Overvågning af betalingsinfrastrukturen

Nationalbanken overvåger, at de vigtigste betalingsløsninger og de systemisk vigtige betalings- og afviklingssystemer er sikre og effektive. Det indebærer bl.a., at Nationalbanken udarbejder vurderinger af systemerne og løsningerne i forhold til internationale standarder. Resultaterne af overvågningen beskrives i den årlige overvågningsrapport.


Som en del af Nationalbankens arbejde med sikre betalinger og stabiliteten i det danske finansielle system, overvåger Nationalbanken de danske betalings- og afviklingssystemer og de vigtigste betalingsløsninger, som  fx Dankort og Betalingsservice. Betalings- og afviklingssystemerne sørger for korrekt håndtering af alle betalinger, værdipapirhandler og valutahandler.

Nationalbanken overvåger, at løsningerne og systemerne er sikre og effektive og lever op til internationale standarder. Desuden er Nationalbanken medovervåger af flere internationale systemer.

Følgende systemer og løsninger overvåges af Nationalbanken

  • Kronos2: Nationalbankens system til store, tidskritiske betalinger

  • Sumclearingen, Intradagclearingen og Straksclearingen: Den finansielle sektors systemer til clearing og afvikling af detailbetalinger

  • ES-CPH-afviklingen: Det danske system til afvikling af værdipapirhandler

  • Betalingsløsningerne: Dankort, Betalingsservice og konto til konto-overførsler

  • CLS: Et internationalt system til afvikling af valutahandler

  • Target2: Det fælleseuropæiske system til store, tidskritiske betalinger i euro

  • Target2Securities, T2S: Det fælleseuropæiske system til afvikling af værdipapirer i euro og danske kroner

Du kan læse mere om Nationalbankens overvågning af systemerne nedenfor.

Nationalbankens politik for overvågning

Nationalbankens overvågning sker med udgangspunkt i internationale standarder, som stiller krav til sikkerhed og effektivitet. Dvs. at driftsstabiliteten skal være høj, risici skal være begrænsede, og systemer/løsninger skal være tidssvarende og omkostningseffektive.

Nationalbankens overvågning af de danske betalings- og afviklingssystemer sker med udgangspunkt i CPMI-IOSCO's principper for finansielle markedsinfrastrukturer. CPMI-IOSCO er et internationalt samarbejdsforum mellem centralbanker og myndigheder på værdipapirområdet. Principperne suppleres af forskellige uddybende retningslinjer på specifikke områder. Særligt har CPMI-IOSCO udviklet mere specifikke retningslinjer vedrørende cybersikkerhed.

Overvågningen af de vigtigste betalingsløsninger sker med udgangspunkt i ECB's standarder for betalingsløsninger (Eurosystem oversight framework for electronic payments, PISA).

Nationalbanken vurderer, om de overvågede systemer og løsninger lever op til kravene i de internationale standarder. Endvidere følger Nationalbanken udviklingen i systemerne og løsningerne gennem indsamling af information og dialog med de ansvarlige. Nationalbanken anbefaler ændringer til systemerne og løsningerne, såfremt det findes nødvendigt.

Nationalbankens overvågning vedrører systemernes og løsningernes indretning og funktion, og hvordan de fungerer i den samlede infrastruktur. Nationalbanken fører ikke tilsyn med de enkelte virksomheder i infrastrukturen.

Samarbejde med Finanstilsynet

Nationalbanken samarbejder med Finanstilsynet, når overvågningen berører forhold, hvor både Nationalbanken og Finanstilsynet har beføjelser. Samarbejdet er særligt tæt, når det gælder operationel risiko, herunder cyberrisiko. Finanstilsynet fører bl.a. it-tilsyn og sikrer, at lovkrav på dette område er overholdt, fx vedrørende it-sikkerhedsstyring.

Nationalbankens vurdering af, om et system eller en betalingsløsning lever op til internationale standarders krav vedrørende it-sikkerhed og håndtering af operationel risiko, bygger så vidt muligt på Finanstilsynets observationer og konklusioner.

Systemer og løsninger, der overvåges af Nationalbanken

Kronos2 er Nationalbankens system til store, tidskritiske betalinger i danske kroner.

Kronos2 anvendes bl.a. til afvikling af pengepolitiske transaktioner, interbankbetalinger og afvikling af betalinger i andre systemer i den finansielle infrastruktur, herunder Sumclearingen, Intradagclearingen, Straksclearingen, ES-CPH-afviklingen og CLS.

Kronos2 er det centrale knudepunkt i den danske betalingsafvikling. Derfor er det vigtigt, at Kronos2 fungerer sikkert og effektivt.

Nationalbanken overvåger betalingssystemet Kronos2 med udgangspunkt i de internationale standarder for sikre og effektive finansielle markedsinfrastrukturer, Principles for Financial Market Infrastructures, og i overensstemmelse med Nationalbankens politik for overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark. Nationalbanken har senest udarbejdet en vurdering af Kronos2 i 2021.

Læs mere

Læs Nationalbankens seneste vurdering af Kronos2 fra december 2021.

Sumclearingen, Intradagclearingen og Straksclearingen er den finansielle sektors systemer til håndtering af detailbetalinger i danske kroner.

Overvågningen af Sumclearingen, Intradagclearingen og Straksclearingen sker med udgangspunkt i de internationale standarder for sikre og effektive finansielle markedsinfrastrukturer, Principles for Financial Market Infrastructures, og i overensstemmelse med Nationalbankens politik for overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark.

En vigtig del af Nationalbankens overvågning af de danske detailbetalingssystemer består derfor i at vurdere, hvorvidt systemerne opfylder de internationale standarder.

Læs mere

Nationalbankens seneste vurdering af de danske detailbetalingssystemer efter Principles for Financial Market Infrastructures blev offentliggjort i maj 2018.

Nationalbanken færdiggjorde i 2022 en vurdering af detailbetalingssystemernes efterlevelse af CPMI-IOSCO’s cyberguidance. Vurderingen er ikke offentligt tilgængelig.

Euronext Securities Copenhagen (ES-CPH) varetager afviklingen af danske værdipapirhandler. I Danmark afvikles de professionelle deltageres indbyrdes værdipapirhandler i det europæiske værdipapirafviklingssystem (T2S), mens private investorers handler afvikles gennem ES-CPH’s eget afviklingssystem. Det gælder for begge afviklingssystemer, at deltagerne skal have en værdipapirkonto hos ES-CPH for at benytte systemerne. Ved en værdipapirhandel udveksles værdipapiret på værdipapirkonti i ES-CPH, mens betalingen udveksles på deltagernes konti i Kronos2.

ES-CPH er en del af den paneuropæiske børs og markedsinfrastrukturkoncern, Euronext Group. Euronext har selskaber i en række europæiske lande, herunder værdipapircentraler i Norge, Portugal og Danmark. Euronext Securities Copenhagen er værdipapircentral for alle danske børsnoterede værdipapirer samt en række andre værdipapirer.

Nationalbanken overvåger afviklingen af værdipapirhandler med udgangspunkt i de internationale standarder for sikre og effektive finansielle markedsinfrastrukturer, Principles for Financial Market Infrastructures, og i overensstemmelse med Nationalbankens politik for overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark.

Overvågningen af værdipapirhandler er primært rettet mod de af Euronext Securities Copenhagens aktiviteter, som vedrører clearing, afvikling og registrering af værdipapirer. Nationalbanken deltager også i ECB’s overvågning af T2S.

Læs mere

Læs Nationalbankens seneste vurdering af VP Securities fra februar 2016, før Euronext Securities købte VP Securities (pdf).

Nationalbanken færdiggjorde i 2020 en vurdering af ES-CPH’s efterlevelse af CPMI-IOSCO’s cyberguidance. Vurderingen er ikke offentligt tilgængelig.

De vigtigste danske betalingsløsninger vurderes p.t. at være Dankort, Betalingsservice og konto til konto-overførsler.

Overvågningen af betalingsløsninger sker med udgangspunkt i ECB’s standarder for betalingsløsninger og i overensstemmelse med Nationalbankens politik for overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark.

En vigtig del af Nationalbankens overvågning af Dankort, Betalingsservice og konto til konto-overførsler består i at vurdere, hvorvidt løsningerne opfylder ECB’s overvågningsstandarder for betalingsløsninger.

Læs mere

Du kan læse om ECB’s overvågningsstandarder for betalingsløsninger på ECB’s hjemmeside.

Nationalbanken bidrager til andre centralbankers overvågning af internationale betalings- og afviklingssystemer, der indgår i den danske infrastruktur.

Nationalbanken er medovervåger af det internationale valutaafviklingssystem, CLS, samt eurosystemets Target2 og Target2-Securities, T2S, som anvendes til afvikling af henholdsvis betalinger i euro og værdipapirhandler i euro og danske kroner.

Overvågningen af CLS, Target2 og T2S sker med udgangspunkt i de internationale standarder for sikre og effektive finansielle markedsinfrastrukturer, Principles for Financial Market Infrastructures, og i overensstemmelse med Nationalbankens politik for overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark.

Læs mere

Du finder 'Protocol for the Cooperative Oversight Arrangement of CLS' på Federal Reserve Systems (Fed) hjemmeside.

CLS er et internationalt system til afvikling af valutahandler, der afvikler handler i 18 tilsluttede valutaer. Langt hovedparten af valutahandler i danske kroner afvikles i CLS.

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve System, er hovedovervåger af CLS. Centralbankerne for de tilsluttede valutaer, herunder Nationalbanken, er medovervågere af CLS og deltager i CLS Oversight Committee. Overvågningssamarbejdet er formaliseret i Protocol for the Cooperative Oversight Arrangement of CLS. Nationalbankens overvågning har fokus på forhold, der har betydning for afviklingen af handler i danske kroner.

Target2 er det europæiske system til store, tidskritiske betalinger i euro. Target2Securities (T2S) er det europæiske system til afvikling af værdipapirhandler i euro og danske kroner.

ECB er hovedovervåger af Target2 og T2S. Nationalbanken er medovervåger af systemerne. For Target2 har Nationalbanken ansvaret for overvågning af de danske komponenter af Target2, herunder den danske tilslutning til systemet og den nationale helpdesk for danske deltageres henvendelser. For T2S deltager Nationalbanken på linje med de øvrige centralbanker, der er tilsluttet afviklingsplatformen.