Høringssvar fra Nationalbanken

Publiceret Download Titel
18-01-2019

Høringssvar vedr. udkast til forslag om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask (hvidvaskloven) og lov om finansiel virksomhed

Danmarks Nationalbank

Finanstilsynet har sendt udkast til ændring af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed i høring. Baggrunden for lovforslaget er bl.a. gennemførelsen af dele af den politiske aftale på hvidvaskområdet og dele af 5. hvidvaskdirektiv. Nationalbanken støtter gennemførelsen af initiativerne i den politiske aftale og en tidlig implementering af 5. hvidvaskdirektiv. Nationalbanken opfordrer til, at der indledes en tættere dialog mellem myndigheder og den finansielle sektor med henblik på at styrke indsatsen mod hvidvask.

21-09-2018

Høringssvar vedr. forslag om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Danmarks Nationalbank

Den politiske aftale på hvidvaskområdet øger myndighedernes mulighed for at slå ned på ulovligheder på en mærkbar måde. Det er vigtigt for den danske finansielle sektors omdømme nationalt og internationalt. Nationalbanken støtter det skærpede bødeniveau og den generelt forstærkede bekæmpelse af hvidvask.

15-08-2018

Høringssvar vedr. udkast til forslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om betalinger og forskellige andre love

Danmarks Nationalbank

Baggrunden for lovforslaget er bl.a. anbefalingerne fra arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering, der fremlagde rapport i april 2018. Nationalbanken finder, at der bør udvises forsigtighed ved anvendelsen af de foreslåede nye regler om accessorisk virksomhed og tilladte aktiviteter udover accessorisk virksomhed. Nationalbanken støtter, at SIFI-indikatoren for indlån på 5 procent sættes ned til 3 procent.

20-02-2018

Høringssvar vedr. The draft delegated act amending the commission delegated regulation on the Liquidity Coverage Ratio (LCR)

Danmarks Nationalbank

Europa-Kommissionen har offentliggjort forslag til ændringer af reglerne for opgørelse af bankernes korte likviditetsnøgletal Liquidity Coverage Ratio, LCR. Nationalbanken finder det positivt, at ændringsforslaget giver mulighed for at lave repoer med Nationalbanken i krisetider, uden at det påvirker bankernes LCR negativt. Nationalbanken er dog fortsat betænkelig ved behandlingen af sikrede ind-/udlån, såkaldte repo- og reverse repoforretninger, som kan have nogle utilsigtede konsekvenser. Nationalbanken opfordrer derfor Kommissionen til at arbejdes videre hen imod en generel løsning på de nuværende problemstillinger med sikrede ind-/udlån.

19-02-2018

Høringssvar vedr. lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, hvidvaskloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. og forskellige andre love

Danmarks Nationalbank

Det er en helt central lære af finanskrisen, at problemer hos banker og realkreditinstitutter skal kunne håndteres uden brug af statslige midler. De store, systemisk vigtige institutter udfører samfundskritiske funktioner, som er afgørende for den finansielle stabilitet, og som skal kunne videreføres i tilfælde af problemer. Disse to forhold indebærer, at der skal være tilstrækkelig med midler fra ejere og kreditorer, såkaldte nedskrivningsegnede passiver.