Udstedelsesstrategi

Sigtepunktet for salget af statsobligationer via auktioner og tapsalg er 65 mia. kr. til kursværdi i 2022. Det resterende finansieringsbehov dækkes via skatkammerbeviser, commercial papers (CP) og ved at trække på statens konto. Strategien indebærer, at statens konto ultimo 2022 ventes at være ca. 123 mia. kr., hvilket efterlader en væsentlig likviditetsbuffer ned til målsætningsbåndet for kontoen på 50-75 mia. kr.

Det høje kontoindestående giver staten mulighed for i højere grad at lade udstedelsesomfanget være bestemt af investorernes efterspørgsel. Staten kan dermed vælge at udstede mindre end det udmeldte sigtepunkt, hvis efterspørgslen er begrænset resten af året. 

I 2022 er låneviften udvidet med en grøn 10-årig nominel statsobligation. Derudover åbnes en ny inflationsindekseret obligation i september 2022. 


Statens finansieringsbehov i 2022

FinansieringsbehovMia. kr.
Nettofinansieringsbehov-52
Køb af obligationer til finansiering af støttet byggeri
24
Afdrag på langfristet gæld mv.112
​Afdrag på skatkammerbeviser og CP
64
Finansieringsbehov i alt148
Anm.: Afdrag på langfristet gæld mv. omfatter forfald og opkøb af statsobligationer i både indenlandsk og udenlandsk valuta, nettobetalinger på valutaswaps og de statslige fondes nettoobligationskøb.  
  
 

Fokus vil fortsat være på at udstede i de eksisterende 2- og 10-årige nominelle obligationer. Staten kan i begrænset omfang også udstede i den 30-årige nominelle obligation i 2022. Åbningerne af den grønne obligation og den nye inflationsindekserede obligation udvider låneviften og er med til at sikre en bred investorbase.

I 2022 udbydes som udgangspunkt to låneviftepapirer på alle ordinære auktioner. Der vil fortsat være mulighed for at supplere med et tredje papir, hvis det vurderes hensigtsmæssigt.

Der sigtes efter et udestående i statens kortfristede låneprogrammer på 35 mia. kr. ultimo 2022. Udeståendet vil primært være i skatkammerbeviser, suppleret med commercial papers. 

Der åbnes et nyt 6-måneders skatkammerbevis hver 3. måned i 2022. Det første nye 6-måneders skatkammerbevis åbnes ved auktionen med valør den 1. september 2022. Dermed vil programmet bestå af to papirer. Der afholdes fortsat to månedlige auktioner over skatkammerbeviser.

Commercial paper-programmerne holdes aktive, men forventes at udgøre en mindre del af den samlede korte låntagning. 

Det er strategien, at staten udsteder statsobligationer i udenlandsk valuta under EMTN-programmet i løbet af 2. halvår af 2022. Udstedelsen bidrager til at sikre, at staten opretholder en stærk og bred markedsadgang i udenlandsk valuta. 

Ved løbende at udstede i de udenlandske låneprogrammer fastholdes de som en aktiv del af statens og Nationalbankens likviditetsberedskab.