Artikler fra Kvartalsoversigten

Publiceret Download Titel
07-12-2016

Aktuelle økonomiske og monetære tendenser

Danmarks Nationalbank

Aktuelle økonomiske og monetære tendenser, 4. kvartal 2016

07-12-2016

Regionale aspekter på boligmarkedet

Hviid, Simon Juul
Hvolbøl, Tina Saaby
Pedersen, Erik Haller

Der har været fremgang på boligmarkedet de seneste 3-4 år. Udviklingen har været særlig markant på det københavnske boligmarked, som har en tendens til at lede udviklingen i resten af Danmark. I artiklen opstilles og estimeres en efterspørgselsrelation for det københavnske ejerlejlighedsmarked, og det konkluderes, at prisniveauet i København er højt i forhold til indkomst- og renteniveau. Der er dermed stor risiko for, at en fortsættelse af de seneste års prisstigninger vil blive efterfulgt af tilsvarende prisfald. Det københavnske boligmarked er mere sårbart over for pludselige rentestigninger, end det er tilfældet i resten af landet. Kombinationen af stor rentefølsomhed og boligpriser, der er høje, øger risikoen for, at selv en mindre rentestigning kan afstedkomme prisfald.

07-12-2016

Effekter af Nationalbankens interventioner i valutamarkedet

Spange, Morten
Sørensen, Jonas

Artiklen viser, at Nationalbankens interventioner er et effektivt instrument til at stabilisere kronekursen. Det gælder både i perioder med ro på kronevalutamarkedet, og i de perioder, hvor kronen har været under betydeligt pres for enten at stige eller falde i værdi over for euro. Der er indikationer på, at effekten på valutakursen, når Nationalbanken intervenerer, er lidt større, end når private aktører handler kroner mod valuta. Det kan afspejle, at markedsdeltagerne opfatter interventionerne som et tegn på en potentiel kommende renteændring.

07-12-2016

Pensionssektoren som aktør på valutamarkedet

Raffnsøe, Martin Dencker
Jensen, Jakob Roager
Larsen, Anders

De danske pensionsformuer er vokset meget over de senere år og udgør ca. 175 pct. af BNP. Det betyder, at selskabernes beslutninger om investering og risikoafdækning har stor betydning for valutamarkedet. Reguleringen af pensionsselskaberne og troværdigheden om fastkurspolitikken i Danmark indebærer, at selskaberne afdækker valutarisiko i euro i væsentlig mindre grad end valutarisiko i andre valutaer som fx dollar. Desuden er der stor forskel på graden af afdækning i euro mellem selskaberne. Artiklen analyserer, hvad overgangen til markedsrenteprodukter betyder for pensionsselskabernes afdækning af valutakursrisiko. Selskaber med en højere andel af markedsrenteprodukter afdækker valutakursrisiko i mindre omfang. Det betyder, at den samlede afdækningsgrad ventes at falde i takt med en fortsat gradvis overgang til markedsrenteprodukter.

14-09-2016

Aktuelle økonomiske og monetære tendenser

Danmarks Nationalbank

Aktuelle økonomiske og monetære tendenser, 3. kvartal 2016

14-09-2016

Boligprisbobler og fordelene ved en stabiliserende boligbeskatning

Klein, Asbjørn
Hviid, Simon Juul
Hvolbøl, Tina Saaby
Kramp, Paul Lassenius
Pedersen, Erik Haller

Boligmarkedet har været i vækst de seneste 3-4 år efter det kraftige tilbageslag i forlængelse af boligboblen i midten af 00'erne. Boligprisudviklingen på landsplan fremstår samlet set holdbar, men udviklingen på specielt det københavnske boligmarked er bekymrende. Udsving i boligpriserne – og dermed risikoen for boligprisbobler – kan dog reduceres ved en velindrettet boligbeskatning. Den nominelle fastfrysning af ejendomsværdiskatten og i lidt mindre grad stigningsbegrænsningen for grundskylden har dog fjernet boligbeskatningens stabiliserende egenskab. Det er vigtigt, at boligbeskatningen igen kommer til at fungere som stabilisator i økonomien, ved at skatterne står i forhold til boligprisernes værdi.

14-09-2016

Geografisk jobmobilitet og lønfleksibilitet

Kristoffersen, Mark Strøm

I artiklen analyseres to afgørende aspekter af fleksibilitet på arbejdsmarkedet: geografisk jobmobilitet og lønfleksibilitet. Selv om danske lønmodtagere har en relativt stor tilbøjelighed til at skifte job, ligger den geografiske jobmobilitet kun på et moderat niveau i en international sammenligning. Ledighedsforsikrede lønmodtagere er mindre geografisk jobmobile end lønmodtagere, der ikke er forsikret imod ledighed. Lønningerne i Danmark er relativt fleksible nedad sammenlignet med andre lande. Det gælder både de nominelle lønninger, dvs. lønnen i kroner og øre, og de reale lønninger. Lønfleksibiliteten er især høj i de eksportorienterede erhverv. I begyndelsen af konjunkturnedgange udviser reallønningerne normalt en vis træghed nedad, men den nedadrettede lønfleksibilitet øges i løbet af konjunkturnedgangen.

14-09-2016

Hvad driver den svage verdenshandel?

Haugaard, Deanie Marie
Jørgensen, Casper Winther Nguyen
Kronborg, Anders

De seneste 50 år har været karakteriseret ved en stadig stigende handel med varer og tjenester på tværs af landegrænser. Det har givet anledning til betydelige velfærdsgevinster. Siden den finansielle krise i 2008 og det efterfølgende økonomiske tilbageslag er stigningen i handelsintensiteten fladet ud. De senere års svage vækst i verdenshandlen kan tilskrives en række forhold. Der er således tegn på, at flere af de tendenser, der tidligere bidrog til at løfte den internationale samhandel, er aftaget. Det gælder eksempelvis udbredelsen af globale værdikæder og afskaffelsen af handelsbarrierer. Dertil kan både konjunkturelle og strukturelle forskydninger i den aggregerede efterspørgsel samt den geografiske vækstsammensætning holde væksten i den globale samhandel nede – også i årene fremover. Handel mellem lande har en positiv effekt på vækst og velstand. Særligt små økonomier som den danske har stor fordel af at handle med andre lande. Det skyldes, at samhandel giver adgang til større markeder, øget konkurrence, mulighed for specialisering og videndeling. Hertil kommer, at frihandel kan give anledning til velfærdsgevinster gennem øget købekraft. For en lille åben økonomi som Danmark er det således vigtigt, at den økonomiske politik understøtter frihandel, bl.a. gennem internationalt samarbejde.

14-09-2016

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi

Danmarks Nationalbank

Efter flere års økonomisk fremgang drevet af bl.a. høje priser på opdrættet laks og gode fangster af makrel og sild fortsætter højkonjunkturen med forøget styrke i 2016. Færøernes Økonomiske Råd forventer, at væksten de næste par år drives af både indenlandsk og udenlandsk efterspørgsel, især meget store investeringer i den offentlige sektor og i offentlige virksomheder. Landsstyret for finansanliggender vurderer, at produktionen ligger over kapaciteten i økonomien. Der er derfor risiko for overophedning af økonomien, særligt i byggeriet. Der er samtidig strukturelt underskud på den offentlige saldo. På den baggrund vurderer Nationalbanken, at finanspolitikken bør strammes og sikres langsigtet holdbarhed. Desuden bør landsstyrets og kommunernes budgetter koordineres bedre for at sikre en samlet styring af de offentlige finanser.