. For at forebygge og bekæmpe hvidvask, momssvig og anden form for finansiel kriminalitet, er det væsentligt, at lovændringer følges af konkrete initiativer, der gør brug af it og digitale løsninger, der understøtter samarbejdet og indsatsen mod finansiel kriminalitet på tværs af private aktører og myndigheder.

18-08-2022

Høringssvar til forslag til ændring af vækstvejledningen

Danmarks Nationalbank

Vi mener generelt, at afdragsfrihed kun skal være et produkt for de mest robuste boligejere – uanset om den afdragsfri periode er på 10 år eller på 30 år. Afdragsfrihed kombineret med høj gældsætning er særligt risikofyldt og afdragsfrihed bør derfor som udgangspunkt kun bevilges til en belåning på højst 60 pct. af boligens værdi. Forslaget om løbende overvågning af kundens økonomisk forhold sikrer, at det løbende vurderes, om økonomien kan bære et afdragsfrit lån. Det princip mener vi er fornuftigt, og det bør i vejledningen udbredes til også at gælde ved kortere afdragsfrihed end 30 år, hvis belåningsprocenten er over 60 pct.

18-08-2022

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed mv.

Danmarks Nationalbank

Finanstilsynet har den 30. juni 2022 sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, straffeloven og forskellige andre love i offentlig høring. Vi støtter forslagets formål om at sikre klare regler for, hvornår man som ledelse i en finansiel virksomhed kan holdes strafferetligt ansvarlig for overtrædelse af finansiel regulering eller erstatningsretligt ansvarlig for tab, der er opstået som følge af ens handlinger. Vi finder det samtidig helt afgørende, at det fulde ansvar for ansættelsen af ledelsen i en finansiel virksomhed er placeret hos dets ejere og bestyrelse. Vi støtter den helhedstilgang til Finanstilsynets egnethedsvurdering, som forslaget gennemfører. Det er vigtigt, at reglerne ikke hindrer en mangfoldig sammensætning af ledelsen i en finansiel virksomhed.

10-06-2022

Høringssvar på Europa-Kommissionens evaluering af statsstøttereglerne for nødlidende banker

Danmarks Nationalbank

De europæiske krisehåndteringsregler skal som altovervejende udgangspunkt anvendes, når en europæisk bank bliver nødlidende. For at sikre dette er Europa-Kommissionens kontrol med statsstøtte et meget vigtigt led i samspil med medlemsstater, afviklingsmyndigheder og banker. Det er afgørende, at statsmidler til banker er en helt særlig og ekstraordinær undtagelse, der alene tildeles, når der ikke er andre muligheder for at undgå eller afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi. (Høringssvaret findes kun på engelsk).