Høringssvar fra Nationalbanken

Publiceret Download Titel
12-01-2022

Høringssvar til udkast til lov om etablering af statsgaranti på en del af ejendomskreditaftalerne i landdistrikterne

Danmarks Nationalbank

Finanstilsynet har den 13. december 2021 sendt udkast til lov om etablering af statsgaranti på en del af ejendomskreditaftalerne i landdistrikterne i offentlig høring.

20-09-2021

Høringssvar til forslag til lov om ændring af retsplejeloven, hvidvaskloven og forskellige andre love (Etablering af national enhed for særlig kriminalitet og styrkelse af indsatsen mod hvidvask m.v.)

Danmarks Nationalbank

Komplekse sager om hvidvask og terrorfinansiering bevæger sig på tværs af pengeinstitutter og landegrænser og er ofte af digital karakter. Der er derfor behov for en øget informationsdeling mellem virksomheder og myndigheder - både i og uden for Danmark. Vi støtter derfor forslaget om, at der oprettes et operativt samarbejde og etableringen af en fast-track ordning. Det bemærkes dog, at udkastet til lovforslag ikke indeholder særlige betragtninger ift., hvordan det operative samarbejde, vil operere i europæisk kontekst. Dette er særligt relevant set i lyset af sagernes komplekse karakter samt den seneste udvikling på området, herunder Europa-Kommissionens forslag til en ny fælleseuropæisk tilsynsmyndighed på hvidvaskområdet.

15-09-2021

Høringssvar til forslag til lov om finansiel virksomhed m.v. (del II)

Danmarks Nationalbank

Vi finder det uhensigtsmæssigt, at det foreslås at ændre på bestemte kreditorers aftalemæssigt fastsatte placering i kreditorhierarkiet. Særligt af hensyn til at sikre gennemsigtighed for investorerne, men også fordi, at forslaget skal afhjælpe en manglende indretning på udløbet af en overgangsordning, der har været i kraft siden 2013.

18-08-2021

Høringssvar om udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v.

Danmarks Nationalbank

Finanstilsynet har 30. juni 2021 sendt udkast til forslag om ændring af lov om finansiel virksomhed mv. i høring. Med lovforslaget sikres der tilsynskompetencer i forhold til udenlandske betalingssystemer, der udøver virksomhed i Danmark. Vi støtter forslaget, der vil bidrage positivt til at sikre infrastrukturen for betalinger og stabiliteten i det danske finansielle system. Endvidere foreslås en ny model for udpegning af SIFI’er, som sikrer, at udpegningen er robust over tid. Hvis ministeren ændrer på de aktuelle SIFI-buffersatser, bør Det Systemiske Risikoråd inddrages.

09-07-2021

Høringssvar om vejledning om overdækning til NEP- og gældsbufferkrav

Danmarks Nationalbank

Finanstilsynet har den 11. juni 2021 sendt Vejledning vedrørende Finanstilsynets forventninger til penge- og realkreditinstitutternes overdækning på NEP- og gældsbufferkravet i høring. NEP- og gældsbufferkravet er afgørende for at sikre, at institutterne kan krisehåndteres uden brug af statsmidler. Af den grund er det vigtigt, at institutterne til alle tider overholder kravene. Det er institutternes ansvar at sikre en forsvarlig finansieringsstruktur og dermed en passende overdækning til NEP- og gældsbufferkravet. Det er positivt, at Finanstilsynet med vejledningen sætter fokus på vigtigheden heraf og understøtter institutternes risikostyring ved at vejlede om, hvad der i udgangspunktet anses for at være en passende overdækning.

25-06-2021

Hørringssvar om Finanstilsynets rapport om AML/TEK

Danmarks Nationalbank

Hvidvask og terrorfinansiering kan underminere tilliden til den finansielle sektor. Et tillidstab kan være skadeligt for en bank, og hvis banken tilmed er systemisk vigtig, kan udfordringer hos en enkelt bank smitte af på hele den finansielle sektor og dermed få betydning for finansiel stabilitet. Det er derfor vigtigt, at vi ikke slækker på ambitionerne for at komme hvidvask og terrorfinansiering til livs. Dette gælder særligt det internationale samarbejde på området. De danske grænseoverskridende sager med hvidvask har vist, at vi er nødt til at kunne deltage fuldt ud i sådan et samarbejds- og efterforskningsarbejde for at kunne løse de mere komplekser opgaver på området.