Pengepolitiske instrumenter


Nationalbanken fører pengepolitik ved at fastsætte de pengepolitiske renter. Den praktiske udførelse af pengepolitikken sker gennem de ud- og indlånsfaciliteter, Nationalbanken stiller til rådighed for penge- og realkreditinstitutterne – de såkaldte pengepolitiske modparter. De vigtigste faciliteter er foliokontiene og de ugentlige markedsoperationer.

De pengepolitiske modparter har adgang til de pengepolitiske instrumenter, dvs. til at placere likviditet i Nationalbanken som anfordringsindskud (indskud på foliokonto) og til at foretage ud- og indlån med længere løbetid via Nationalbankens markedsoperationer. Alle pengepolitiske lån er sikrede lån. Dvs., at modparten skal stille sikkerhed for lånet. Ved låntagning i Nationalbanken kan der stilles sikkerhed i form af værdipapirer - primært stats- og realkreditobligationer. Læs mere om sikkerhedsstillelse. Adgangen til og anvendelsen af konti i Nationalbanken er fastlagt i Nationalbankens kontobestemmelser.

Folioindskud

De pengepolitiske modparter har hver især en anfordringskonto, foliokonto, i Nationalbanken. Indestående kan umiddelbart og på modparternes eget initiativ anvendes som betalingsmiddel fx i indbyrdes overførsler mellem modparterne. Foliokontiene fungerer også som afregningskonto for Nationalbankens udlån til og indlån fra modparterne samt store betalinger til og fra staten. Folioindskud forrentes med foliorenten.
 
Der er fastsat en folioramme, dvs. et loft over de pengepolitiske modparters samlede folioindskud. Den samlede ramme er fordelt på individuelle rammer for modparterne. Tildelingen af foliorammer evalueres årligt. Foliorammerne er senest blevet genberegnet med effekt fra 1. juli 2020 (link)
  
Pengeinstitutter har som udgangspunkt en folioramme svarende til 3,0 pct. af deres indlån op til 2 mia. kr. og 1,55 pct. af indlån over 2 mia. kr. Foliorammen oprundes til nærmeste hele 5 mio. kr., dog minimum 10 mio. kr. Opgørelsen af indlån er opgjort som gennemsnittet af indlån i danske kroner i de enkelte måneder i det foregående år baseret på indberetninger til Nationalbankens MFI-statistik.
 
Realkreditinstitutter tildeles en fast folioramme, der ikke afhænger af deres indlån. Realkreditinstitutternes individuelle folioramme er fastsat til 50 mio. kr. 
 
Rammen sikrer, at der ikke opbygges store indskud, der umiddelbart kan anvendes til spekulation i rente- og valutakursændringer i situationer med pres på kronen. I en situation med negativ indskudsbevisrente er det afgørende, at de pengepolitiske modparteres placering i indskudsbeviser er tilstrækkelig til at sikre gennemslaget fra indskudsbevisrenten til pengemarkedsrenterne.
 
Ved overskridelse af den samlede ramme for modparterne som helhed vil folioindskud ud over de individuelle foliorammer blive konverteret til indskudsbeviser. Se de aktuelle foliorammer.

Ugentlige markedsoperationer

Nationalbanken gennemfører på sidste bankdag i hver uge markedsoperationer, hvor modparterne har mulighed for at optage pengepolitiske lån mod sikkerhed og placere indskud ved at købe indskudsbeviser udstedt af Nationalbanken. Normalt har lån og indskud syv dages løbetid. Lånene og indskuddene forrentes henholdsvis med udlåns- og indskudsbevisrenten. Nationalbanken bruger et såkaldt åbent vindue ved markedsoperationerne. Det betyder, at Nationalbanken fastsætter renterne, hvorefter de pengepolitiske modparter selv frit kan bestemme mængden af pengepolitiske lån og indskud.

Daglige markedsoperationer

På alle øvrige bankdage end den sidste i ugen tilbyder Nationalbanken køb og salg af indskudsbeviser. Indskudsbeviserne udløber den sidste bankdag i ugen. I forbindelse med tilbagekøb af indskudsbeviser benytter Nationalbanken et tillæg til indskudsbevisrenten, når kursen på indskudsbeviset beregnes. Tillægget tilskynder modparterne til at udveksle likviditet i pengemarkedet frem for at tilbagesælge indskudsbeviser til Nationalbanken.

Ekstraordinær udlånsfacilitet

I marts 2020 har Danmarks Nationalbank etableret en ekstraordinær udlånsfacilitet for midlertidigt at øge de pengepolitiske modparters adgang til likviditet og længere finansiering. I øjeblikket har de pengepolitiske modparter adgang til 1-uges lån med fast rente samt 3-måneders lån med variabel rente mod sikkerhed. Den ekstraordinære udlånsfacilitet følger de øvrige pengepolitiske instrumenter, der udløber den sidste bankdag i ugen.

Likviditetsjusterende operationer

For at understøtte fastkurspolitikken kan Nationalbanken gennemføre likviditetsjusterende operationer i pengemarkedet på tidspunkter og i det omfang, der er behov for. Operationerne kan foretages enten som indskud i Nationalbanken, udlån mod pant i Nationalbankens sikkerhedsgrundlag eller via FX swaps, hvor sikkerheden er valuta. Nationalbanken tildeler eller dræner kronelikviditet via auktion eller bilaterale forretninger. Operationerne kan foregå med deltagelse af alle pengepolitiske modparter eller med en mindre kreds af modparter. De nærmere modaliteter for operationerne, herunder løbetid og procedure, vil i forbindelse med eventuelle operationer blive annonceret.