ES-CPH-afviklingen


Abstract icon ES-CPH-afviklingen er det danske system for afvikling af værdipapirhandler og periodiske betalinger i danske kroner og euro.

ES-CPH-afviklingen varetages af Euronext Securities Copenhagen, der er en del af den paneuropæiske børs og markedsinfrastrukturkoncern, Euronext Group. Euronext Securities Copenhagen er værdipapircentral for alle danske børsnoterede værdipapirer samt visse andre værdipapirer. Ud over afvikling af handler og periodiske betalinger står Euronext Securities Copenhagen for udstedelse, opbevaring samt administration af værdipapirer.

ES-CPH er tilsluttet den en fælleseuropæiske platform Target2-Securities, T2S. Den danske model for afvikling af værdipapirhandler fungerer sådan, at de professionelle deltageres indbyrdes værdipapirhandler afvikles på T2S, mens private investorers handler afvikles gennem ES-CPH's eget afviklingssystem.

ES-CPH-afviklingen er et såkaldt multilateralt nettoafviklingssystem, der på faste tidspunkter i døgnet opgør deltagernes nettopositioner i henholdsvis værdipapirer og penge. Værdipapirsiden afvikles på konti i Euronext Securities Copenhagen, mens udvekslingen af penge sker på konti i Nationalbanken. 

Et centralt element i ES-CPH-afviklingen er den samtidige udveksling af værdipapirer mod penge, kaldet Delivery versus Payment (DvP). DvP-princippet sikrer, at en part i en værdipapirhandel ikke leverer sin del af handlen uden at modtage den anden del. I ES-CPH-afviklingen medvirker DvP-princippet således til at fjerne den såkaldte hovedstolsrisiko ved afvikling af værdipapirhandler. 

Deltagerne i Euronext Securities Copenhagen's clearing og afvikling kaldes clearingdeltagere. Deltagelse er åben for værdipapirhandlere, herunder penge- og realkreditinstitutter og fondsmæglere, samt for Nationalbanken og clearingcentraler. 

I ES-CPH-afviklingen kan værdipapirhandler også gennemføres som strakshandler uden om de faste afviklingsblokke. Straksafvikling kan benyttes, når den ene af parterne i en værdipapirhandel omgående har behov for likviditet eller værdipapirer.