Høringssvar fra Nationalbanken

Publiceret Download Titel
15-12-2020

Høringssvar om lov om ændring af lov om garantifond for skadesforsikringsselskaber, lov om investeringsforeninger mv., hvidvaskloven og forskellige andre love

Danmarks Nationalbank

Udkastet til lovforslaget har bl.a. til formål at afklare tvivlsspørgsmål ift. afviklingen i betalings- og værdipapirafviklingssystemer mod en deltagers insolvens samt styrke bekæmpelsen af hvidvask og finansiering af terrorisme. Nationalbanken finder, at ændringerne som følger af finalitydirektivet bidrager positivt til den finansielle stabilitet samt at det er positivt, at dansk hvidvasklovgivning løbende revideres på linje med de seneste internationale standarder.

25-11-2020

Høringssvar om lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv.

Danmarks Nationalbank

Finanstilsynet har den 23. oktober 2020 sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., lov om finansiel virksomhed og lov om et skibsfinansieringsinstitut i høring. Udkastet til lovforslaget har til formål at minimumsimplementere direktiv om udstedelse af dækkede obligationer og offentligt tilsyn med dækkede obligationer (CBD) samt fastsætte kravet om et minimum af overdækning af sikkerhedsstillelse, der følger af ændringen til kapitalkravsforordningen (CRR). lov om finansiel virksomhed og lov om et skibsfinansieringsinstitut.

09-10-2020

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om krav om nedskrivningsegnede passiver

Danmarks Nationalbank

Finanstilsynet har den 11. september sendt udkast til bekendtgørelse om krav om nedskrivningsegnede passiver i høring. Udstedelsen af bekendtgørelsen sker som led i implementeringen af ændringerne til krisehåndteringsdirektivet (BRRD II). Den foreslåede bekendtgøreIse fastsætter generelle regler for, hvordan NEP-kravet skal beregnes, og hvilke justeringsmuligheder der er for NEP-kravet. De foreslåede regler gennemfører direktivet, men tager imidlertid ikke højde for det særlige danske afviklingsregime for mindre og mellemstore institutter samt de danske særregler, der undtager realkreditinstitutter fra bail-in og NEP-krav. Nationalbanken mener, at det er væsentligt med gennemsigtighed i lovgivningen - særligt for så vidt angår reglerne om fastsættelsen af NEP-kravet, som er essentielle for at kunne understøtte den valgte afviklingsstrategi. Det bør fremgå af bekendtgørelsen, hvordan NEP-kravet for mindre og mellemstore pengeinstitutter skal fastsættes. Endvidere bør det fremgå, hvordan et realkreditinstitut, som følge af undtagelsen fra NEP-kravet, skal ekskluderes fra konsolideringen ved fastsættelsen af NEP-kravet for koncernen.

18-08-2020

Høringssvar om lov om ændring af lov om finansiel virksomhed mv.

Danmarks Nationalbank

Finanstilsynet har den 30. juni 2020 sendt udkast til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder og lov om kapitalmarkeder og om ophævelse af lov om finansiel stabilitet i høring. Lovforslaget implementerer primært ændringer som følge af revisioner af kapitalkravsdirektivet (CRD V) og krisehåndteringsdirektivet (BRRD II). Nationalbanken finder det positivt, at der med lovforslaget generelt sigtes efter en direktivnær implementering. Det er vigtigt, at der er "level playing field" mellem kreditinstitutter i Danmark og andre EU-lande.

08-07-2020

Høringssvar om anbefalinger til fastlæggelse af kompetence- og erfaringskrav samt ansvarsområder for direktionsmedlemmer og nøglepersoner

Danmarks Nationalbank

Samlet vurderer Nationalbanken, at det er for vidtgående at indføre de anbefalede detaljerede ansættelseskriterier for direktionen i alle danske kreditinstitutter og nøglemedarbejdere i SIFI'er.