Udstedelsesstrategi

Statens finansieringsbehov ventes i 2021 at blive 247 mia. kr., hvilket hovedsageligt afspejler afdrag på statens gæld, jf. tabel. De store afdrag skyldes primært opbygningen af kortfristet gæld i 2020 til finansiering af midlertidige covid-19-tiltag. Sigtepunktet for obligationssalget i 2021 fastsættes til 125 mia. kr. til kursværdi. Det resterende finansieringsbehov dækkes via skatkammerbeviser og ved at trække på statens konto.

Statens finansieringsbehov i 2021

FinansieringsbehovMia. kr.
Nettofinansieringsbehov12
Køb af obligationer til finansiering af støttet byggeri19
Afdrag langfristet gæld mv.62
​Afdrag skatkammerbeviser85
​Afdrag commercial papers​70
Finansieringsbehov i alt247
Anm.: Afdrag langfristet gæld mv. omfatter forfald og opkøb af statsobligationer, nettobetalinger på valutaswaps og de statslige fondes nettoobligationskøb.    
 

Staten fastholder en bred lånevifte i 2021, hvor udstedelserne fortsat fokuseres i de 2-og 10-årige nominelle løbetidssegmenter. I 1. halvår 2021 åbnes der en ny 2- og 10-årig nominel obligation med udløb i hhv. 2024 og 2031.


Der sigtes efter et udestående i skatkammerbevisprogrammet på 60 mia. kr. ultimo 2021. Der afholdes to månedlige auktioner over skatkammerbeviser. Ved auktionerne med valør i begyndelsen af marts, juni, september og december åbnes nye 12-måneders skatkammerbeviser, således at programmet består af fire papirer med udløb inden for de kommende 12 måneder. Det bidrager til fortsat fleksibilitet i udstedelsespolitikken.

Udenlandsk låntagning

Udeståendet i CP-programmerne nedbringes, i takt med at de midlertidige covid-19-ordninger udfases, herunder udskudt skat og moms samt genudlån til LD Fonde i forbindelse med udbetalingen af de indefrosne feriepenge.

Mere information: