Udstedelsesstrategi

Indenlandsk låntagning

Skønnet for statsfinanserne i 2020 er forværret siden december som følge af coronakrisen. Ifølge Økonomisk Redegørelse fra maj ventes nettofinansieringsbehovet i 2020 at udgøre 178 mia. kr., svarende til en opjustering på 200 mia. kr., jf. tabel. Opjusteringen afspejler primært lavere skatteindtægter grundet de økonomiske konjunkturer og udgifter til hjælpepakker til erhvervslivet, hvoraf ca. 40 mia. kr. er midlertidige tiltag. Når der også tages højde for afdrag på gæld og statens køb af obligationer til finansiering af støttet byggeri, ventes finansieringsbehovet i 2020 at være 294 mia. kr.

Statens finansieringsbehov i 2020

FinansieringsbehovMia. kr.
Nettofinansieringsbehov178
Køb af obligationer til finansiering af støttet byggeri29
Afdrag langfristet gæld mv.63
​Afdrag skatkammerbeviser24
Finansieringsbehov i alt294​
Anm.: Afdrag langfristet gæld mv. omfatter forfald og opkøb af statsobligationer, nettobetalinger på valutaswaps og de statslige fondes nettoobligationskøb.    
 

På trods af opjusteringen af finansieringsbehovet fastholdes sigtepunktet for obligationssalget i 2020 på 125 mia. kr. til kursværdi. Det skal ses i lyset af, at sigtepunktet blev opjusteret med 50 mia. kr. i marts, samt ønsket om at sikre en stabil og forudsigelig obligationsudstedelse i 2020. Det resterende finansieringsbehov dækkes via statens kortfristede låneprogrammer, skatkammerbeviser og commercial papers, CP, og ved at trække på statens konto. Med et kontoindestående ultimo året i den nedre del af intervallet på 50-75 mia. kr. ventes der et samlet udestående i CP og skatkammerbeviser på omtrent 140 mia. kr. ultimo 2020.

I lyset af at behovet for finansiering i 2020 er opstået hurtigere og mere pludseligt end under tidligere kriser, samt at en del af det øgede lånebehov er midlertidigt, er der sket en hurtig opbygning af statens kortfristede låneprogrammer, særligt statens to CP-programmer. Det er strategien, at udeståendet i de korte papirer nedbringes, i takt med at de midlertidige tiltag bliver udfaset, og gradvist erstattes af obligationer med længere løbetid afhængigt af lånebehovet.

 

Udenlandsk låntagning

En væsentlig del af det forøgede lånebehov i 2020 dækkes ved udstedelser i statens to CP-programmer. Derudover har staten mulighed for at udstede statsobligationer (European Medium Term Notes, EMTN) i udenlandsk valuta med en længere løbetid. Der er endnu ikke foretaget udstedelser i EMTN-programmet, men programmet er aktivt, og udstedelserne kan gennemføres på kort tid.

Mere information: