Udstedelsesstrategi

Indenlandsk låntagning

Skønnet for statsfinanserne i 2020 er forværret siden december som følge af coronakrisen. Ifølge Økonomisk Redegørelse fra august ventes nettofinansieringsbehovet i 2020 at udgøre 248 mia. kr., svarende til en opjustering på 270 mia. kr., jf. tabel. Opjusteringen afspejler primært lavere skatteindtægter grundet de økonomiske konjunkturer og udgifter til hjælpepakker til erhvervslivet, hvoraf ca. 100 mia. kr. er midlertidige tiltag. Når der også tages højde for afdrag på gæld og statens køb af obligationer til finansiering af støttet byggeri, ventes finansieringsbehovet i 2020 at være 374 mia. kr.

Statens finansieringsbehov i 2020

FinansieringsbehovMia. kr.
Nettofinansieringsbehov248
Køb af obligationer til finansiering af støttet byggeri29
Afdrag langfristet gæld mv.73
​Afdrag skatkammerbeviser24
Finansieringsbehov i alt374
Anm.: Afdrag langfristet gæld mv. omfatter forfald og opkøb af statsobligationer, nettobetalinger på valutaswaps og de statslige fondes nettoobligationskøb.    
 

På trods af opjusteringen af finansieringsbehovet fastholdes sigtepunktet for obligationssalget i 2020 på 125 mia. kr. til kursværdi. Det skal ses i lyset af, at sigtepunktet blev opjusteret med 50 mia. kr. i marts, samt ønsket om at sikre en stabil og forudsigelig obligationsudstedelse i 2020. Det resterende finansieringsbehov dækkes via statens kortfristede låneprogrammer, skatkammerbeviser og commercial papers, CP, og ved at trække på statens konto. Med den nuværende prognose for statens finansieringsbehov forventes udeståendet i skatkammerbeviser ultimo 2020 at udgøre 80-100 mia. kr., mens omfanget af CP vil afhænge af det realiserede finansieringsbehov resten af året.  Det er strategien, at udeståendet i de korte papirer nedbringes, i takt med at de midlertidige tiltag bliver udfaset, og gradvist erstattes af obligationer med længere løbetid afhængigt af lånebehovet.

Udenlandsk låntagning

En væsentlig del af det forøgede lånebehov i 2020 dækkes ved udstedelser i statens to CP-programmer. Derudover har staten mulighed for at udstede statsobligationer (European Medium Term Notes, EMTN) i udenlandsk valuta med en længere løbetid. Den 20. oktober 2020 udstedte staten et 2-årigt EMTN-lån på 2 mia. dollar. Udstedelsen bidrager til at sikre, at alt i udstedelsesprocessen fungerer som det skal og at staten har markedsadgang i udenlandsk valuta.

Mere information: