Pengepolitiske instrumenter


Abstract icon Nationalbanken fører pengepolitik ved at fastsætte de pengepolitiske renter. Den praktiske udførelse af pengepolitikken sker gennem de ud- og indlånsfaciliteter, Nationalbanken stiller til rådighed for penge- og realkreditinstitutterne – de såkaldte pengepolitiske modparter. De vigtigste faciliteter er foliokontiene og de ugentlige markedsoperationer.

De pengepolitiske modparter har adgang til de pengepolitiske instrumenter, dvs. til at placere likviditet i Nationalbanken som anfordringsindskud (indskud på foliokonto) og til at foretage ud- og indlån med længere løbetid via Nationalbankens markedsoperationer. Alle pengepolitiske lån er sikrede lån. Dvs., at modparten skal stille sikkerhed for lånet. Ved låntagning i Nationalbanken kan der stilles sikkerhed i form af værdipapirer - primært stats- og realkreditobligationer. Læs mere om sikkerhedsstillelse. Adgangen til og anvendelsen af konti i Nationalbanken er fastlagt i Nationalbankens kontobestemmelser.

Folioindskud

De pengepolitiske modparter har hver især en anfordringskonto, foliokonto, i Nationalbanken. Indestående kan umiddelbart og på modparternes eget initiativ anvendes som betalingsmiddel fx i indbyrdes overførsler mellem modparterne. Foliokontiene fungerer også som afregningskonto for Nationalbankens udlån til og indlån fra modparterne samt store betalinger til og fra staten. Folioindskud forrentes med foliorenten.
 
Foliorammerne, der begrænsede det samlede indestående på foliokonti, er suspenderet med virkning fra 19. marts 2021, jf. annoncering. Dermed er det muligt for banksektoren at placere deres samlede indestående i Nationalbanken på foliokonti.

Ugentlige markedsoperationer

Nationalbanken gennemfører på sidste bankdag i hver uge markedsoperationer, hvor modparterne har mulighed for at optage pengepolitiske lån mod sikkerhed og placere indskud ved at købe indskudsbeviser udstedt af Nationalbanken. Normalt har lån og indskud syv dages løbetid. Lånene og indskuddene forrentes henholdsvis med udlåns- og indskudsbevisrenten. Nationalbanken bruger et såkaldt åbent vindue ved markedsoperationerne. Det betyder, at Nationalbanken fastsætter renterne, hvorefter de pengepolitiske modparter selv frit kan bestemme mængden af pengepolitiske lån og indskud.

Likviditetsjusterende operationer

For at understøtte fastkurspolitikken kan Nationalbanken gennemføre likviditetsjusterende operationer i pengemarkedet på tidspunkter og i det omfang, der er behov for. Operationerne kan foretages enten som indskud i Nationalbanken, udlån mod pant i Nationalbankens sikkerhedsgrundlag eller via FX swaps, hvor sikkerheden er valuta. Nationalbanken tildeler eller dræner kronelikviditet via auktion eller bilaterale forretninger. Operationerne kan foregå med deltagelse af alle pengepolitiske modparter eller med en mindre kreds af modparter. De nærmere modaliteter for operationerne, herunder løbetid og procedure, vil i forbindelse med eventuelle operationer blive annonceret.

 

Renter

Rentesatser (p.a.)

Foliorente 2,85 pct.
Indskudsbevisrente 2,85 pct.
Udlånsrente 3,00 pct.
Diskonto 2,85 pct.