Artikler fra Kvartalsoversigten

Publiceret Download Titel
07-12-2016

Aktuelle økonomiske og monetære tendenser

Danmarks Nationalbank

Aktuelle økonomiske og monetære tendenser, 4. kvartal 2016

07-12-2016

Regionale aspekter på boligmarkedet

Hviid, Simon Juul
Hvolbøl, Tina Saaby
Pedersen, Erik Haller

Der har været fremgang på boligmarkedet de seneste 3-4 år. Udviklingen har været særlig markant på det københavnske boligmarked, som har en tendens til at lede udviklingen i resten af Danmark. I artiklen opstilles og estimeres en efterspørgselsrelation for det københavnske ejerlejlighedsmarked, og det konkluderes, at prisniveauet i København er højt i forhold til indkomst- og renteniveau. Der er dermed stor risiko for, at en fortsættelse af de seneste års prisstigninger vil blive efterfulgt af tilsvarende prisfald. Det københavnske boligmarked er mere sårbart over for pludselige rentestigninger, end det er tilfældet i resten af landet. Kombinationen af stor rentefølsomhed og boligpriser, der er høje, øger risikoen for, at selv en mindre rentestigning kan afstedkomme prisfald.

07-12-2016

Effekter af Nationalbankens interventioner i valutamarkedet

Spange, Morten
Sørensen, Jonas

Artiklen viser, at Nationalbankens interventioner er et effektivt instrument til at stabilisere kronekursen. Det gælder både i perioder med ro på kronevalutamarkedet, og i de perioder, hvor kronen har været under betydeligt pres for enten at stige eller falde i værdi over for euro. Der er indikationer på, at effekten på valutakursen, når Nationalbanken intervenerer, er lidt større, end når private aktører handler kroner mod valuta. Det kan afspejle, at markedsdeltagerne opfatter interventionerne som et tegn på en potentiel kommende renteændring.

07-12-2016

Pensionssektoren som aktør på valutamarkedet

Raffnsøe, Martin Dencker
Jensen, Jakob Roager
Larsen, Anders

De danske pensionsformuer er vokset meget over de senere år og udgør ca. 175 pct. af BNP. Det betyder, at selskabernes beslutninger om investering og risikoafdækning har stor betydning for valutamarkedet. Reguleringen af pensionsselskaberne og troværdigheden om fastkurspolitikken i Danmark indebærer, at selskaberne afdækker valutarisiko i euro i væsentlig mindre grad end valutarisiko i andre valutaer som fx dollar. Desuden er der stor forskel på graden af afdækning i euro mellem selskaberne. Artiklen analyserer, hvad overgangen til markedsrenteprodukter betyder for pensionsselskabernes afdækning af valutakursrisiko. Selskaber med en højere andel af markedsrenteprodukter afdækker valutakursrisiko i mindre omfang. Det betyder, at den samlede afdækningsgrad ventes at falde i takt med en fortsat gradvis overgang til markedsrenteprodukter.

14-09-2016

Aktuelle økonomiske og monetære tendenser

Danmarks Nationalbank

Aktuelle økonomiske og monetære tendenser, 3. kvartal 2016

14-09-2016

Boligprisbobler og fordelene ved en stabiliserende boligbeskatning

Klein, Asbjørn
Hviid, Simon Juul
Hvolbøl, Tina Saaby
Kramp, Paul Lassenius
Pedersen, Erik Haller

Boligmarkedet har været i vækst de seneste 3-4 år efter det kraftige tilbageslag i forlængelse af boligboblen i midten af 00'erne. Boligprisudviklingen på landsplan fremstår samlet set holdbar, men udviklingen på specielt det københavnske boligmarked er bekymrende. Udsving i boligpriserne – og dermed risikoen for boligprisbobler – kan dog reduceres ved en velindrettet boligbeskatning. Den nominelle fastfrysning af ejendomsværdiskatten og i lidt mindre grad stigningsbegrænsningen for grundskylden har dog fjernet boligbeskatningens stabiliserende egenskab. Det er vigtigt, at boligbeskatningen igen kommer til at fungere som stabilisator i økonomien, ved at skatterne står i forhold til boligprisernes værdi.

14-09-2016

Geografisk jobmobilitet og lønfleksibilitet

Kristoffersen, Mark Strøm

I artiklen analyseres to afgørende aspekter af fleksibilitet på arbejdsmarkedet: geografisk jobmobilitet og lønfleksibilitet. Selv om danske lønmodtagere har en relativt stor tilbøjelighed til at skifte job, ligger den geografiske jobmobilitet kun på et moderat niveau i en international sammenligning. Ledighedsforsikrede lønmodtagere er mindre geografisk jobmobile end lønmodtagere, der ikke er forsikret imod ledighed. Lønningerne i Danmark er relativt fleksible nedad sammenlignet med andre lande. Det gælder både de nominelle lønninger, dvs. lønnen i kroner og øre, og de reale lønninger. Lønfleksibiliteten er især høj i de eksportorienterede erhverv. I begyndelsen af konjunkturnedgange udviser reallønningerne normalt en vis træghed nedad, men den nedadrettede lønfleksibilitet øges i løbet af konjunkturnedgangen.

14-09-2016

Hvad driver den svage verdenshandel?

Haugaard, Deanie Marie
Jørgensen, Casper Winther Nguyen
Kronborg, Anders

De seneste 50 år har været karakteriseret ved en stadig stigende handel med varer og tjenester på tværs af landegrænser. Det har givet anledning til betydelige velfærdsgevinster. Siden den finansielle krise i 2008 og det efterfølgende økonomiske tilbageslag er stigningen i handelsintensiteten fladet ud. De senere års svage vækst i verdenshandlen kan tilskrives en række forhold. Der er således tegn på, at flere af de tendenser, der tidligere bidrog til at løfte den internationale samhandel, er aftaget. Det gælder eksempelvis udbredelsen af globale værdikæder og afskaffelsen af handelsbarrierer. Dertil kan både konjunkturelle og strukturelle forskydninger i den aggregerede efterspørgsel samt den geografiske vækstsammensætning holde væksten i den globale samhandel nede – også i årene fremover. Handel mellem lande har en positiv effekt på vækst og velstand. Særligt små økonomier som den danske har stor fordel af at handle med andre lande. Det skyldes, at samhandel giver adgang til større markeder, øget konkurrence, mulighed for specialisering og videndeling. Hertil kommer, at frihandel kan give anledning til velfærdsgevinster gennem øget købekraft. For en lille åben økonomi som Danmark er det således vigtigt, at den økonomiske politik understøtter frihandel, bl.a. gennem internationalt samarbejde.

14-09-2016

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi

Danmarks Nationalbank

Efter flere års økonomisk fremgang drevet af bl.a. høje priser på opdrættet laks og gode fangster af makrel og sild fortsætter højkonjunkturen med forøget styrke i 2016. Færøernes Økonomiske Råd forventer, at væksten de næste par år drives af både indenlandsk og udenlandsk efterspørgsel, især meget store investeringer i den offentlige sektor og i offentlige virksomheder. Landsstyret for finansanliggender vurderer, at produktionen ligger over kapaciteten i økonomien. Der er derfor risiko for overophedning af økonomien, særligt i byggeriet. Der er samtidig strukturelt underskud på den offentlige saldo. På den baggrund vurderer Nationalbanken, at finanspolitikken bør strammes og sikres langsigtet holdbarhed. Desuden bør landsstyrets og kommunernes budgetter koordineres bedre for at sikre en samlet styring af de offentlige finanser.

15-06-2016

Dansk produktivitet under opsvinget

Jensen, Rasmus Mose
Jørgensen, Casper Winther Nguyen

Produktivitetsvæksten i dansk økonomi har været svag i kølvandet på finanskrisen. Det gælder særligt fra 2. halvår 2015 og frem, hvor afkoblingen mellem produktion og situationen på arbejdsmarkedet sætter spørgsmålstegn ved den fremadrettede produktivitetsvækst, samt hvor solidt funderet fremgangen i beskæftigelsen det seneste års tid egentlig er. Lønkvoten for de beskæftigelsestunge private byerhverv eksklusive transport tegner imidlertid ikke et billede af en generel ubalance mellem produktivitet og løn. Fremgangen i beskæftigelsen vurderes derfor at være velfunderet. Den lave produktivitetsvækst er resultatet af en række forhold, herunder bl.a. faldende Nordsø-produktion, lavere kapitalintensitet og sektorforskydninger mellem brancher. Selv om produktivitet er en afgørende drivkraft bag økonomisk vækst, så er det ikke den eneste kilde til øget velstand. En markant bytteforholdsforbedring og stigende afkast fra udlandsformuen har bidraget til, at den danske velstandsudvikling har udviklet sig på linje med andre avancerede økonomier siden finanskrisen.

15-06-2016

Aktuelle økonomiske og monetære tendenser

Danmarks Nationalbank

Aktuelle økonomiske og monetære tendenser, 2. kvartal 2016

15-06-2016

Gennemslag fra Nationalbankens renter til pengeinstitutternes renter

Mandsberg, Rasmus Kofoed
Autrup, Søren Lejsgaard
Risbjerg, Lars

Artiklen undersøger gennemslaget fra Nationalbankens renter til pengeinstitutternes ind- og udlånsrenter over for husholdninger og ikke-finansielle virksomheder. For pengeinstitutternes udlånsrenter blev gennemslaget fra Nationalbanken kraftigt reduceret i forbindelse med finanskrisen i efteråret 2008, da pengeinstitutternes udlånsrenter var træge til at følge de markante nedsættelser af Nationalbankens renter i de efterfølgende måneder. Gennemslaget blev dog relativt hurtigt genoprettet. Pengeinstitutterne fastsætter deres udlånsrenter på baggrund af deres omkostninger ved at finansiere udlånene og risikoen på udlånene. Når institutternes omkostninger ved finansiering medtages i forklaringen af gennemslaget fra indskudsbevisrenten, er der ikke nævneværdig forskel på gennemslaget til udlånsrenterne før og efter finanskrisen. Gennemslaget fra Nationalbankens renter til pengeinstitutternes indlånsrenter over for virksomheder og husholdninger er blevet reduceret i forbindelse med det lave renteniveau. Institutterne har været tilbageholdende med at videresende den negative rente i Nationalbanken til små virksomheder og især husholdningerne, der har været fritaget fra negative indlånsrenter.

15-06-2016

Scenarier for en normalisering af renteniveauet

Grinderslev, Oliver Juhler
Abildgren, Kim
Kronborg, Anders

De lange renter er historisk lave. I artiklen ses på tidligere renteforløb under et konjunkturopsving og scenarier for den fremtidige renteudvikling. Der har tidligere været tilfælde, hvor den lange rente er steget meget på kort tid, fx i både 1994 og 1999, hvor den 10-årige rente steg med over 2 procentpoint. Der kan komme betydelige tab på obligationsbeholdninger ved en stor stigning i de lange renter. Det er vigtigt, at både investorer og kreditinstitutter har fokus på risikostyring og er godt polstrede til at modstå eventuelle tab.

15-06-2016

Kreditgivning i et lavrentemiljø

Andersen, Svend Greniman
Kuchler, Andreas

Konkurrencen om kreditinstitutternes erhvervskunder er øget de seneste år, fordi renteniveauet har været lavt og efterspørgslen efter lån afdæmpet. Det har for de mest kreditværdige virksomheder betydet lavere låneomkostninger og mindre lempelser af betingelserne for at få godkendt en låneansøgning i et pengeinstitut. Omvendt er der ikke tegn på, at det lave renteniveau og den øgede konkurrence har fået kreditinstitutterne til at lempe lånevilkårene over for de mindre kreditværdige erhvervskunder. Danske virksomheders efterspørgsel efter lån er forholdsvis afdæmpet, og de har relativt god adgang til finansiering i sammenligning med virksomheder i andre lande. Der er ikke tegn på, at kreditbegrænsninger lægger en dæmper på det igangværende opsving i dansk økonomi.

15-06-2016

Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi

Christensen, Anders Møller

Den økonomiske vækst i Grønland var positiv i 2015 efter tre år med tilbagegang. Fraflytningen var dog stor, så folketallet faldt yderligere trods et fødselsoverskud. Grønland har nydt godt af stigende priser på fisk og skaldyr. Mængdemæssigt gik fiskeriet tilbage, men prisudviklingen betød, at indtjeningen blev god i store dele af fiskerierhvervet, og at provenuet af de direkte skatter steg. Sammen med lidt lavere udgifter end planlagt betød det, at et underskud på de offentlige finanser i henhold til finansloven blev vendt til et lille overskud. Landskassen har en god likviditet, og bruttogælden er beskeden, mindre end 5 pct. af bruttonationalproduktet, BNP. Aktiviteten ved udvinding og efterforskning af råstoffer er faldet kraftigt. To mindre råstofprojekter kommer i gang med udvinding i løbet af 2016 og 2017. I 2015 steg investeringerne i byggeri og anlæg, og i 2016 ventes yderligere fremgang. Samtidig tyder statistikkerne på, at det private forbrug vokser ganske kraftigt. Sammen med højere kvoter for ikke mindst rejer vil det betyde, at den økonomiske vækst i 2016 bliver højere end i mange år. De store grønlandske strukturproblemer i form af et meget smalt erhvervsgrundlag er dog ikke kommet nærmere en løsning.