Udstedelsesstrategi

Baseret på Økonomisk Redegørelse fra maj 2021 ventes statens finansieringsbehov i 2021 at blive 307 mia. kr. Heraf stammer omkring halvdelen fra afdrag på korte statspapirer, som primært er anvendt til finansiering af midlertidige covid-19 tiltag. 

Sigtepunktet for obligationssalget i 2021 er fastsat til 110 mia. kr. til kursværdi. Det resterende finansieringsbehov dækkes via skatkammerbeviser, commercial papers (CP) og ved at trække på statens konto. 


Statens finansieringsbehov i 2021

FinansieringsbehovMia. kr.
Nettofinansieringsbehov54
Køb af obligationer til finansiering af støttet byggeri
19
Afdrag langfristet gæld mv.82
​Afdrag skatkammerbeviser83
​Afdrag commercial papers​70
Finansieringsbehov i alt307
Anm.: Afdrag langfristet gæld mv. omfatter forfald og opkøb af statsobligationer, nettobetalinger på valutaswaps og de statslige fondes nettoobligationskøb.    
 

På auktionerne i 2. halvår udbydes det 2- og 10-årige låneviftepapir på alle ordinære auktioner og kan suppleres med det 5-årige, 30-årige eller det inflationsindekserede papir hvis det vurderes hensigtsmæssigt. Staten fastholder dermed en bred lånevifte, med fokus på at opbygge volumen i de nye 2- og 10-årige obligationer til niveauer for likvide benchmarkpapirer.

Med udgangspunkt i det nuværende skøn for statens finansieringsbehov ventes der et samlet udestående i skatkammerbeviser og CP på 95 mia. kr. ultimo 2021, heraf op til 60 mia. kr. i skatkammerbeviser. Det er fortsat strategien at nedbringe udeståendet i CP-programmerne i takt med, at de midlertidige covid-19-tiltag udfases. Der afholdes to månedlige auktioner over skatkammerbeviser. Ved auktionerne med valør i begyndelsen af marts, juni, september og december åbnes nye 12-måneders skatkammerbeviser, således at programmet består af fire papirer med udløb inden for de kommende 12 måneder. Det bidrager til fortsat fleksibilitet i udstedelsespolitikken.

Mere information: