Nettostilling

Nettostillingen betegner de pengepolitiske modparters samlede nettomellemværende i kroner med Nationalbanken, fordelt på de forskellige låne- og placeringsmuligheder, Nationalbanken stiller til rådighed. Som udgangspunkt er nettostillingen defineret som modparternes beholdning af indskudsbeviser samt indestående på foliokonti fratrukket pengepolitiske lån.


Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken 21. maj 2024

Mia.kr.
Folioindestående 259,3

Indskudsbeviser 0,0

Ugentlige udlån mod pant 0,0

Nettostilling 259,3

Udvikling i nettostillingen (mia. kr.)

Penge- og realkreditinstitutter, også kendt som de pengepolitiske modparter, får stillet en række forskellige låne- og placeringsmuligheder til rådighed af Nationalbanken. Disse muligheder, eller faciliteter, kaldes også de pengepolitiske instrumenter. Den samlede anvendelse af de pengepolitiske instrumenter kaldes nettostillingen og betegner de pengepolitiske modparters samlede nettomellemværende i kroner med Nationalbanken. 

Nettostillingen opgøres dagligt kl. 16.45 ved afslutningen af det pengepolitiske døgn og annonceres den samme bankdag kl. 17:00.

Nettostillingen påvirkes primært af statslige betalinger, Nationalbankens valutatransaktioner samt ændringer i seddel- og møntomløbet.