Udstedelsesstrategi

Sigtepunktet for salget af statsobligationer fastsættes til 65 mia. kr. til kursværdi via auktioner og tapsalg. Der sigtes efter en jævn udstedelse over året med et gennemsnitligt salg pr. auktion på omkring 2,5 mia. kr. Det resterende finansieringsbehov dækkes via skatkammerbeviser, commercial papers (CP) og ved at trække på statens konto. Baseret på Økonomisk Redegørelse fra december 2021 ventes statens finansieringsbehov i 2022 at blive 146 mia. kr.

I 2022 udvides låneviften med en grøn 10-årig nominel statsobligation. Derudover åbnes en ny inflationsindekseret obligation i 2. halvår af 2022. 


Statens finansieringsbehov i 2022

FinansieringsbehovMia. kr.
Nettofinansieringsbehov-47
Køb af obligationer til finansiering af støttet byggeri
24
Afdrag på langfristet gæld mv.99
​Afdrag på skatkammerbeviser og CP
70
Finansieringsbehov i alt146
Anm.: Afdrag på langfristet gæld mv. omfatter forfald og opkøb af statsobligationer i både indenlandsk og udenlandsk valuta, nettobetalinger på valutaswaps og de statslige fondes nettoobligationskøb.  
  
 

Fokus vil fortsat være på at udstede i de eksisterende 2- og 10-årige nominelle obligationer. Åbningen af den grønne obligation og den nye inflationsindekserede obligation udvider låneviften og er med til at sikre en bred investorbase.

Staten kan i begrænset omfang også udstede i den 30-årige nominelle obligation i 2022. Det 5-årige segment udgår fra låneviften for at koncentrere udstedelserne på de øvrige låneviftepapirer.

I 2022 udbydes som udgangspunkt to låneviftepapirer på alle ordinære auktioner. Der vil fortsat være mulighed for at supplere med et tredje papir, hvis det vurderes hensigtsmæssigt.

Der sigtes efter et udestående i statens kortfristede låneprogrammer på 35 mia. kr. ultimo 2022. Udeståendet vil primært være i skatkammerbeviser, suppleret med commercial papers. 

Programmet for skatkammerbeviser tilpasses, så der åbnes et nyt 6-måneders skatkammerbevis hver 3. måned. Det første nye 6-måneders skatkammerbevis åbnes ved auktionen med valør den 1. september 2022. Dermed vil programmet fremadrettet bestå af to papirer modsat de nuværende fire 12-måneders papirer. Der afholdes fortsat to månedlige auktioner over skatkammerbeviser.

Commercial paper-programmerne holdes aktive, men forventes at udgøre en mindre del af den samlede korte låntagning. 

Det er strategien, at staten udsteder statsobligationer i udenlandsk valuta under EMTN-programmet i løbet af 2022. Udstedelsen bidrager til at sikre, at staten opretholder en stærk og bred markedsadgang i udenlandsk valuta. 

Ved løbende at udstede i de udenlandske låneprogrammer fastholdes de som en aktiv del af statens og Nationalbankens likviditetsberedskab.

Mere information: